SKAL vaaleissa

SKAL vaikuttaa Suomessa järjestettävien vaalien aikana ja tuo liikenne- ja logistiikka-alan näkemyksiä julkiseen keskusteluun. Tarvitsemme vahvoja päättäjiä, jotka näkevät huomista pidemmälle. Kannustammekin kaikkia alan yrittäjiä ja toimijoita asettumaan ehdolle.

Kokosimme sivuillemme vaalitavoitteitamme sekä eduskuntapuolueille suunnatun vaalikyselymme. Tutustu sivuihimme ja hyödynnä tarjoamamme tieto!

Tarvitsetko vaalimateriaalia? SKALin viestintä auttaa mielellään!

Ota yhteyttä: viestinta@skal.fi

Eduskuntavaalit 2023

Kilpailukykyinen logistiikka tulevan hallituksen tähtäimeen

Polttoaineen hinta, kiristyvä verotus ja rapautuva liikenneinfra haastavat liikenne- ja logistiikka-alaa tulevalla vaalikaudella. Uuden hallituksen on varmistettava toimialan kilpailukyky ja kehitysmahdollisuudet tulevaisuuden haasteissa.  

SKAL kysyi, puolueet vastasivat

SKAL lähestyi eduskuntapuolueita vaaliviestillään ja kysyi näkemyksiä liikenne- ja logistiikka-alaan.

Siirry puolueiden vastauksiin →

Valtiovarainministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön on tuotettava arvio liikenteen merkityksestä suomalaiselle yritystoiminnalle. Sen pohjalta hallituksen on tehtävä toimenpideohjelma ja päätökset Suomen logistisen kilpailukyvyn vahvistamisesta.   

Tehokas logistiikka tuo Suomelle kilpailukykyä  

Kustannukset kuljetusalalle kertautuvat moninkertaisina muille toimialoille. Siksi kaikessa päätöksenteossa on tarkasteltava toimien vaikutuksia kuljetus- ja logistiikka-alaan. Seuraavan hallituksen on nimettävä liikenne- ja logistiikkaministeri. Näin voidaan varmistaa liikenteen ja logistiikan toimivuus. 

Ratkaisumme:  

 • Liikenne- ja logistiikkaministeri  
 • Toimenpideohjelma logistisesta kilpailukyvystä  
 • Ministeriöiden on tehtävä kattava arvio liikenteen merkityksestä yritystoiminnalle  

Liikenneinfra kuntoon ja määrärahat oikealle tasolle  

Tiestön rapistuminen on silminnähden havaittavissa. Jotta tiestön korjausvelka pysyisi edes nykytasollaan, pitäisi vuosittain päällystää vähintään 4 000 tiekilometriä. Tiestön kunnossapito tulee halvemmaksi kuin jälkijättöinen korjailu. Se on myös hyvä päästövähennyskeino.  

Suomen olisi saatettava väyläinvestointinsa ja perusväylänpidon rahoitus tasolle, joka nostaisi meidät muiden Pohjoismaiden rinnalle. Esimerkiksi Ruotsi on investoimassa liikenneinfraan lähes kolminkertaisesti Suomeen nähden lähitulevaisuudessa. 

Liikenne 12 -suunnitelman rahoitus on turvattava, jotta liikennettä voidaan pitkäjänteisesti kehittää. Rahoitus on tällä hetkellä alimitoitettu. SKAL ehdottaa, että rahoitusta korotetaan seuraavasti:    

 • 300 miljoonan euron tasokorotus perustienpidon rahoitustasoon siten, että asfaltointimäärät nostetaan pysyvästi 4 000 kilometrin tasolle.   
 • 300 miljoonaa euroa vuosittain tiestön korjausvelan poistamiseen   
 • 400 miljoonaa euroa, tiestön kehittämisinvestointeihin.   

