Ajo- ja lepoaikasäädökset

Ajo- ja lepoaika-asetus sääntelee autonkuljettajien ajoaikoja, taukoaikoja ja lepoaikoja.

SKAL neuvoo jäseniään ajo- ja lepoaikasäännöksiin liittyvissä kysymyksissä.

Soita 09 478 999 tai laita viestiä: asiantuntijapalvelut@skal.fi

Kysy ajo- ja lepoajoista 

SKAL neuvoo jäseniään ajo- ja lepoaikasäännöksiin liittyvissä kysymyksissä.  Soita 09 478 999 tai laita viesti: asiantuntijapalvelut@skal.fi

Ajo- ja lepoaika-asetus

Ajo- ja lepoaika-asetus sääntelee autonkuljettajien ajoaikoja, taukoaikoja ja lepoaikoja.

Asetuksen löydät kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Työsuhteisten kuljettajien osalta myös kuorma-autoalan työehtosopimus ja työaikalaki sisältävät määräyksiä työn tekemisen määrästä.

Siirry pdf-tiedostoon

1) Asetuksen soveltamisala 

 • Ajo- ja lepoaika-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti seuraavien ajoneuvojen kuljettajiin: 
 • Kuorma-autot ja ajoneuvoyhdistelmät 
 • Linja-autot, jotka on rakennettu yli yhdeksän henkilön kuljettamiseen kuljettaja mukaan luettuna 
 • Pakettiautot ja henkilöautot, jos vetoauton ja siihen kytketyn perävaunun (suurin sallittu) kokonaismassa ylittää 3.5 tonnia 
 • Liikennetraktorit perävaunulla 
 • Rakenteelliselta nopeudeltaan yli 40 km/h olevat traktorit (tunnus b ajoneuvoluokan perässä) perävaunulla 

Asetusta sovelletaan tieliikenteeseen. Asetuksessa tieliikenteellä tarkoitetaan kaikkia yleisillä teillä kokonaan tai osittain tehtäviä matkoja, jotka tehdään henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen käytettävillä kuormatuilla tai kuormaamattomilla ajoneuvoilla. 

Tieliikenteen ulkopuolella tapahtuva ajo merkitään muuksi työksi. Digitaalisessa ajopiirturissa muuksi työksi merkitseminen tapahtuu OUT-toiminnon avulla. Asetusta ei sovelleta sellaisiin erikoisajoneuvoihin, joita ei ole tarkoitettu tavaran kuljetuksiin, kuten esimerkiksi betonin pumppausautot ilman kuljetussäiliötä. 

2) Vapautukset 

Koko EU:n alueella ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu seuraavien ajoneuvojen kuljettajat: 

a) säännöllisessä henkilöliikenteessä käytettävät ajoneuvot, kun kyseisen liikennereitin pituus on enintään 50 kilometriä; 

b) ajoneuvot, joiden suurin sallittu nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa; 

c) puolustusvoimien, väestönsuojelun, palokunnan ja yleisestä järjestyksestä vastaavien laitosten omistamat tai ilman kuljettajaa vuokraamat ajoneuvot, kun tieliikennettä harjoitetaan näille laitoksille osoitettujen tehtävien johdosta ja niiden valvonnassa; 

d) hälytys- tai pelastusajoneuvot, mukaan lukien humanitaarisen avun kuljettamiseen muuten kuin kaupallisesti käytettävät ajoneuvot; 

e) sairaanhoidon erikoisajoneuvot; 

f) hinausajoneuvot, joita käytetään enintään 100 kilometrin etäisyydellä niiden asemapaikasta; 

g) tekniikan kehittämiseen sekä korjausten ja kunnossapidon testaamiseen tarvittavat ajoneuvot ja uudet tai uudistetut ajoneuvot, joita ei ole vielä otettu käyttöön; 

h) ei-kaupalliseen tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on 
enintään 7,5 tonnia; 

i) hyötyajoneuvot, jotka ovat museoajoneuvoja sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa niillä ajetaan, ja joita käytetään ei-kaupallisiin tavaran tai henkilöiden kuljetuksiin. 

