Mitta- ja massadirektiivi uudistumassa

Euroopan komissio julkaisi 11.7.2023 ehdotuksen mitta- ja massadirektiivin uudistamisesta osana kuljetusalan viherryttämispakettia. Direktiivi säätelee kuljetuskaluston mittoja ja massoja kansainvälisessä liikenteessä.

Osana pakettia julkaistiin myös:

  • Liikenteen sekä logistiikan päästöjen yhdenmukainen laskenta ja raportointi
  • Rautateiden tavaraliikennekäytäviä koskevan asetuksen uudistaminen

Kansallisen liikenteen mitat ja massat säilymässä

Mitta- ja massadirektiivin muutosesitys ei ole rajoittamassa Suomen oikeutta päättää vapaasti kansallisessa liikenteessä direktiivin mitta- ja massamääräyksiä suuremman kaluston käytöstä. Komission ehdotus on tältä osin Suomen kuljetusalan tavoitteiden mukainen. Asian merkitys Suomelle on kriittisen tärkeä, ja tätä kansallisen liikenteen päättämisoikeutta tulee puolustaa ehdotuksen jatkokäsittelyvaiheissa.

Suomen ja Ruotsin välinen liikenne

Kansainvälisen liikenteen osalta komissio on ehdottamassa käytettävän kaluston harmonisointia. Tämä harmonisointi tarkoittaisi keski-Euroopassa mahdollisuutta ottaa laajemmin käyttöön nyt siellä käytössä olevia suurempia, esimerkiksi 25,25 metriä pitkiä yhdistelmiä ja käyttää näitä myös useamman rajan ylittävässä liikenteessä. Lopullinen päätösvalta pidempien yhdistelmien sallimisesta tieverkolle on ehdotuksen mukaan kuitenkin jäämässä lopulta kullekin jäsenmaalle.

Samalla tämä harmonisointi uhkaa kuitenkin pienentää Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä käytettävää tehokasta ja ympäristöystävällistä kalustoa. Kun esimerkiksi nyt Ruotsin rajan yli voidaan ajaa 4,4 metriä korkeilla yhdistelmillä, rajaisi komission ehdottama direktiivi korkeuden 4,0 metriin. Varsinaisen perävaunun enimmäispituus olisi rajat ylittävässä liikenteessä komission ehdotuksen mukaan enintään 12 metriä, mikä olisi ongelma monelle suoritealalle.

SKAL: Suomen ja Ruotsin välisen liikenteen kaluston säilyttävä ennallaan

Suomen ja Ruotsin välisen liikenteen erityispiirteet, kuten raideyhteyksien puuttuminen ja alueen harva asutus, tulee SKALin kannan mukaan ottaa huomioon direktiivin lopullisessa sisällössä. Suomen ja Ruotsin rajat ylittävän liikenteen tulee voida jatkua nyt käytössä olevalla kalustolla, vaikka ajoneuvoyhdistelmän osat eivät täyttäisi direktiivin mitta- ja massa-arvoja, eikä ajoneuvoyhdistelmä näin ollen täyttäisi direktiivin EMS (European Modular System) -määritelmää. Tältä osin vaikuttamistyölle on suuri tarve, kun komission ehdotuksen käsittely EU-lainsäädäntöelimissä jatkuu syyskaudella.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Komission ehdotukseen muodostetaan Suomen virallinen kanta ns. U-kirjeellä. Valtioneuvosto antanee U-kirjeen eduskunnan käsittelyyn syyskuun alussa. Suomen lopullisen kannan ehdotuksen määrittää eduskunta.

EU:n parlamentti ja neuvosto muodostavat omat kantansa ehdotukseen, joten EU-vaikuttaminen säädöksen suhteen jatkuu vahvana syyskaudella.