Tavoitteellista EU-vaikuttamista – Painopisteet vuodesta 2022 alkaen

SKALin EU-vaikuttamisohjelma on valmistunut. Koska noin 70 prosenttia kuljetusalaa sitovista laeista säädetään EU-tasolla, pidämme tärkeänä esitellä painopisteemme Kuljetusyrittäjässä. Suomen tulee olla tarkkana EU-päätöksenteossa, sillä maamme kilpailukyky päämarkkinoiden reuna-alueella perustuu kuljetuksien ja logistiikan toimivuuteen.

Fitfor55-ilmastopakettiin liittyvät aloitteet

Energiaverodirektiivi

Energiaverot ovat EU:ssa harmonisoituja veroja, joiden tasosta ja joihin liittyvistä poikkeuksista säädetään direktiivissä. FF55-paketissa on energiaverodirektiiviin liittyviä aloitteita, kuten polttoaineiden verotasojen harmonisointi ja ammattidieseljärjestelmästä luopuminen.

Suomen eduskunta torjui harmonisointiesityksen ja asettui tukemaan ammattidieselin säilyttämistä SKALin esityksen mukaisesti loppuvuonna 2021.

Milloin: Käsittelyssä 2022–2023.

SKALin tavoitteet:
• Suomen virallisen kannan on säilyttävä ennallaan jatkokäsittelyssä: bensiinin ja dieselöljyn verokohtelua ei tule yhtenäistää.
• Ammattidieseljärjestelmän käyttömahdollisuus on säilytettävä.
• Suomen hallitus on linjannut ammattidieselin valmistelusta SKALin esityksen perusteella helmikuussa 2022

Päästökauppajärjestelmä

FF55-pakettiin sisältyvä päästökauppajärjestelmäehdotus ulottuu tieliikenteeseen. Suomi suhtautuu tieliikenteen päästökauppajärjestelmään myönteisesti.

Milloin: Käsittelyssä 2022–2023.

SKALin tavoitteet:
• SKAL suhtautuu esitykseen kriittisesti. Sosiaalirahasto, jolla tasattaisiin päästövähennysten kustannuksia EU-jäsenvaltioiden kesken, on torjuttava Suomelle epäedullisena.
• SKAL ei pidä komission vaikutusarviota päästökaupan kustannus- ja päästövähennysvaikutuksista kattavana. Järjestelmästä ja sen vaikutuksista Suomeen tarvitaan lisää tietoa.

Teknologianeutraalisuus

Ominaisuus, joka tulee huomioida kaikissa FF55-paketin kohdissa.

SKALin tavoitteet:
• Uusiutuvan energian sääntelyssä on pidettävä kiinni teknologianeutraaliudesta. Mitään energialähteitä tai käyttövoimia ei tule suosia toisten kustannuksella.
• Erityisesti uusiutuvia sekä synteettisiä kaasu- ja nestemäisiä polttoaineita hyödyntävä polttomoottori on vähäpäästöinen ratkaisu etenkin raskaissa kuljetuksissa.
• Kestävyyskriteerit täyttävien uusiutuvien polttoaineiden raaka-ainevalikoimaa ei tule tarpeettomasti rajoittaa.

Raskaiden hyötyajoneuvojen C02 -standardien uudistaminen

Nykyisessä asetuksessa uusien kuorma-autojen hiilidioksidipäästöjen olisi oltava 30 prosenttia pienemmät vuoteen 2030 mennessä, ja välitavoitteena 15 prosenttia pienemmät vuoteen 2025 mennessä.


Milloin: Uudistusehdotusta ei ole vielä tullut. Ehdotuksen antaminen on ajoitettu komission työohjelmassa vuoden 2022 viimeiselle neljännekselle.

SKALin tavoitteet:
• Suomessa sallittu ja käytössä oleva kalusto (mitat ja massat) on huomioitava.
• Uusiutuvat polttoaineet on huomioitava päästövähennystavoitteiden laskentaperiaatteissa.
• Uudistus ei saa nostaa raskaimpien kuorma-autojen hintoja suhteessa muihin.
• Raskaimmat kuorma-autot (4-akseliset ja suuremmat) on jätettävä sääntelyn ulkopuolelle. Niitä pitää voida valmistaa ja myydä keskimääräisen CO2-laskennan ulkopuolella ilman sakkomaksupelkoa.

FinMobility: Biopolttoaineiden tulee olla tasavertaisessa asemassa muiden energiamuotojen rinnalla.

EU:n yhdenmukaistettu laskentamalli liikenteen, kuljetusten ja logistiikan päästöjen mittaamiselle

Aloitteella pyritään luomaan tavara- ja henkilöliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa varten yhteinen kehys, jonka avulla voidaan tuottaa, jakaa ja vertailla yhtä tai useampaa liikennemuotoa hyödyntävien kuljetustoimien päästöjä koskevia tietoja.

Milloin: Sääntöuudistus ajoitettu komission työohjelmassa vuoden 2022 viimeiselle neljännekselle.


