Ranska käynnisti kautensa, EU:n liikennepolitiikka keskittyy ympäristöasioihin ja liikenneverkkoon

EU-edunvalvojamme FinMobility poimi teemat Ranskan ohjelmapaperista:

Liikennealoille Ranskan ohjelma painottaa seuraavia teemoja ja aihealueita

Ilmastoasiaa monella foorumilla

Lähtökohta: liikenneala on ratkaisevan tärkeä ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksiRanska on vakuuttunut tarpeesta kehittää liikennepolitiikkaa, joka on kunnianhimoinen ja kestävä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä sekä vahvistaa eri liikennemuotojen houkuttelevuutta.2020 vuoden lopulla julkaistun kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategian lainsäädännöllinen toimeenpano.FitFor55 -ilmastopaketin aloitteiden edistäminen Euroopan Vihreä kehitys -ohjelman (GreenDeal) tavoitteiden mukaisesti.Uusiutuvat energialähteet (RED) ja energiatehokkuusdirektiivi -keskustelun edistäminen.Vihreää ja tehokasta liikkuvuutta (Green and Efficient Mobility) koskevan lainsäädäntöpaketin edistäminen.EU:n päästökauppajärjestelmän ETS-sääntöjen tarkistamistyön, taakanjakoa koskevan ESR-asetuksen uudistamisen sekä maa- ja metsäalueiden käyttöä koskevan LULUCF-säädöksen käsittelyn jatkaminen jäsenmaiden kesken.Ranska käsittelee kaudellaan myös komission ehdotusta sosiaalisen ilmastorahaston perustamiseksi.Lopuksi Ranska jatkaa työskentelyä ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä koskevista standardeista.

Tieverkon kehittämistä

Erityinen pääpaino asetetaan Euroopan laajuisen päätieverkoston TEN-T -asetuksen uudistamiselle, jonka osalta pyritään etenemään nopeasti.Ranska järjestää eurooppalaisille sidosryhmille suunnatut, järjestyksessään kymmenennet TEN-T -päivät kesäkuun lopussa, jolloin toivotaan saavutetun jo merkittävä edistyminen asetuksen käsittelyssäLisäksi Ranska keskittyy kaudellaan em. pakettiin liittyvän älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevaan ITS-aloitteeseen

Ranskan, Tšekin ja Ruotsin yhteisen trio-ohjelman 1.1.2022–30.6.2023 tavoitteiden tiivistys:

”Kolme puheenjohtajavaltiota vahvistavat sitoumuksensa kehittää kestäviä, turvallisia, älykkäitä ja kestäviä teknologioita, digitaalista liikennettä, siirtyä päästöttömään ja vähäpäästöiseen liikkuvuuteen ja tehdä liikennejärjestelmistä entistä kestävämpiä, älykkäämpiä ja joustavampia. Tämä edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa sekä varmistaa houkuttelevat työolot alan työntekijöille. Liikenneyhteyksien parantaminen Euroopassa on myös edelleen ensisijainen tavoite.”

EU-normit turvallisista ja valvotuista pysäköintialueista tulossa

EU:n komissio avasi tammikuussa julkisen kuulemisen kuormaautojen turvallisia ja valvottuja pysäköintialueita koskevat EUnormit kattavasta aloitteesta. Komissio vahvistaa normit ajo- ja lepoaika-asetuksen 8. artiklan nojalla, kun EU:n tieliikennesääntöjä koskeva liikkuvuuspaketti I on hyväksytty.

Aloitteen keskiössä ovat neljä turvallisuustasoa, yhteinen palvelutaso ja sertifiointimenettelyt, jotka ovat perua komission tutkimuksesta vuodelta 2019.

FinMobility valmistelee parhaillaan komissiolle suomalaistoimijoiden yhteisen näkemyksen. Myös SKAL toimittaa näkemyksensä pysäköintialueista FinMobilityn koostamaan paperiin, joka on annettava komissiolle 10. helmikuuta 2022 mennessä.

8 a artiklan muotoilut

1. Komissio varmistaa, että tiedot turvallisista pysäköintialueista ovat helposti tavara- ja henkilöliikenteessä toimivien kuljettajien saatavilla. Komissio julkaisee luettelon kaikista sertifioiduista pysäköintialueista, jotta kuljettajille voidaan tarjota asianmukaisesti:

murtautumisen havaitseminen ja estäminen;valaistus ja näkyvyys;yhteyspisteet ja menettelyt hätätilanteessa;kullekin sukupuolelle sopivat saniteettitilat;vaihtoehtoja ruoan ja juoman ostamiseen;viestintäyhteydet;virtalähde.

Luettelo tällaisista pysäköintialueista on asetettava saataville yhdellä virallisella verkkosivustolla, jota päivitetään säännöllisesti.

2. Komissio antaa delegoituja säädöksiä 23 a artiklan mukaisesti laatiakseen standardit, jotka antavat palvelun ja turvallisuuden tasoa koskevaa yksityiskohtaisempaa tietoa 1 kohdassa lueteltujen alueiden ja pysäköintialueiden sertifiointimenettelyjen osalta.

3. Kaikki sertifioidut pysäköintialueet voivat ilmoittaa, että ne on sertifioitu unionin standardien ja menettelyjen mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on kannustettava kaupallisille tienkäyttäjille tarkoitettujen pysäköintialueiden luomista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 (*2) 39 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

4. Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kuljettajille sopivien lepotilojen ja turvattujen  pysäköintialueiden saatavuudesta sekä 2 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten mukaisesti sertifioitujen turvallisten pysäköintialueiden kehittämisestä. Kertomuksessa voidaan luetella toimenpiteet turvallisten pysäköintialueiden määrän ja laadun parantamiseksi.

Lisätietoja SKALin lausunnosta:Ari Herrala, edunvalvontajohtaja, ari.herrala@skal.fi

EU:n liikennevaliokunta esittää asteittaista luopumista aikaperusteisista tiemaksuista, kansalliset poikkeukset mahdollisia

Parlamentin TRAN-valiokunta on omalta osaltaan hyväksynyt väliaikaisen eurovinjettisopimuksen uusista tieliikenteen maksusäännöistä.

Säännöillä määritellään maksut, joita EU:n jäsenvaltiot voivat periä ajoneuvoilta, myös kuorma- ja pakettiautoilta, Euroopan laajuisella liikenneverkolla TEN-T:llä.

Sopimuksen mukaan kuorma- ja linja-autojen aikaperusteisesta tiemaksusta luovuttaisiin asteittain ja se korvattaisiin ajettujen kilometrien mukaisella maksujärjestelmällä. Säännöt ulotettaisiin linja-autoihin, pakettiautoihin ja henkilöautoihin.

Ajallinen tähtäin vinjetistä luopumiseen on asetettu vuoteen 2029, josta alkaen raskaan kaluston TEN-T-ydinverkolla siirryttäisiin etäisyysperusteisiin maksuihin.

Huomio! EU:n jäsenvaltiot voisivat edelleen säilyttää vinjetit osalla tieverkkoa, jos ne voivat osoittaa, että uusi maksutapa aiheuttaisi suhteettomia kustannuksia suhteessa odotettuihin tuloihin.

Sopimusteksti on hyväksyttävä vielä Euroopan neuvostossa ja Euroopan parlamentin täysistunnossa, joiden käsittely tapahtunee helmikuussa.

Lisätietoja:Ari Herrala, edunvalvontajohtaja, ari.herrala@skal.fi