Maanteiden tavaraliikenteen ja logistiikan keskeiset käsitteet, lyhenteet ja suureet.

Aakkosjärjestyksessä

A

Ajoneuvovero

Rekisteriin merkityn ajoneuvon haltijalta perittävä vero, joka koostuu joko ns. perusverosta ja/tai mahdollisesta käyttövoimaverosta. Bensiinikäyttöisten ajoneuvojen haltijalta perittävä perusvero määräytyy ensisijaisesti ajoneuvovalmistajan ilmoittamien hiilidioksidipäästöjen perusteella. Muista kuin bensiinikäyttöisistä ajoneuvoista – kuten diesel- ja kaasuajoneuvoista – peritään käyttövoimaveroa. Kuorma-autosta ei peritä perusveroa. Sen sijaan kuorma-autosta voidaan periä ajoneuvoverona vetolaitelisää.

Ajoneuvoyhdistelmä

Vetoautosta ja yhdestä tai useammasta perävaunusta
muodostuva yhdistelmä.

Ammattidiesel

Järjestelmä, jossa samaa dieselpolttoainetta voidaan tankata kaikkiin dieselkäyttöisiin ajoneuvoihin, mutta ammattiliikenne saisi tietyn osuuden maksamistaan polttoaineveroista takaisin palautuksina. Ammattidiesel-järjestelmä mahdollistaa uusiutuvan dieselin osuuden lisäämisen dieselpolttoaineeseen ilman logistiikkakustannusten merkittävää nousua.

Ammattimainen tavaraliikenne

Tavaran kuljettaminen toiselle maksua vastaan on
ammattimaista tavaraliikenteen harjoittamista.

B

B-juna

Puoliperävaunuyhdistelmä, johon on ensimmäisen puoliperävaunun päälle kytketty vetopöydän avulla toinen
puoliperävaunu.

Biodiesel

”Perinteinen” ts. ensimmäisen sukupolven biopohjainen diesel on rasvahapon metyyliesteriä, jonka valmistuksessa on käytetty kasviöljyä. Tuotteesta käytetään kirjainyhdistelmää FAME. Biodieselin jalostusprosessi on kevyempi kuin uusiutuvan dieselin ja sen raaka-aineiden laadulla on vaikutusta lopputuotteen ominaisuuksiin. Siksi biodieseliä ei saa lisätä fossiilisen dieselin joukkoon enempää kuin 7 prosenttia.

Biokomponentti

Dieselöljyyn sekoitettava biopohjainen laatu, joka voi olla biodieseliä tai uusiutuvaa dieseliä. Biokomponentin määrä dieselissä säädellään laissa jakeluvelvoitteesta.

Biovelvoite

Ks. jakeluvelvoite.

D

Dieselvero

Ks. käyttövoimavero.

F

Fossiilinen diesel

Maaperästä saatavasta raakaöljystä jalostettu dieselpolttoaine.

 

I

Intermodaalinen kuljetus

Kuljetusketju, johon käytetään vähintään kahta eri kuljetusmuotoa, mutta kuljetettava tavara on koko ajan samassa
kuljetusyksikössä (esim. kontissa).

J

Jakeluvelvoite

Liikennepolttoaineiden jakelijoille asetettu määräys myydä kuluttajille vuosittain tietty osuus uusiutuvaa polttoainetta. Sen tavoitteena on edistää kestävien uusiutuvien polttoaineiden käyttöä liikenteessä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

K

Kabotaasi

Tietyn maan sisäinen tavarankuljetus toiseen maahan rekisteröidyllä ajoneuvolla.

Klausuuli

Ks. polttoaineklausuuli.

Korjausvelka

Väylien korjausvelalla tarkoitetaan rahasummaa, jolla vaurioitunut väylä tai sen osa saataisiin palautettua nykytarvetta vastaavalle tasolle.

Kuljetusala

Engl. transport sector. Toimiala, joka kattaa kaikki ihmisen ja tavaran järjestäytyneen liikuttamisen muodot yhteiskunnassa maanteitse, rautateitse, vesitse ja ilmateitse.

Kuljetuskaluston mitat ja massat

EU- ja ETA-valtioissa sallituista kuljetuskaluston enimmäismitoista ja -painoista saadetaan EU:n nk. mitta- ja massadirektiivilla. EU:ssa on yleisesti sallittu maksimissaan 16,5 / 18,75 metrin pituiset ja 40 tonnin painoiset ajoneuvoyhdistelmät. Suomen tieverkolla normaaliliikenteessä sallitaan tätä pidemmät (34,5 metriä), painavammat (76 tonnia) ja korkeammat (4,4 m) ajoneuvoyhdistelmät määrätyin teknisin edellytyksin.

