Yleiset sopimusehdot ja toimintaohjeet

Toimintaohjeita

Yleiset kuljetus- ja logistiikkapalveluehdot

Kuljetusalan toimintaympäristön muuttuminen on synnyttänyt tarpeen saada maanteiden tavaraliikenteeseen selkeät pelisäännöt. SKAL on laatinut Logterms-ehdot, joissa toimintaympäristön muutokset on huomioitu ja kuljetusyrityksen asemaa logistiikkaketjun osana parannettu.

Logterms-ehdot saadaan kuljetussopimuksen osaksi esimerkiksi viittauksella ”Palveluun sovelletaan Logterms 2008 yleisiä kuljetus- ja logistiikkapalveluehtoja”. Ehdot tulisi myös olla sopimuksen liitteenä.

FI-2002 Puupakkausjärjestelmä

FI-2002 järjestelmän tarkoituksena on luoda tehokkaasti toimivat puitteet puisten kuljetuspakkausten, joista kuormalavat muodostavat valtaosan, käytölle ja hallinnoinnille.

Päämääränä on optimoida tarvittava puupakkauskanta ja niistä aiheutuvat kustannukset sekä kohdistaa kustannukset oikeudenmukaisesti aiheuttamisperiaatteella.

Järjestelmä huomioi ympäristölainsäädännön vaatimukset.

Incoterms 2010

Kansainvälinen Kauppakamari julkaisi syksyllä 2010 Incoterms 2010 -toimituslausekkeiden kokoelman, joka korvasi kymmenen vuotta käytössä olleen Incoterms 2000:n. Incoterms-ehdot on uusittu säännöllisin väliajoin (1936,1953,1967,1976,1980,1990,2000) vastaamaan kansainvälisen kaupan ja tavaroiden toimituksen muuttuvia tarpeita. Uudet ehdot suositellaan otettavaksi käyttöön 1.1.2011 lähtien.

Uudet Incoterms 2010 -ehdot sisältävät kaksi uutta lauseketta: DAT (toimitettuna terminaalissa) ja DAP (toimitettuna määräpaikalle). Nämä korvaavat vanhat DAF, DES, DEQ ja DDU-lausekkeet. Myös perinteisen FOB-lausekkeen sisältöä on täsmennetty.
Incoterms 2010 toimituslausekkeet käsittävät yksitoista itsenäistä lauseketta, jotka on jaettu kahteen ryhmään kuljetusmuotojen mukaisesti:

Rules for any mode or modes of transport – kaikki kuljetusmuodot
Ex Works Noudettuna lähettäjältäEXW
Free Carrier Vapaasti rahdinkuljettajallaFCA
Carriage Paid To  Kuljetus maksettuna  CPT
Carriage and
Insurance Paid To 
Kuljetus ja vakuutus maksettunaCIP
Delivered at Terminal    Toimitettuna terminaalissa  DAT
Delivered at PlaceToimitettuna määräpaikalle  DAP
Delivered Duty PaidToimitettuna tullattuna DDP
 Rules for sea and inland waterway transport – vesikuljetukset
Free Alongside Ship Vapaasti aluksen sivulla  FAS
Free On BoardVapaasti aluksessa  FOB
Cost and FreightKulut ja rahti maksettuina CFR
Cost, Insurance and
Freight
Kulut, vakuutus ja rahti maksettuinaCIF


Ensimmäisen ryhmän lausekkeita voidaan käyttää kaikissa kuljetusmuodoissa ja riippumatta siitä, käytetäänkö yhtä vai useampaa kuljetusmuotoa.

Toisen ryhmän lausekkeet soveltuvat vain vesitiekuljetuksiin. Näissä lausekkeissa sekä toimituskohta että kohta, johon tavara kuljetetaan, ovat molemmat satamassa.

Lausekkeiden tarkempaa sisältöä

Finnterms 2001

Finnterms 2001 -lausekkeet sopivat kaikkiin kuljetusmuotoihin. Sopivan toimituslausekkeen valinta onkin lähinnä riippuvainen siitä, kumpi kaupan osapuolista on halukas kantamaan tavaraan kohdistuvat riskit kuljetuksen aikana, samoin kuin järjestämään kuljetuksen ja vastaamaan niistä aiheutuvista kustannuksista.
 

Finnterms  2001 koostuu kuudesta lausekkeesta, seuraavasti:
NOLNoudettavana lähettäjältäNOL Tampere FIN 01
FCAVapaasti rahdin kuljettajallaFCA Rovaniemi FIN 01
CPTKuljetus maksettunaCPT Imarta FIN 01
CIPKuljetus ja vakuutus maksettunaCIP Turku FIN 01
DDUToimitettunaDDU Ivalo FIN 01
TOPToimitettuna perilleTOP Jyväskylä FIN 01

Lausekkeiden tarkempaa sisältöä:

NOL Noudettavana lähettäjältä
Myyjä luovuttaa tavaran pakattuna ostajalle tai tämän nimeämälle rahdinkuljettajalle nimetyssä paikassa ja sovittuna aikana. Luovutuksen jälkeen ostaja vastaa kaikista kuljetukseen liittyvistä riskeistä ja kustannuksista.

FCA Vapaasti rahdinkuljettajalla
Myyjän tulee toimittaa tavara ostajan osoittaman rahdinkuljettajan huostaan. Mikäli sovittu luovutuspaikka on myyjän toimipiste, tulee myyjän lastata tavara ajoneuvoon. Terminaaliliikenteessä myyjän tulee toimittaa tavara rahtiterminaaliin. Ostaja vastaa toimittamisen jälkeen kaikista kuljetuskustannuksista ja riskeistä.

CPT Kuljetus maksettuna
Myyjän velvollisuutena on tehdä kuljetussopimus tavaran kuljettamiseksi sovittuun määräpaikkaan omalla kustannuksella. Ostaja vastaa kuitenkin riskeistä sen jälkeen, kun tavara on toimitettu rahdinkuljettajan haltuun. Ostaja vastaa kaikista muista kuljetukseen liittyvistä kustannuksista rahtia lukuun ottamatta.

CIP Kuljetus ja vakuutus maksettuna
Lauseke vastaa CPT:tä, lisättynä myyjän velvollisuudella ottaa kuljetusvakuutus ostajan lukuun sovittuun määräpaikkaan asti.

DDU Toimitettuna
Myyjän tulee toimittaa omalla kustannuksella ja riskillä tavara sovittuun määräpaikkaan. Ostaja vastaa kustannuksista ja riskeistä, kun tavara on asetettu hänen käytettäväkseen ajoneuvossa määräpäässä, eli tavaran purkaus ajoneuvosta tapahtuu ostajan kustannuksella ja riskillä.

TOP Toimitettuna perille
Myyjän tulee luovuttaa tavara sovitussa määräpaikassa purettuna ajoneuvosta, mihin saakka myyjä vastaa kaikista kustannuksista ja riskeistä.

Kaikki lausekkeet edellyttävät, että myyjä pakkaa tavaran asianmukaisesti kuljetusta varten, ellei tapana ole kuljettaa kyseistä tuotetta ilman pakkausta. Kaupan osapuolten on syytä muistaa, että ainoastaan CIP edellyttää kuljetusvakuutuksen ottamista. Käytettäessä muita lausekkeita kuljetusvakuutuksen ottaminen on riskin kantavan osapuolen vapaasti päätettävissä.