Liikennelupa

Tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä korvausta vastaan edellyttää liikennelupaa.

Liikennepalvelulaki Takaisin ylös

Ammattimainen tavaran kuljettaminen tiellä tulonhankkimistarkoituksessa korvausta vastaan ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä on luvanvaraista liikennettä, jota varten tarvitaan tavaraliikennelupa.

Suomessa harjoitettavaa tavaraliikennettä säätelee EU:n liikenteenharjoittaja-asetus (EY) 1071/2009, EU:n tavaraliikennelupa-asetus (EY) 1072/2009 sekä kansallinen liikennepalvelulaki (laki liikenteen palveluista 320/2017).

Liikennepalvelulailla liikennemarkkinoiden sääntely koottiin yhteen lakiin. Uudistuksen tarkoituksena oli tukea uusien palvelumallien syntymistä, helpottaa markkinoille tuloa ja liikennejärjestelmien eri osien yhteen toimivuutta. Lakiin sisällytettiin kaikki liikennemuodot.

Ajoneuvo luvanvaraisessa liikenteessä Takaisin ylös

Tavaraliikenneluvan haltijan on huolehdittava siitä, että sen liikenteessä käyttämä ajoneuvo on rekisteröity liikenneasioiden rekisteriin ja sen käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö.

Tämä ei kuitenkaan koske kuljetuksiin käytetyn ajoneuvon lyhytaikaisen tilapäisen rikkoutumisen vuoksi käytössä olevaa korvaavaa ajoneuvoa.

Kaipaatko neuvoa liikennelupa-asioissa?

Liikenneluvan hakeminen ja uusiminen Takaisin ylös

Liikennelupaa haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta joko kirjallisesti tai sähköisesti Takaisin ylös

Liikenneluvan muuttamista (esim. liikenteestä vastaavan henkilön muutos tai yhtiömuodon muutos) tai luvan uusintaa haetaan kuten uutta lupaa. Liikennelupaa muutettaessa kaikki muutokset on tarkoin yksilöitävä. Luvanhaltijan on ilmoitettava muutokset lupaviranomaiselle 28 päivän kuluessa muutoksesta. Jos tavaraliikenneluvan uusimista koskeva hakemus on pantu vireille viimeistään kuukautta ennen luvan viimeistä voimassaolopäivää, uusittavalla luvalla saa jatkaa liikennettä asian ratkaisemiseen saakka. Luvanhaltijalla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille luvan myöntämisen edellytyksissä tapahtuneista muutoksista.

Hakemukseen tulee liittää muun muassa:

 • oikeaksi todistettu jäljennös tavaraliikenteen loppukoetodistuksesta (ensi kertaa lupaa haettaessa tai liikenteestä vastaavaa henkilöä vaihdettaessa),
 • enintään kolme kuukautta aikaisemmin annettu alkuperäinen todistus riittävistä taloudellisista voimavaroista,
 • valtakirja, mikäli hakemuksen on pannut vireille hakijan edustaja tai asiamies.

Milloin liikennelupaa ei tarvita? Takaisin ylös

Tavaraliikennelupaa ei tarvita ammattimaisessa tavaran kuljettamisessa tiellä ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka suurin sallittu kokonaismassa on alle 3 500 kiloa. Ilman tavaraliikennelupaa saa myös Suomen sisäisissä kuljetuksissa kuljettaa tavaraa traktorilla, jonka suurin sallittu nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa. Henkilöliikenneluvan haltija saa lisäksi kuljettaa tavaraa linja-autolla.

Liikennelupaa tavaran kuljetukseen tiellä ei tarvita myöskään suoritettaessa: Takaisin ylös