Kansallisesti ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu seuraavien ajoneuvojen kuljettajat: 

1. maanviljelyä, puutarhaviljelyä, metsätaloutta, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavan yrityksen käyttämässä tai ilman kuljettajaa vuokratussa ajoneuvossa, jota käytetään tavarankuljetukseen sen omassa yritystoiminnassa enintään 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta; 

2. ajoneuvossa ja ajoneuvoyhdistelmässä, jonka suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia ja jota käytetään postilaissa (415/2011) tarkoitettuun postin jakeluun tai sellaisten materiaalien tai laitteiden kuljetukseen, joita kuljettaja tarvitsee työnsä yhteydessä, jos ajoneuvoa tai ajo neuvoyhdistelmää käytetään enintään 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta ja ajoneuvojen kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö 

3. ajoneuvossa, jota käytetään yksinomaan pinta-alaltaan enintään 2 300 neliökilometrin suuruisella saarella, jota moottoriajoneuvoliikenteen käytettävissä oleva silta, kahlaamo tai tunneli ei yhdistä mantereeseen, 

4. ajokortin tai ammattitaitoa osoittavan todistuksen saamiseksi annettavaan ajo-opetukseen ja suoritettavaan tutkintoon käytettävässä ajoneuvossa edellyttäen, ettei sitä käytetä kaupallisessa kuljetuksessa; 

5. ajoneuvossa, jota käytetään viemäriverkon, tulvantorjunnan, vesi-, kaasu- ja sähkölaitoksen toiminnassa, maanteiden kunnossapidossa ja valvonnassa, ovelta ovelle tapahtuvassa talousjätteiden keruussa ja kuljetuksessa, sähke- ja puhelinpalvelussa, radio- ja televisiolähetyksissä sekä radio- ja televisiolähettimien tai -vastaanottimien tunnistamisessa; 

6. ajoneuvossa, jossa on 10–17 paikkaa ja jota ei käytetä kaupalliseen liikenteeseen; 

7. opetustarkoituksiin varustetussa ajoneuvossa, jossa opetus tapahtuu pysäköitynä; 

8. ajoneuvossa, joka on tarkoitettu maidon keräämiseen maatiloilta ja maidonkuljetusastioiden tai eläinten ravinnoksi tarkoitettujen maitovalmisteiden palauttamiseen maatiloille; 

9. ajoneuvossa, joka on tarkoitettu, ja jota käytetään yksinomaan rahan ja arvoesineiden kuljettamiseen taikka rahan tai arvoesineiden kuljettamiseen; 

10. ajoneuvossa, jota käytetään eläinjätteiden tai muiksi kuin elintarvikkeiksi käytettävien ruhojen kuljetukseen; 

11. ajoneuvossa, jota käytetään yksinomaan teillä, jotka sijaitsevat satamissa, satamien ja muiden liikennemuotojen yhdistämiseksi perustetuissa terminaaleissa ja rautatieterminaaleissa sekä muilla maanteiden solmukohtiin liittyvillä alueilla; 

12. ajoneuvossa, jota käytetään elävien eläinten kuljetukseen 100 kilometrin säteellä maatiloilta paikallisille markkinoille ja päinvastaiseen suuntaan tai paikallisilta markkinoilta paikallisiin teurastamoihin; 

13. sirkuksen tai huvipuiston erikoisajoneuvossa; 

14. ajoneuvossa, joka on tarkoitettu valmisbetonin kuljetukseen 

Harvaan asuttujen alueiden poikkeukset: 

Vuorokautista ajoaikaa saadaan pidentää enintään kahdella tunnilla ja vuorokautista lepoaikaa lyhentää enintään yhdellä tunnilla maanviljelyä, puutarhaviljelyä, metsätaloutta, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavan yrityksen käyttämässä tai ilman kuljettajaa vuokratussa ajoneuvossa, jota käytetään tavarankuljetukseen sen omassa yritystoiminnassa enintään 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta.  

Poikkeus koskee ajoneuvoja, joita käytetään Lapin, Pohjois-Pohjanmaan tai Kainuun maakunnassa taikka sellaisissa kunnissa, joiden asukastiheys on pienempi kuin viisi asukasta neliökilometrillä. Lisäksi poikkeus koskee ajoneuvoja, joita käytetään matkoilla, joiden alku- tai päätepiste on jollakin mainituista alueista. Poikkeukset eivät kuitenkaan koske Oulun kaupungissa tai Kajaanin kaupungissa käytettäviä ajoneuvoja. 

Elävien kalojen kuljetukset 

Ajo- ja lepoaika-asetuksesta voidaan poiketa myös elävien kalojen kuljetuksissa huhtikuun 15 päivän ja kesäkuun 30 päivän sekä elokuun 15 päivän ja lokakuun 31 päivän välisenä aikana seuraavasti: 

1) päivittäistä enimmäisajoaikaa voidaan pidentää enintään 2 tunnilla; 

2) keskimääräistä viikoittaista 45 tunnin ajoaikaa voidaan pidentää enintään 10 tunnilla; 

3) kahden peräkkäisen viikon yhteenlaskettua ajoaikaa voidaan pidentää enintään 20 tunnilla. 