Kuljetussuorite

Kuljetustyön määrä, joka saadaan kuljetetun tavaramäärän (tonnia) ja kuljetetun matkan (km) tulona. Monissa tilanteissa kuljetussuorite kuvaa paremmin kuljettamisen volyymia kuin pelkkä kuljetettu tavaramäärä. Kuljetussuoritteen yksikkö on tonnikilometri.

Kuorma-auto

Yleiskäsite, johon sisältyvät kaikki kokonaismassaltaan
yli 3 500 kilon tavarankuljetusajoneuvot.

Kustannusindeksi

Tilastokeskuksen julkaisema kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden hintamuutoksia. Indeksi kuvaa pakettiautojen, kuorma-autojen ja perävaunuyhdistelmien keskimääräistä kustannuskehitystä. Indeksi päivitetään kuukausittain.

Käyttövoimavero

Osa ajoneuvoveroa. Määrätään vain ajoneuvolle, jota käytetään muulla kuin bensiinillä. Tunnetaan myös ”dieselverona”. Käyttövoimaveron määrä perustuu ajoneuvon kokonaismassaan.

L

Liikenne

Laaja yleiskäsite ihmisten ja tavaroiden liikkumiselle ja
liikuttamiselle yhteiskunnassa.

Liikenne 12

Liikenne 12 -suunnitelma eli valtakunnallinen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Suunnitelma laadittiin ensimmäisen kerran Suomessa vuonna 2021.

Liikennelupa, luvanvarainen liikenne

Ammattimainen tavaraliikenteen harjoittaminen edellyttää pääsääntöisesti tavaraliikennelupaa, kun kuljetuskaluston suurin sallittu kokonaismassa on yli 3 500 kiloa (kuorma-autot). Liikenneluvan myöntää Traficom määrätyin edellytyksin.

Ammattimainen tavaraliikenteen harjoittaminen edellyttää rekisteröitymistä luvanvaraisen liikenteen harjoittajaksi, kun kuljetuskaluston suurin sallittu kokonaismassa on enintään 3 500 kiloa (pakettiautot). Luvanvaraisen liikenteen rekisterinpitäjä on Traficom.

Logistiikka

Materiaali-, raha- ja tietovirtojen hallinta. Eli kokonaisvaltaista toimitusketjujen hallintaa, josta varastointi ja kuljetukset muodostavat yhden osan.

P

Parafiininen diesel

Perinteistä dieseliä puhtaammin palava ja siten lähipäästöiltään (pienhiukkaset ja typenoksidit) puhtaampi dieselpolttoaine, jota voidaan valmistaa sekä uusiutuvasta että fossiilisesta raakaöljystä.

Polttoaineklausuuli

Pykälä kuljetussopimuksissa, jonka mukaan kuljetusten hintaa tarkastetaan tietyin sovituin aikavälein polttoaineen hintakehityksen mukaisesti.

Polttoainevero

Muun muassa dieselistä kannettava valmistevero.

Puoliperävaunuyhdistelmä

Ajoneuvoyhdistelmä, jossa vetoautoon on vetopöydän päälle liitetty puoliperävaunu. Puoliperävaunuyhdistelmästä käytetään yleisesti termiä rekka ja puoliperävaunun vetoautosta rekanvetäjä tai rekanveturi. Puoliperävaunuyhdistelmän maksimipituus yleisesti keskisessä Euroopassa
16,5 m, Suomessa 23 m.

R

Rekka

Alkuperäisen määritelmän mukaisesti tarkoittaa puoliperävaunua, jonka vetämiseen käytetään varsin lyhytrakenteista kuorma-autoa, jonka taka-akselin kohdalle on asennettu erityinen vetopöytä puoliperävaunun kytkemiseksi vetoautoon. Nykykielessä rekka-termillä tarkoitetaan yleisesti kuitenkin puoliperävaunuyhdistelmää. Toisinaan rekka-termiä käytetään puhekielessä myös tarkoittaen mitä tahansa ajoneuvoyhdistelmää.

 

S

Sekoitusvelvoite

Ks. jakeluvelvoite.

U

Uusiutuva diesel

Ominaisuuksiltaan fossiilisen dieselin kaltainen, uusiutuvista orgaanisista raaka-aineista valmistettu, korkealaatuinen parafiininen diesel. Uusiutuva diesel palaa fossiilista puhtaammin. Se soveltuu 100-prosenttisena liikenteen käyttövoimaksi. Uusiutuvaa dieseliä voidaan valmistaa esimerkiksi eläinrasvoista. Uusiutuvaa dieseliä voidaan valmistaa myös synteettisesti, esimerkiksi biomassasta kaasuttamalla.

V

Vinjetti

Yli 12 tonnin painoisilta kuorma-autoilta perittävä, aikaan perustuva tienkäyttömaksu. Vinjetti on käytössä monessa EU-jäsenvaltiossa.

VLJS

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, kts. Liikenne12 -suunnitelma.