Rahoitusta tiestölle

Uusi hallitusohjelma lupaa tiestölle merkittäviä satsauksia. Siihen voivat kuljetusyrittäjät olla tyytyväisiä. Kuljetusyrittäjä-median toimitus kävi läpi uuden hallitusohjelman tiestöinvestoinnit ja siihen, mihin niissä kannattaa kiinnittää huomiota.

SKAL on kuluneen vuoden aikana toiminut voimakkaasti tiestön määrärahojen kasvattamiseksi. Esimerkiksi SKALin ja Suomen Tieyhdistyksen yhteisen Tievetoomuksen avulla yli tuhat yritystä ja järjestöä vetosivat päättäjiin tiestön puolesta. Allekirjoittaneet tahot olivat huolissaan tiestön nykykunnosta ja sille varattujen määrärahojen riittämättömyydestä.

SKAL on useaan otteeseen korostanut tiestön merkitystä koko Suomen kasvun ja kilpailukyvyn kannalta. Se hyödyttää kaikkia autoa käyttäviä suomalaisia. Samalla tiestön hyvä kunto vähentää myös CO2-päästöjä.

Uusi hallitusohjelma on kohtuullisen liikennemyönteinen. Kiitämme siitä, mutta hoputamme päättäjiä toimimaan pian. Panostukset maksavat itsensä takaisin pidemmällä tähtäimellä - tekemättä jättäminen maksaa joka kerta enemmän.

Korjausvelka kuriin 520 miljoonan euron paketilla

Tiestön ostovoimakorjattu korjausvelka oli vuoden 2022 lopussa jo 2,3 miljardia euroa. Nyt uusi hallitus aikoo osoittaa tiestölle lisärahoitusta. Hallitusohjelmaan on kirjattu muun muassa väylien reilun puolen miljardin korjausvelkapaketti ja kokonaisuudessaan 1,6 miljardin euron investointipaketti. Näihin voimme olla tyytyväisiä.

SKAL on korostanut korjausvelan hoitamista esittämällä erillistä korjausvelan vuosittaista määrärahaa, summaltaan peräti 300 miljoonaa euroa.

– On hienoa, että logistiikan merkitys tunnistetaan ohjelmassa. Tie on meille tehtaan lattia. Työpaikan on oltava turvallinen ja työnteon sujuvaa, sanoo SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.

SKALin mielestä panostukset ovat oikean suuntaisia, mutta lisätoimia tarvitaan.

– Uuden hallituksen tuleekin ensimmäisessä budjettiriihessään linjata näistä hankkeista mahdollisimman etupainotteisesti, sanoo Ylälehto.

1,6 miljardin investointiohjelma

Hallitus on toteuttamassa noin kolmen miljardin euron liikenneinvestointiohjelman tällä hallituskaudella. 1,6 miljardin euron investointipaketilla toteutetaan muun muassa valtatien 5 parannus välillä Leppävirta-Kuopio sekä valtatien 4 kehittämistä Keski-Suomen alueella. Lisäksi paketin sisältä toteutetaan investointeja, joilla edistetään länsirannikon kilpailukykyä ja kasvua.

SKAL pitää arvossa, että hallitus vaikeassa julkisen talouden tilanteessa päätti panostaa tiestöön. Kokonaissumma on kova, mutta vielä on epäselvää, kuinka paljon kohdistuu tiestöön.

Väyläviraston toimialajohtaja Virpi Anttilan mukaan hallitusohjelmasta ei ole vielä tarkempaa tietoa, mutta kertoo Väyläviraston kokonaisrahoituksesta vuoden 2023 osalta.

– Tienpidon rahoitus on 681 miljoonaa perusväylänpidon rahoitusta (käyttö, hoito, korjaus ja pienet parantamistoimenpiteet) sekä 256 miljoonaa euroa kehittämisrahoitusta, johon kuuluvat suuret kehittämishankkeet, sanoo Anttila.

Kuva:  Smart Visionary Solutions Oy

Anttilan mukaan vuoden 2024 osalta ei ole vielä tarkempaa tietoa, mutta niitä odotetaan julkaistavaksi lokakuussa.

– Aikatauluun voi toki tulla muutoksia, muistuttaa Anttila.

SKALin Ylälehto myöskin muistuttaa, että samalla kun kirjattiin suuri investointipaketti, vähennettiin varoja uusien

väylähankkeiden momentilta. Nämä osin kumoavat toisiaan uusien investointien osalta.

– Oleellista on, että korjausvelan pienentämiseen lisätään määrärahoja ja perusväylänpitoon ei tule leikkauksia. Tulos

ei ole itsestäänselvyys, kun vastassa oli myös esityksiä tiemäärärahojen leikkaamisesta.

Liikenne 12-suunnitelma päivitetään

Hallitus lupaa aloittaa 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen heti hallituskauden alussa. Ylälehdon mukaan tämä on tärkeä kirjaus, jolla toivottavasti myös huomioidaan se, ettei tiestö enempää rapistu. Toimia on tehtävä kuitenkin pian.

– Tämä tarkoittaa alimitoitetun rahoituksen nostamista esitettyjen toimenpiteiden vaatimalle tasolle. Tieverkon kehittämisessä on huomioitava erityisesti digitalisaation, päästöjen vähentämisen ja uusien käyttövoimien tarpeet sekä Liikenne12 -suunnitelman mukaiset investoinnit.

Valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys on tehtävä aidossa ja vaikuttavassa vuorovaikutuksessa

toimijoiden, erityisesti elinkeinoelämän kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnittelussa on huomioitava vahvemmin myös tavaraliikenne ja tulevat muutokset.

Perusväylänpidossa huomioidaan myös alempiasteinen tieverkko. SKALin mielestä on ensisijaista huolehtia

vilkasliikenteisten pääväylien kunnosta. On kuitenkin hyvä, että ohjelmassa on huomioitu myös vähäliikenteisen tieverkon rooli muun muassa maa- ja metsätalouden kuljetuksille.

– Erityisesti harvaan asutuilla seuduilla, Pohjois- ja Itä-Suomessa, jossa pääväyläverkko on harva, on alempiasteisilla teillä keskeinen merkitys alueen elinvoiman turvaaville tavarankuljetuksille, sanoo Ylälehto.

Lyhyesti lukuina:

  • Korjausvelka vuonna 2022 2,3 mrd. euroa
  • Korjausvelkaohjelman suuruus 520 milj. euroa
  • Väyliin panostetaan yhteensä 1 587 milj. euroa
  • SKALin arvion mukaan tiestölle kohdistuu noin 867 milj. euroa