Uutta virtaa koneeseen - SKALin strategia 2024

Keväällä 2023 SKALin hallituksessa päätettiin, että järjestölle laaditaan uusi strategia. Strategia hyväksyttiin liittokokouksessa 8.6. Tahkolla.

Tältä sivulta löydät muun muassa strategiaesityksen ja tietoa strategiatyöstämme.

Tervetuloa tutustumaan!

Uutta virtaa SKALin koneeseen – ja kuljetusalalle!

Kuljetus- ja logistiikka-alan toimintaympäristö on muutoksessa. SKALin jäsenyrityksiin ovat vaikuttaneet muun muassa Venäjän hyökkäyssota ja energiakriisi sekä EU:n ja Suomen kovat päästövähennystavoitteet. Suomen logistinen asema on muuttunut. Lisäksi korostuu esimerkiksi kuljetusyritysten kasvava tarve kasvattaa liiketoimintaosaamistaan ja digitalisoida toimintojaan. On selvää, että nämä toimintaympäristön muutokset vaativat kuljetusyrittäjien omalta järjestöltä SKALilta uusien tavoitteiden asettamista.

Muun muassa näiden tekijöiden vuoksi SKALin hallitus käynnisti keväällä 2023 uuden strategian valmistelun. Yli vuoden ajan kestäneen työn tavoitteena on ollut luoda perusteltu näkymä toimialan alan tulevaisuuteen. Tärkeintä strategiassa on ollut luoda pitkän aikavälin tavoitteita ja valintoja alan puolesta vaikuttamiseksi sekä jäsenyritysten palvelemiseksi entistäkin paremmin.

Liikkeelle jäsenyrityksien tarpeista

Lähdimme liikkeelle jäsenyrityksien tarpeiden selvittämisestä jäsentutkimuksella, josta saimme lähtökohdat kaikelle työlle. Jäsentutkimuksemme kertoi senkin, että yli 80 prosenttia jäsenistämme on työhömme melko tai erittäin tyytyväisiä. SKALilla on merkittävä tehtävä kuljetusyritysten ja koko suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn vahvistamisessa.

Uudella strategialla pyrimme tunnistamaan voimavaroja nykyistä paremmin ja valjastamaan yhteinen tekeminen tehokkaasti jäsenyritysten hyödyksi.

Uuden visiomme mukaan haluamme olla ratkaisuhakuinen vaikuttaja, joka yhdistää arvostetun logistiikka-alan ja mahdollistaa jäsenyritysten menestymisen.
Vision saavuttaminen ja strategian toteuttaminen vaatii meiltä paljon.

Vain yhteinen työ kantaa

SKAL on yksi joukkue. Strategia edellyttää meiltä kaikilta kolmiportaisen SKAL-organisaatiomme jäseniltä, luottamushenkilöiltä ja organisaatiomme jäsenyhdistysten toimihenkilöiltä yhteistä tekemistä. Se vaatii sitoutumista yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin ja valintoihin.

Uusi strategia onkin valmisteltu huolella monen työryhmän, työpajan ja kyselyn myötä. Valmisteluun on osallistunut jopa satoja SKALin aktiivisia toimijoita. Strategian lopussa olevassa liitteessä kuvataan valmistelun eri vaiheet.

Strategia on pitkä, ja myös perusteellinen. Valmistelun edetessä katsottiin tarpeelliseksi, että käsitellessä kaikilla on käytössä riittävät perustiedot järjestöstämme oman mielipiteen muodostamiseksi strategiastamme.

Näiltä sivuilta löydät koko strategiaesityksen ja siihen liittyvän kaiken oleellisen aineiston. Mikäli haluat vain pikaisesti lukea ydinasiat, näet ne kalvoesityksestä.

Suomalaisten kuljetusyritysten tarve ja odotukset tärkeimpiä

Kuljetusyrittäjät ovat perustaneet SKALin ajamaan jäsenyrittäjien asioita ja maksavat jäsenmaksuillaan tämän työn, jota heidän puolestaan tehdään.
On selvää, että oleellista on jäsenyrittäjien menestyminen. Tärkeää on se, että jokainen kuljetusyrittäjä kokee SKALin työn merkitykselliseksi. Vielä tärkeämpää on se, että järjestöllä on näyttää tuloksia toiminnastaan kaikilla toiminnan tasoilla.

Monipuolisen valmistelun ja kevään 2024 kenttä- ja kommentointikierroksen jälkeen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n liittokokous hyväksyi strategian yksimielisesti 8.6.2024. Alue- ja erikoisjärjestöille esitetään, että ne laativat omat strategiansa soveltaen tätä yhteistä strategiaa. Tästä vastaa kunkin jäsenyhdistyksen edustaja SKALin hallituksessa.

Nyt syötetään uutta virtaa koneeseen! Pidetään Suomi liikkeessä.

Jari Välikangas
Vt. puheenjohtaja
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Anssi Kujala
toimitusjohtaja

Tutustu strategiamateriaaleihimme

Esitys strategiasta

Esitys SKALin strategiaksi 2024 Uutta virtaa koneeseen. Lataa käyttöösi laaja strategiapaketti tausta-aineistoineen.

Tutustu

Diat strategiasta

Tutustu diaesitykseen (pdf) jota voitte käsitellä yhdessä esimerkiksi yhdistyksen kokouksessa. Pyydä esitys tarvittaessa ppt-muodossa viestinnästä (viestinta@skal.fi).

Tutustu

Jäsenkysely

SKALin syyskuussa 2023 lähettämään jäsenkyselyyn vastasi yhteensä 667 jäsentämme.

Kyselyssä kartoitettiin jäsenten näkemyksiä kuljetus- ja logistiikka-alan tulevaisuudesta SKALin strategiatyön pohjaksi. Tämän lisäksi kysyttiin tyytyväisyyttä ja odotuksia SKALin palveluista.

Työryhmät ja työpajat

Strategian valmistelun tavoitteena on ollut se, että siihen löydetään niitä tekijöitä, jotka yhdessä koetaan kuljetusalan menestystekijöiksi ja joihin kaikki organisaation eri osat sitoutuvat.

SKALin hallitus nimesi strategian valmisteluun kaksi työryhmää: Jäsentarpeet 2030 ja Strategiatyöryhmä. Valmisteluun on liittynyt useita toimenpiteitä, kuten strategiaseminaari, johon kutsuttiin hallitus, toimihenkilöitä ja työryhmiin osallistuneet jäsenet.

Lisätietoja