Ympäristövastuun merkitys kasvaa – mitä se tarkoittaa logistiikka- ja kuljetusyritykselle?

Yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi lisää kuljetusten päästöjen raportointia. Se koskee myös monia kuljetusyritysten asiakkaita, joiden on raportoitava päästöt omista kuljetuksista.

Kuva: Kaukokiito

Vastuullisuus on nouseva trendi niin yritysmaailmassa kuin tavallisessakin arjessa. Termeinä yritysvastuu, yhteiskuntavastuu, vastuullinen yritys ja vastuullinen liiketoiminta viittaavat organisaation vastuuseen sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksista. Nämä kolme osa-aluetta nivoutuvat tiiviisti toisiinsa.

Isojen yritysten vastuullisuusraporteissa vilisee vaikeita lyhenteitä kuten ESG ja GRI. Kuitenkin vastuullisuudessa on kyse pohjimmiltaan aika yksinkertaisesta asiasta. Yhteiskuntavastuu tarkoittaa tiivistäen yritysten vastuuta niiden vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuullinen yritys toimii kestävästi, kunnioittaa ympäristöä ja vähintäänkin noudattaa lakeja ja sopimuksia.

Eri selvitysten ja tutkimusten mukaan vastuullinen yritys on myös kannattava yritys. On nähty monta tapausta, jossa yritys on joutunut suuriin taloudellisiin vaikeuksiin tai jopa konkurssiin, kun on osoittautunut, että toiminta ei ole sitä, mitä on kuvattu tai vastuullisuudesta ei ole huolehdittu ollenkaan.

Direktiivi velvoittaa kuljetusyritysten asiakkaita raportoimaan kuljetusten päästöt

Kuljetusyritysten asiakkailta on alkanut tulemaan kysymyksiä kuljetusyrityksille päästöjen laskennasta ja raportoinnista. Yksi syy tähän on CSRD-direktiivi (The Corporate Sustainability Reporting Directive), joka ympäristövastuun osalta alkaa vaikuttamaan osaan yritysten kestävyysraportointiin jo ensi vuonna. Tämä direktiivi asettaa pakottavasti julkistamisvelvollisuuden kestävyysseikoista - niin ympäristön, sosiaalisten seikkojen kuin yrityshallinnon osalta. Olennainen asia kuljetusyritysten kannalta on, että se vaatii yrityksiä raportoimaan myös välillisistä kuljetuksista syntyneet päästöt.

Direktiivi alkaa koskemaan yrityksiä seuraavalla aikataululla:

  • 2024 suuret yritykset. Ensimmäinen raportointi 2025
  • 2025 muille suurille kirjanpitovelvollisille, jos kaksi kolmesta toteutuu;  tase yli 20 milj. euroa, liikevaihto yli 40 milj. euroa tai palveluksessa yli 250 henkilöä. Ensimmäinen raportointi 2026
  • 2026 listautuneet pienet ja keskisuuret yritykset. Ensimmäinen raportointi 2027. Siirtymäaika 2028 saakka
  • 2028 EU:n ulkopuoliset yhtiöt, joiden liikevaihto EU:ssa suurempi kuin 150 milj. euroa ja vähintään yksi tytäryhtiö EU:ssa. Ensimmäinen raportointi 2029.

Tämä direktiivi ei siis koske aluksi suoraan kuin isoimpia logistiikka- ja kuljetusyrityksiä, mutta se koskee monia merkittäviä kuljetusyritysten asiakkaita, joiden on raportoitava päästöt omista kuljetuksista.

Komission ehdotus harmonisoi kuljetuspalveluiden laskemista

EU:n komissio antoi 11.7.2023 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuljetuspalveluiden kasvihuonepäästöjen laskemiselle (CountEmission).

Aloite kattaa sekä tavara- että henkilöliikenteen päästöt sekä liikenteen solmukohdissa aiheutuvat päästöt. Yhteinen menetelmä ja yhdenmukaiset oletusarvot ovat tarpeen, jotta kasvihuonepäästöjä koskevat päästöjä koskevat tiedot ovat luotettavia ja tarkkoja, jotta eri liikennepalveluja voidaan tasapuolisesti vertailla.