SKALin tavoitteet:
• Laskentamallissa on huomioitava suomalainen kalusto ja uusiutuvat polttoaineet sekä teknologianeutraalius
• Suomen erityisolosuhteet on ymmärrettävä: kylmä ilmasto, harvaan asuttu maa ja ohuet tavaravirrat johtavat suurempiin päästöihin kuljetusyksikköä kohden.
• Mittaristoon on voitava luoda kertoimia, koska menetelmän avulla tullaan vertailemaan jäsenmaita keskenään.
• On vältettävä kustannuksia alan toimijoille

FinMobility: Tarjotaan parhaita käytäntöjä Suomesta – meillä on pitkä perinne kansallisten energiatehokkuusohjelmien käytöstä. Hallinnollista taakkaa alan toimijoille on vältettävä, tavoitteena on tuottaa toimijoille lisäarvoa.

Raskaiden ajoneuvojen mittoja ja massoja koskevan direktiivin uudistaminen

Nykyisten säädösten säilyttäminen ennallaan on perusskenaario, josta komissio lähtee liikkeelle. Komissio arvioi, tukeeko direktiivi sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa, ympäristönsuojelua ja liikenneturvallisuutta. Keskeistä on liikenteen vihreä siirtymä ja päästöttömiin kulkuneuvoihin kannustaminen. Keskeisiä kysymyksiä kannaltamme:


• Vaikka komissio tunnustaa pidempien ja painavampien yhdistelmien ympäristöystävällisyyden, on se kiinnittänyt huomiota puutteisiin kuorman optimoinnissa, täyttöasteissa ja tyhjissä paluukuormissa.
• Rajat ylittävä liikenne: EU-naapurimailla on oikeus päättää kahdenvälisesti rajojensa ylittävien kuljetusten mitoista ja massoista yhteisten nimittäjien mukaisesti (bilateraalisopiminen).

Milloin: Julkinen kuuleminen järjestetään huhti-kesäkuussa 2022. Ehdotusta uudistetuksi direktiiviksi odotetaan vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana.

SKALin tavoitteet:
• On voitava säilyttää nyt käytössä olevat mitat ja massat ilman muutoksia.
• On voitava rakentaa yhdistelmä vapaasti maksimien sisällä moduuleja yhdistelemällä
• Rajat ylittävä liikenne tulee mahdollistaa jatkossakin suurimmilla rajan molemmin puolin sallituilla yhdistelmillä – ei niin että määritellään tarkasti sallitut moduuliyhdistelmätyypit.


FinMobility: Jäsenmaiden on voitava päättää kansallisen liikenteen mitoista ja massoista. Rajat ylittävässä liikenteessä joustavuus ja bilateraalisopiminen sekä mahdollisuus useamman jäsenmaan rajan ylittämiseen!

Yhdistettyjen kuljetusten direktiivi

Direktiivin uudistamisen tavoitteena on rautateiden, lyhyen matkan merenkulun ja sisävesiliikenteen osuuden kasvattaminen koko tavaraliikenteestä, ns. modal shift.
Milloin: Säädösehdotus komission työohjelmassa vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.


SKALin tavoitteet:

  • Juuri voimaan tullut kabotaasirajoitus yhdistettyjen kuljetusten maaosuudella on säilyttävä jatkossakin.
  • Rautateitä ei tule suosia rahoituksessa.
  • Tarpeettomia hankeinvestointeja on vältettävä.
    FinMobility: Kaikkia kuljetusmuotoja on kohdeltava tasavertaisesti. Yhdistettyjen kuljetusten maantieosuus rinnastuu kaikilta osin kabotaasiin.
    Ajokorttidirektiivin uudistaminen

Mukana ovat muun muassa säännöt ajokieltojen soveltamisesta ja virhe- ja rangaistuspistejärjestelmät, ajokuntoa koskevat vaatimukset sekä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tehostaminen, yhdenmukaistaminen, turvallisuus ja digitalisaatio.

Milloin: Julkinen kuuleminen keväällä 2022. Ehdotusta uudistetuksi direktiiviksi odotetaan vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana.

SKALin tavoitteet:
• Kuorma-auton ajokortin yleisen ikärajan laskeminen 18 vuoteen.
• Traktoreiden ajo-oikeudet direktiiviin omana luokkanaan ja riittävä vaatimustaso pelkästään tiellä käytettävien traktoreiden osalle huomioiden nopeusluokat.
• Ei tiukennuksia suomalaisiin ajokieltomenettelyihin.

SKALin EU-edunvalvonta seuraa myös näitä aloitteita:
• Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan direktiivin uudistaminen
• Traktorit maanteiden tavaraliikenteessä
• TEN-T-liikenneverkko
• Tehokas ja vihreä liikkuvuus-aloitepaketti
• Tiemaksujen uudistaminen (eurovinjettidirektiivi)
• EU:n eläinkuljetusasetus
• Ajo- ja lepoaika-asetus

Lisätietoa edunvalvontajohtaja Ari Herrala, SKAL, ari.herrala@skal.fi; 09 478 999.