3) Ajo- ja lepoaikamääräykset 

 • Vuorokautinen ajoaika enintään 9 tuntia. Voidaan viikon aikana (ma-su) pidentää kahdesti enintään 10 tuntiin. Kalenteriviikossa ajoa saa olla enintään 56 tuntia, kahden perättäisen kalenteriviikon yhteenlaskettu ajoaika saa olla enintään 90 tuntia. 
 • Neljän ja puolen tunnin ajon jälkeen kuljettajan on pidettävä vähintään 45 minuutin tauko. Tauko voidaan jakaa kahteen osaan, joista ensimmäisen osan on oltava vähintään 15 min ja toisen osan vähintään 30 min. 
 • Vuorokausilevon on oltava vähintään 11 tuntia jokaista 24 tunnin jaksoa kohden. Voidaan lyhentää vähintään 9 tuntiin kolmesti viikossa (kahden viikkolevon välissä). Lyhentämätön, eli vähintään 11 tunnin vuorokausilepo voidaan pitää kahdessa osassa, joista ensimmäisen tulee olla vähintään kolme tuntia ja jälkimmäisen vähintään 9 tuntia. 
 • Monimiehitystilanteessa (ajoneuvossa vähintään kaksi kuljettajaa) tarkastelujakso on 30 tuntia, jonka aikana molempien kuljettajien on pidettävä vähintään 9 tunnin vuorokausilepo. Vuorokausilepoa ei voi viettää liikkuvassa ajoneuvossa. Kaksoismiehitystilanteessa molemmat kuljettajat ovat velvollisia lähtemään liikkeelle samaan aikaan (toisen kuljettajan ei tarvitse olla mukana kuitenkaan ensimmäisen tunnin aikana). 45 minuutin tauot voidaan viettää liikkuvassa autossa, joten ajoneuvo voi kuljettajien vaihtoa lukuun ottamatta liikkua yhtämittaisesti 20 tuntia. 
 • Viikkolevon on oltava yhdenjaksoinen, vähintään 45 tuntia ja sen on alettava viimeistään kuuden 24 tunnin jakson kuluttua edellisen viikkolevon päättymisestä. Viikkolepo voidaan lyhentää vähintään 24 tuntiin kerran peräkkäisen kahden viikon aikana. Tämä lyhennys on korvattava lyhennystä vastaavalla yhtäjaksoisella lepoajalla ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua muun vähintään 9 tunnin lepoajan yhteydessä. 

Auto laivassa tai junassa 

Vuorokautinen lepoaika tai viikkolepo voidaan keskeyttää enintään kaksi kertaa silloin, kun ajoneuvo on kuljetettavana laivassa tai junassa ja jossa kuljettaja pitää vuorokautista tai viikoittaista lepoaikaa. Keskeytykset saavat kestää yhteensä yhden tunnin. Kuljettajalla tulee olla laivassa tai junassa käytettävissään lepohytti, vuode tai makuusija. Vähintään 45 tunnin viikkolevon katkaisemisen edellytyksenä on se, että lautta- tai junamatka kestää vähintään 8 tuntia ja kuljettajalla on lautalla tai junassa käytössään lepohytti. 

Tarkempia tietoja ajo- ja lepoaikamääräyksistä löytyy työsuojeluhallinnon verkkosivuilta

Piirturitietojen säilyttäminen 

Piirturilevyjä on säilytettävä yrityksessä yhden vuoden ajan.

Kuljettajalla on oltava mukanaan piirturilevyt kuluvalta päivältä ja 28 edeltävältä kalenterivuorokaudelta. Piirturilevyjä on säilytettävä yrityksessä yhden vuoden ajan. 

Digitaalisesta ajopiirturista tiedot on jäljennettävä Suomessa olevasta ajoneuvosta vähintään kahden kuukauden välein ja luovutettaessa ajoneuvo pois yrityksen omasta hallinnasta tai poistettaessa digitaalinen ajopiirturi käytöstä. Työnantajan (tai yrityksen, joka käyttää kuljettajaa väliaikaisesti) on lisäksi tallennettava kuljettajien kuljettajakorttien tiedot kolmen viikon välein niiltä viikoilta, kun kuljettaja on ollut töissä. Tietoja on säilytettävä yrityksessä yhden vuoden ajan. 

Tietojen tallentaminen 

Teknisesti tietojen tallentamisen voi tehdä usealla tavalla. Uusissa kuorma-autoissa on usein sisäänrakennettu langaton tiedonsiirto piirturitietojen tallentamista varten. Tietojen tallentamiseen tarvitaan aina se yrityskortti, jolla piirturin yrityslukitus on tehty. 

Lisätietoja