Aloitteen keskiössä on päästöjen laskentamenetelmä, joka perustuu uuteen standardiin EN ISO 14083:2023. Aloite ei velvoita ketään laskemaan ja raportoimaan. Mutta jos päästöjä lasketaan ja raportoidaan kolmansille osapuolille, tulee se tehdä tämän aloitteen mukaisesti komission ehdottamalla menetelmällä kuljetuksille, jotka alkavat tai päättyvät EU:n alueelle.

Päästöjen laskennassa tulee priorisoida lähtötietoina ensisijaisia tietoja, jolla tarkoitetaan suoriin mittauksiin perustuvia määrällisiä arvoja. Toissijaisten tietojen käyttö on kuitenkin mahdollista tietyin edellytyksin erityisesti pk-kuljetusyrityksille. Toissijaisilla tiedoilla tarkoitetaan mallinnettuja tietoja ja oletusarvoja, jotka olisi johdettu esimerkiksi laskentatyökalua käyttäen tai kirjallisuudesta. Näitä laskennassa käytettäviä tietoja olisi saatavilla EU:n tietokannoista.

Päästöistä tulee raportoida kokonaishiilidioksidipäästöt kuljetuspalveluittain sekä tavaraliikenteen osalta vähintään hiilidioksidipäästöt tonnikilometriä kohden tai vastaavaa yksikköä kohden.   

Koska kyseessä on EU:n asetus, hyväksymisen jälkeen se koskisi kaikkia jäsenmaita. Asetus tulisi sovellettavaksi kuitenkin vasta 42 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta. Tätä kirjoitettaessa asetusehdotus on EU:n parlamentin ja neuvoston käsittelyssä. Esitys ei ole tietojemme mukaan herättänyt erimielisyyttä, joten oletettavaa on, että asetusehdotus mennee läpi pääperiaatteiltaan komission ehdotuksen mukaisesti.

Miten kuljetusyritysten kannattaa suhtautua lisääntyvään päästöjen laskentaan ja raportointiin

Edellä kuvattu direktiivi ja asetusehdotukset tulevat vaikuttamaan moneen kuljetusyritykseen lähivuosina. Ei ole tarvetta alkaa hätäisesti tekemään päästöjen laskemista ja raportointia, mutta kannattaa miettiä, miten itse valmistautuu siihen, että päästöjen raportointitarve asiakkailla kasvaa.

Alla on muutamia näkökulmia, jotka kannattaa ottaa huomioon kuljetusyrityksen päätöksenteossa:

  • Kannattaa kysyä suoraan ainakin omilta tärkeimmiltä asiakkailta, mitä suunnitelmia ja millä aikataululla heillä on päästöjen raportoinnin suhteen. Mitä tietoja tullaan tarvitsemaan kuljetusyrityksiltä.
  • Päästöraportointi tulee vähitellen pakolliseksi kuljetusyrityksille. Jos rakentaa nyt omaa päästöjen raportointijärjestelmää, kannattaa käyttää asetusehdotuksen ISO-standardia laskentamenetelmänä jo nyt. Se on globaali standardi, johon logistiikka-ala on menossa EU:ta laajemmin. Kannattaa miettiä onko peesaaja ja menee mukaan vasta, kun on pakko vai voiko tämä olla omaa kilpailuasetelmaa parantava.
  • Kannattaako aloittaa toissijaisilla tiedoilla vai panostaa heti ensisijaisiin omaa kilpailuasetelmaa parantaakseen?

On myös hyvä varautua siihen, että asiakkaat kyselevät päästöraportointia ja seuraavaksi sitä, miten aioitte vähentää päästöjä. Se linkittyy heidän omiin tavoitteisiinsa vähentää tietty määrä päästöjä tiettyyn vuoteen mennessä.