Tiestön talvihoitoa tulee kehittää ennakoivampaan suuntaan ja paremmin raskaan tavaraliikenteen tarpeita vastaavaksi. Myös liikennejärjestelmäsuunnittelussa on paremmin huomioitava raskas liikenne. Esimerkiksi taukopaikkoihin palveluineen on panostettava.    

Ratkaisumme: 

 • Liikenneinfraan panostuksia muiden pohjoismaiden tavoin 
 • Liikenne 12 -suunnitelman rahoitusta nostettava 
 • Tavaraliikenne huomioitava vahvemmin liikennejärjestelmäsuunnittelussa  
 • Tiestön talvihoitoa kehitettävä 

Liikenteen vero- ja energiaratkaisujen on oltava kestäviä ja kannattavia 

Kuljetuskustannuksia ei voi enää lisätä. Hallituksen on linjattava, että polttoaineverojen korotuksia ei tehdä alkavalla hallituskaudella. Lisäksi Suomessa on otettava käyttöön jo valmisteltu ammattidieseljärjestelmä. Vuoden 2024 alussa voimaan tuleva jakeluvelvoitteen korotus on peruttava, ja etsittävä keinot jakeluvelvoitteen toteuttamiseksi kustannustehokkaasti ja mieluiten Suomessa tuotetulla uusiutuvalla polttoaineella.  

Kuljetusalan investointikyvystä on huolehdittava. Kun puhtaampien käyttövoimien tekniset ratkaisut kehittyvät, yrityksillä tulee olla edellytykset investoida niihin.   

Ratkaisumme: 

 • Ei polttoaineverojen korotuksille 
 • Ammattidiesel käyttöön  
 • Kannustimet puhtaampiin käyttövoimiin siirtymiseen 
 • Maltillinen jakeluvelvoite, korotukset vuodelle 2024 on peruttava 

Työvoiman saatavuus on turvattava 

Ratkaisumme: 

 • Kuljettajakoulutukseen on varattava riittävä rahoitus.
 • Ammattipätevyyden suorittamista koemallilla tulee keventää ja saattaa se ripeästi laajaan käyttöön, myös Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksessa
 • Ajokorttikoulutusta tulee uudistaa

Taattava tasapuoliset ja toimivat markkinat

Ratkaisumme: 

 • Teidenhoitourakoissa tulee pyrkiä hankintakokonaisuuksiin, joissa myös pienet ja keskisuuret toimijat pystyvät osallistumaan tarjouskilpailuun.
 • Julkisten toimijoiden ei tule kilpailla yritysten kanssa palveluillaan, jos markkinoilla on yritysten vastaavaa tarjontaa.
 • Jätekuljetuksissa sako- ja umpikaivoliete tulee poistaa yhdyskuntajätteen määritelmästä jätelainsäädännnössä. Pakkausjätteille tulee säätää täysi tuottajavastuu.

Säädösmuutoksiin laatua ja malttia

Ratkaisumme:

 • Kuorma-autojen ja ajoneuvoyhdistelmien mitta- ja massasäädökset on pidettävä ennallaan.
 • Viranomaisten ohjeistuksia säädösten soveltamisesta tulee lisätä.
 • Kaikessa lainsäädäntötyössä on huomioitava pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus sekä kustannusvaikutukset kuljetus- ja logistiikka-alalle.
 • Sääntelyllä luodaan tasapuolista toimintaympäristöä. Sen laadukkuuteen tulee kiinnittää huomiota.

Kumppanuudet kantavat vaaleissa.

Lisätietoja SKALin vaalivaikuttamisesta Kuljetusyrittäjä -lehden artikkeleissa

Siirry artikkeliin
Ota yhteyttä

Pidetään Suomi liikenteessä – ja liikkeessä

SKALin tuore kuljetus- ja logistiikka-alan tavoiteohjelma 2023–2027 tarjoaa kattavasti ratkaisuja kuljetusten ja laajemmin logistisen järjestelmän tehostamiseen.

Tutustu SKALin tavoiteohjelmaan →