 1. tavaran kuljetusta opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämisluvan haltijan kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä;
 2. tavarankuljetuksia moottoriajoneuvolla seuraavin edellytyksin:
  1. kuljetettavana on vain kuljetuksen suorittajan omaa tavaraa taikka kuljetettavana on vain tavaraa, jonka kuljetuksensuorittaja on myynyt tai ostanut, antanut tai ottanut vuokralle, valmistanut, louhinut tai erottanut taikka jalostanut tai korjannut tai jota kuljetuksensuorittaja muutoin vastaavalla tavalla käsittelee tai on käsitellyt;
  2. kuljetuksen tarkoituksena on tavaroiden kuljettaminen kuljetuksen suorittajalle tai tämän yritykseen tai yrityksestä taikka niiden siirtäminen joko yrityksen sisällä tai yrityksen omia tarpeita varten sen ulkopuolella;
  3. kuljetuksessa käytettävien moottoriajoneuvojen kuljettajat kuuluvat kuljetuksen suorittajan henkilöstöön tai sen käyttöön sopimuksen perusteella asetettuun henkilöstöön;
  4. kuljetuksessa käytettävät ajoneuvot kuuluvat kuljetuksen suorittajalle tai ovat sen lykkäävin ehdoin ostamia tai ne ovat sen vuokraamia; jälkimmäisessä tapauksessa sillä ehdolla, että ne täyttävät ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/1/EY säädetyt edellytykset; ja
  5. kuljetus on toissijainen kuljetuksen suorittajan koko elinkeinotoimintaan nähden;
 3. koneurakointiin, rakentamiseen tai laitteen asentamiseen taikka muun vastaavan työn yhteydessä työhön tarvittavien materiaalien, koneiden tai laitteiden kuljetusta, kun ajoneuvon kuljettaja on yksi työn tekijöistä, eikä siirrettäessä metsässä käytettäviä työkoneita työmaalle, työmaalta toiselle taikka huoltoon ja huollosta, kun siirron tekee urakointiin osallistuva;
 4. tien ja kadun hoitoon liittyvän maa-aineksen, veden, suolan tai muun vastaavan aineen levittämistä tielle tai kadulle;
 5. konsernin tai siihen verrattavan yhtymän, kunnan, maakunnan, kuntayhtymän tai yhteisön, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, sisäistä kuljetusta sen hallinnassa olevalla ajoneuvolla;
 6. kunnan, maakunnan, kuntayhtymän tai yhteisön, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä opetuspalveluihin liittyvää kuljetusta sen hallinnassa tai näille palveluja tuottavan elinkeinonharjoittajan hallinnassa olevalla ajoneuvolla;
 7. postilaissa (415/2011) tarkoitettua Viestintävirastolle ilmoituksen tehnyttä postiyrityksen postitoimintaa yrityksen hallinnassa olevalla ajoneuvolla eikä postinkuljetuksen yhteydessä tavanmukaisesti tapahtuvaa lehtien, mainosten ja pakettien jakelua postiyritykseen työsuhteessa olevan henkilön hallinnassa olevalla ajoneuvolla;
 8. ruumiinkuljetusta;
 9. kuljetusta, josta työnantaja maksaa palkansaajalle Verohallinnon verottomana hyväksymän suuruisen korvauksen työtehtäviin liittyvien tavaroiden kuljettamisesta palkansaajan hallinnassa olevalla ajoneuvolla, kun mukana olevien tavaroiden kuljettaminen ei ole palkansaajan päätyö;
 10. liikenneturvallisuutta vaarantavien rikkoutuneiden ajoneuvojen, kaatuneiden puiden ja muiden esineiden siirto tieltä turvalliseen paikkaan;
 11. kuljetuksen suorittajan hoidossa olevien eläinten kuljetus hoitoon tai kilpailuihin ja takaisin. 

Liikennelupalajit Takaisin ylös

Liikennepalvelulain mukaisia liikennelupalajeja ovat tavaraliikennelupa, henkilöliikennelupa sekä taksiliikennelupa. Tavaraliikennelupia ovat tavaraliikenteen yhteisölupa ja kotimaan tavaraliikennelupa.

Tavaraliikenteen yhteisöluvalla voi harjoittaa liikennettä Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomessa ja kansainvälisessä liikenteessä. Kotimaan tavaraliikenneluvalla saa pääsääntöisesti liikennöidä vain Suomen sisällä, mutta ei Ahvenanmaalla. Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä liikennelupa oikeuttaa tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan sisällä sekä tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä.

Tavaraliikennelupa myönnetään jatkossa 10 vuoden määräajaksi. Lupa tulee uusia ennen sen viimeistä voimassaolopäivää. 

Tavaraliikennelupa on aina liikenteenharjoittajakohtainen, joten toisen liikenteenharjoittajan luvalla ei voi harjoittaa liikennettä. Lupaa ei siis voi lainata tai vuokrata toisen käytettäväksi. 

Aikaisemmin käytössä olleita kotimaan liikennelupia myönnetään nykyisille luvanhaltijoille vain lupia uusittaessa tai kalustoa lisättäessä. Mikäli kotimaan tavaraliikenneluvan haltija aikoo jatkaa liikenteen harjoittamista heinäkuusta 2028 eteenpäin, tulee liikenteenharjoittajan huolehtia hyvissä ajoin tavaraliikenneluvan edellyttämän ammatillisen pätevyyden hankkimisesta. Kaikkien 1.7.2018 jälkeen myönnettävien kotimaan tavaraliikennelupien voimassaolo päättyy siis viimeistään 1.7.2028. 

Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä liikennelupa oikeuttaa tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan sisällä sekä tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä.
Toimivaltainen viranomainen tavara-, joukko- ja taksiliikennelupa-asioissa on Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Ajoneuvo luvanvaraisessa liikenteessä Takaisin ylös

Tavaraliikenneluvan haltijan on huolehdittava siitä, että sen liikenteessä käyttämä ajoneuvo on rekisteröity liikenneasioiden rekisteriin ja sen käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö.

Tämä ei kuitenkaan koske kuljetuksiin käytetyn ajoneuvon lyhytaikaisen tilapäisen rikkoutumisen vuoksi käytössä olevaa korvaavaa ajoneuvoa.

Liikenteestä vastaava henkilö Takaisin ylös

Tavaraliikenneluvan haltijalla on oltava liikenteestä vastaava henkilö, joka tosiasiallisesti ja jatkuvasti johtaa yrityksen liikenteenharjoittamista ja edustaa yritystä.

