Tavaraliikenneluvan myöntäminen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää hakemuksesta tavaraliikenneluvan:

Luonnolliselle henkilölle
 1. Joka on täysi-ikäinen ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole holhoustoimesta annetun lain nojalla rajoitettu ja jolle ei ole määrättyä edunvalvojaa;
 2. joka täyttää EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 4 ja 6–8 artiklassa säädetyt maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamista koskevat vaatimukset (hyvämaineisuus, vakavaraisuus ja ammatillinen pätevyys);
 3. jota tai jonka määräämisvallassa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla olevaa yhteisöä ei ole asetettu konkurssiin sen toimiessa henkilö-, taksi- tai tavaraliikennelupaa vaativalla toimialalla viimeisimmän kahden vuoden aikana;
 4. jolla ei ole veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin taikka Tullin perimiin maksuihin liittyvien velvollisuuksien laiminlyöntejä eikä muita ulosotossa olevia velkoja, jotka ovat hakijan maksukykyyn nähden vähäisiä suurempia, eikä velkoja, jotka on palautettu ulosotosta varattomuustodistuksin;
 5. jota ei ole määrätty liiketoimintakieltoon eikä väliaikaiseen liiketoimintakieltoon;
 6. jota ei ole lainvoimaisella tuomiolla todettu syylliseksi tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tehtyyn työsuhteeseen perustuvien, määrältään ja perusteeltaan selvien saatavien maksamisen laiminlyöntiin kahden viimeisimmän vuoden aikana;
 7. jos 3–6 kohdassa mainittu tai siihen välittömästi verrattavissa oleva aikaisempi toiminta ei osoita hakijaa ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan liikennepalvelulaissa tarkoitettua luvanvaraista toimintaa.
Oikeushenkilölle
 1. joka täyttää EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 4 ja 6–8 artiklassa säädetyt maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamista ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset (hyvämaineisuus, vakavaraisuus ja ammatillinen pätevyys);
 2. jota tai jonka Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 2 §:ssä tarkoitettua organisaatiohenkilöä taikka näiden määräämisvallassa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla olevaa yhteisöä ei ole asetettu konkurssiin sen toimiessa henkilö-, taksi- tai tavaraliikennelupaa vaativalla toimialalla kahden viimeisimmän vuoden aikana;
 3. jolla ei ole veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin taikka Tullin perimiin maksuihin liittyvien velvollisuuksien laiminlyöntejä eikä muita ulosotossa olevia velkoja, jotka ovat hakijan maksukykyyn nähden vähäistä suurempia, eikä velkoja, jotka on palautettu ulosotosta varattomuustodistuksin;
 4. jonka toimitusjohtajaa tai vastuunalaista yhtiömiestä ei ole määrätty liiketoimintakieltoon eikä väliaikaiseen liiketoimintakieltoon;
 5. jota ei ole lainvoimaisella tuomiolla todettu syylliseksi tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tehtyyn työsuhteeseen perustuvien, määrältään ja perusteeltaan selvien saatavien maksamisen laiminlyöntiin kahden viimeisimmän vuoden aikana;
 6. jos 2–5 kohdassa mainittu tai siihen välittömästi verrattavissa oleva aikaisempi toiminta ei osoita hakijaa ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan liikennepalvelulaissa tarkoitettua luvanvaraista toimintaa.

Sen lisäksi, mitä edellytyksiä sekä luonnolliselle henkilölle että oikeushenkilölle on säädetty, on tavaraliikenneluvan myöntämisen edellytyksenä, että luvanhakijan nimeämä liikenteestä vastaava henkilö täyttää luonnollisena henkilönä olevalle hakijalle säädetyt 2 ja 5 kohdan edellytykset. Liikenteensä vastaavan henkilön tulee siis olla hyvämaineinen, vakavarainen ja ammatillisesti pätevä eikä hän saa olla määrätty liiketoimintakieltoon eikä väliaikaiseen liiketoimintakieltoon.

Luvanhakijana olevan yrityksen toimitusjohtajan ja vastuunalaisten yhtiömiesten on lisäksi oltava hyvämaineisia liikennepalvelulaissa säädetyllä tavalla.

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen mukaan maatieliikenteen harjoittavalla luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä on muiden vaatimusten lisäksi oltava tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka jossain EU:n jäsenvaltiossa ja liikenteestä vastaavalla henkilöllä asuinpaikka EU:ssa. EU:n tavaraliikennelupa-asetus sisältää myös vaatimuksen siitä, että toisen lukuun tavaraa maanteitse kuljettava liikenteenharjoittaja on sijoittanut kyseiseen jäsenvaltioon yhteisön lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos yhteisölupa on myönnetty Suomessa, tulee luvanhaltijan olla sijoittautunut Suomeen.

