Mitta- ja massadirektiivin käsittely etenee

Komission 11.7.2023 julkaiseman mitta- ja massadirektiivin muutosehdotuksen käsittely etenee. Alkusyksyn aikana Suomi on muodostanut ehdotukseen oman virallisen kantansa. EU:ssa parlamentin raportööri on nimetty ja Eurooppa-neuvoston käsittely on alkanut.

Mitta- ja massadirektiivin uudistamisen yhteydessä keskeiseksi kysymykseksi on muodostunut Suomen ja Ruotsin välisen ja laajemminkin Skandinavian liikenteen mitat ja massat. Komission ehdotus olisi haitallisesti rajoittamassa nyt Pohjoismaiden välisessä liikenteessä olevan kaluston kokoa seuraavasti:

  • Suurin sallittu korkeus olisi 4,0 metriä. Nykyisin Suomen ja Ruotsin välisen rajan voi ylittää 4,4 metriä korkealla kalustolla.
  • Varsinaisen perävaunun suurin sallittu pituus olisi enintään 12,0 metriä. Nykykalustossa esimerkiksi raakapuukuljetuksissa se on pidempi.
  • Varsinaisen perävaunun suurin sallittu massa olisi 24 tonnia. Nykyisin 5-akselisen varsinaisen perävaunun suurin sallittu kokonaismassa Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä on 42 tonnia.

Suomen ja Ruotsin välisessä tavaraliikenteessä on vuodessa yli 300 000 rajan ylitystä. Tästä suuri osa tapahtuu mitta- ja massadirektiivin perusarvoja suuremmilla yhdistelmillä, joten kysymyksen merkitys Suomelle ja Ruotsille on suuri.

Suomen virallinen kanta puolustaa oikeutta suurempiin mittoihin ja massoihin

Suomi on muodostanut alkusyksyn aikana virallisen kantansa mitta- ja massadirektiivin muutosehdotukseen. Kanta muodostetaan niin sanotulla U-kirjeellä, jonka lopullisen sisällön päättää eduskunnan suuri valiokunta. Eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunta käsitteli ehdotusta myös ja muodosti asiaan oman kantansa lausuntona suurelle valiokunnalle. SKAL oli asiantuntijana kuultavana liikenne- ja viestintävaliokunnassa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta otti selkeän kannan rajat ylittävän liikenteen kysymykseen. Lausunnossaan valiokunta ilmoitti pitävänsä välttämättömänä, että rajat ylittävät kuljetukset voivat jatkua nykyisellä kalustolla ja ainakin samoilla ehdoilla kuin tähänkin asti. Suuri valiokunta hyväksyi osaltaan tämän kannan. Suomen virallinen kanta antaa Suomen neuvottelijoille selkeän viestin siitä, että komission ehdotusta tulee saada muutettua EU-lainsäädäntöprosessin aikana siten, että rajat ylittävän liikenteen kaluston kokoa ei jouduta pienentämään.

Käsittely EU:n lainsäädäntöelimissä on käynnistynyt

Mitta- ja massadirektiivin käsittely Eurooppa-neuvostossa on käynnistynyt. Parlamentin raportööriksi on valittu Espanjalainen Isabel García Muñoz. Suomalaisista europarlamentaarikoista omanryhmänsä neuvottelijaksi valittiin Elsi Katainen.

SKAL muodosti hyvin pian komission ehdotuksen jälkeen oman kantansa asiaan. Lisäksi yhteensä 10 suomalaista elinkeinoelämän järjestöä muodosti ratkaisuehdotuksen Suomen ja Ruotsin välisen liikenteen erityiskysymykseen esittäen sen liikenne- ja viestintäministeriölle. Vaikuttamistyö asiaan EU:ssa on juuri nyt kiivaimmillaan ja SKAL tekee sitä tiiviissä yhteistyössä EU-edunvaltaa hoitavan FinMobilityn kanssa.

Kuva: elinkeinoelämän järjestöjen ratkaisuehdotuksessa on havainnollistettu komission ehdotuksen ongelmaa suhteessa Suomen ja Ruotsin väliseen liikenteeseen.