Lliikenteestä vastaavalla tulee lisäksi olla tosiasiallinen yhteys yritykseen. Liikenteestä vastaava henkilö voi esimerkiksi olla yrityksen omistaja tai työntekijä. Luonnollisen henkilön ollessa tavaraliikenneluvan haltijana toimii luvanhaltija liikenteestä vastaavana. 

Liikenteestä vastaava henkilö konsernissa tai siihen verrattavassa yhtymässä Takaisin ylös

Konsernissa tai siihen verrattavassa yhtymässä voidaan nimetä sama henkilö useamman oikeushenkilön liikenteestä vastaavaksi henkilöksi.

Nimetty liikenteestä vastaava henkilö Takaisin ylös

Kuljetusyrityksessä voi olla sopimusperusteisesti liikenteestä vastaava henkilö eli ns. nimetty liikenteestä vastaava henkilö, mikäli toimivaltainen viranomainen eli Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sen hyväksyy. Nimetty liikenteestä vastaava henkilö voi tulla kuljetusyrityksessä kysymykseen tilanteessa, jossa luvanhaltija ei täytä ammatillisen pätevyyden vaatimusta. Tällaisessa tilanteessa kuitenkin sekä nimetyn liikenteestä vastaavan henkilön että luvanhaltijan tulee täyttää oikeustoimikelpoisuuden, hyvämaineisuuden sekä luvanhaltijan myös vakavaraisuuden vaatimukset.

Kuljetusyrityksen ja nimetyn liikenteestä vastaavan henkilön välisessä sopimuksessa tulee määritellä tehtävät, jotka asianomaisen henkilön on suoritettava tosiasiallisesti ja jatkuvasti. Lisäksi sopimuksessa on todettava hänen vastuunsa liikenteestä vastaavana henkilönä. Sopimuksessa määriteltäviin tehtäviin kuuluvat erityisesti ne, jotka liittyvät ajoneuvojen huollosta vastaamiseen, kuljetussopimusten ja -asiakirjojen tarkistamiseen, peruskirjanpitoon, lastien tai tehtävien jakamiseen kuljettajille ja ajoneuvoille sekä turvallisuusmenettelyjen tarkistamiseen.

Nimetty liikenteestä vastaava henkilö voi hoitaa liikenteestä vastaavana henkilönä enintään neljän eri yrityksen kuljetustoimintoja, joihin käytetään yhteensä enintään 50:tä ajoneuvoa.

Liikenteestä vastaavan henkilön muutos ja liikenneluvan haltijan kuolintapaus Takaisin ylös

Mikäli liikenteestä vastaava henkilö tulee kuoleman, äkillisen vakavan sairauden, tapaturman tai muun näihin verrattavan ennalta-arvaamattoman tapahtuman vuoksi vaihtaa, tulee hänen tilalleen mahdollisimman nopeasti nimittää uusi liikenteestä vastaava henkilö, joka on hakemuksella hyväksytettävä lupaviranomaisella.

Tilanteessa, jossa tavaraliikenneluvan haltijana oleva luonnollinen henkilö kuolee, kuolinpesä saa kuitenkin jatkaa liikennettä enintään kuuden kuukauden ajan kuolinpäivästä, jos se kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa liikennepalvelulaissa säädetyt edellytykset täyttävän liikenteestä vastaavan henkilön Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Kuljetuspalveluiden tilaajan vastuu Takaisin ylös

Tavarankuljetuksen tilaajan tai tämän edustajan on ennen kuljetuksesta sopimista selvitettävä, että:

 1. kuljetuksen suorittajalla on tarvittava lupa tai oikeus suorittaa kuljetus EU:n tavaraliikennelupa-asetuksessa tarkoitettuna kabotaasiliikenteenä; 
 2. kuljetuksen suorittaja on merkitty arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos se on siihen velvollinen kyseisestä myynnistä.

Sopimusta ei saa tehdä, jos säädetyt edellytykset eivät täyty. Sopimusta ei saa myöskään tehdä, jos kuljetuksen tilaaja tietää tai hänen pitäisi tietää, ettei sopimuksen toinen osapuoli aio täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan työnantajana.

Edellä tarkoitettua selvitystä ei tarvitse tehdä, jos:

 1. sopimuspuoli on valtio, kunta, kuntayhtymä, Ahvenanmaan maakunta, Ahvenanmaan maakunnan kunta tai kuntayhtymä, seurakunta, seurakuntayhtymä, Kansaneläkelaitos tai Suomen Pankki;
 2. edellisen selvityksen tekemisestä saman sopimuspuolen kanssa on kulunut vähemmän kuin kolme kuukautta; tai
 3. tilaajan ja sopimuspuolen sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena aikaisempien kuluvana vuonna tapahtuneiden kuljetusten johdosta, jolloin selvitykset on tehtävä kalenterivuosittain.

Tilaajan tai tämän edustajan ei myöskään tarvitse tehdä selvitystä, jos sovittu kuljetushinta ilman arvonlisäveroa on vähemmän kuin 500 euroa kolmen kuukauden aikana tehdyissä kuljetussopimuksissa tai jos Suomen sisäisten kuljetusten alihankintasopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on enintään 10 000 euroa.