Hyvämaineisuus

Sekä yrityksen itsensä, että sen avainhenkilöiden – omistajien, johdon ja liikenteestä vastaava henkilön – on oltava hyvämaineisia, jotta liikennelupa voidaan myöntää hakijalle. Liikennepalveluissa on säädetty, missä tilanteissa luvanhakijana oleva luonnollinen henkilö ja liikenteestä vastaava henkilö sekä oikeushenkilö ei ole hyvämaineinen. Hyvämaineisuuteen vaikuttaa tietyt liikennepalveluissa luetellut sakko- ja vankeusrangaistukset, joiden vuoksi luvanhakijaa (luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä) tai oikeushenkilön avainhenkilöitä voidaan pitää sopimattomana harjoittamaan ammattimaista liikennettä.

Luonnollisen henkilön hyvä maine

Liikenteestä vastaava henkilö tai luvan hakijana tai haltijana oleva luonnollinen henkilö ei ole hyvämaineinen, jos:

 1. hänet on kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana tuomittu vähintään neljästä työ- tai palkkasuhdetta, kirjanpitoa, verotusta, kiskontaa, liikenteen harjoittamista, liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta, ympäristönsuojelua tai muuta ammatillista vastuuta koskevien säännösten rikkomisesta taikka EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittujen säännösten rikkomisesta;
 2. hänelle on kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana määrätty muita seuraamuksia kuin vankeutta tai sakkoa vähintään neljästä EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta vakavasta rikkomuksesta; taikka
 3. hänet on kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana tuomittu vankeus- tai sakkorangaistukseen taikka hänelle on määrätty seuraamuksia yhteensä vähintään neljästä 1 tai 2 kohdassa tarkoitetusta teosta. Liikenteestä vastaavaa henkilöä ja luvanhakijana tai haltijana olevaa luonnollista henkilöä on kuitenkin pidettävä hyvämaineisena, jos 1 edellä mainitut teot (kohdat 1–3) eivät osoita hänen olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan ammattimaista liikennettä.

Ilmeistä sopimattomuutta voi osoittaa:
1. tekojen suuri määrä;
2. teon vakavuus;
3. teon suunnitelmallisuus;
4. teon kohdistuminen kuljetuksen kohteeseen tai viranomaiseen;
5. se, että teko on tehty ammattimaista liikennettä harjoittaessa;
6. se, että teolla on liikenneturvallisuutta heikentävä vaikutus;
7. se, että teko muutoin osoittaa piittaamattomuutta henkilö- tai liikenneturvallisuudesta; tai
8. se, että teko on jokin EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen liitteessä IV tarkoitetuista yhteisön sääntöjen
vakavimmista rikkomuksista.

Oikeushenkilön hyvä maine

Tavaraliikenneluvan hakijana tai luvan haltijana oleva oikeushenkilö ei ole hyvämaineinen, jos

 1. se on viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana tuomittu yhteisösakkoon; tai
 2. sen toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies ei täytä luonnolliselle henkilölle säädettyä hyvän maineen vaatimusta. Oikeushenkilöä on kuitenkin pidettävä hyvämaineisena, jos 1 kohdassa tarkoitetun tuomion (yhteisösakon) perustana oleva teko ei osoita hakijan olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan ammattimaista liikennettä. 

Ilmeistä sopimattomuutta voi osoittaa edellä esitetty lista (kohdat 1–8).

Ammatillinen pätevyys

Täyttääkseen ammatillisen pätevyysvaatimuksen luvanhakijan tulee olla suorittanut EU-liikenteenharjoittaja-asetuksessa säädetty pakollinen tutkinto. Liikennepalvelulain tultua voimaan 1.7.2018 ammattitaitotutkintoon pääsee suoraan ilman liikenneyrittäjäkurssin suorittamista.

Ammatillinen pätevyys osoitetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin antamalla todistuksella.

Henkilön, joka voi osoittaa johtaneensa yhtäjaksoisesti maanteiden tavaraliikenteen yritystä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa kymmenen vuoden ajan ennen 4.12.2009, ei tarvitse suorittaa tarkoitettua liikenteenharjoittaja-asetuksessa säädettyä pakollista tutkintoa.

Vakavaraisuus

Tavaraliikenteenluvan haltijan on pystyttävä keskeytyksettä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan vuotuisen tilikauden aikana. Tätä varten yrityksen on osoitettava tilintarkastajan tai asiamukaisesti hyväksytyn henkilön vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen pohjalta.

Täyttääkseen vakavaraisuusvaatimuksen tavaraliikenneluvan hakijalla/haltijalla tulee olla käytettävissään varoja vähintään 9 000 euroa ensimmäisen ajoneuvon osalta ja 5 000 euroa kunkin seuraavan ajoneuvon osalta.

Voimavarat osoitetaan lupaviranomaiselle tilintarkastajan todistuksella, pankkivakuudella tai tilipanttauksella. Vähäistä suuremmat verovelat estävät liikenneluvan myöntämisen ja voivat aiheuttaa jo myönnetyn luvan peruttamisen.