Miksi diesel on niin kallista?

Dieselin hinta on puhuttanut kuljetusalaa viimeisen vuoden ajan. Hinnan vaihtelut ovat olleet ennennäkemättömän rajuja, jopa kymmeniä senttejä yhden viikon sisällä. Dieselistä on tullut kalliimpaa kuin bensiini siitä huolimatta, että dieselin polttoainevero on bensiiniä alhaisempi. Mistä dieselin hinta oikein muodostuu?

Miksi dieselin hinta ei laske, vaikka raakaöljyn hinta maailmanmarkkinoilla laskee? Tätä kysyy moni, kun kallis polttoaineen hinta hankaloittaa elämää ja yritystoimintaa. Raakaöljyn ja huoltoasemalla myytävän polttoaineen hinta on kuitenkin vuosi vuodelta erkaantunut toisistaan muun muassa seuraavista syistä:

  1. Verotus: Jos diesel maksaa huoltoasemalla kaksi euroa litralta, on siinä polttoaineveroa keskimäärin noin 46 senttiä per litra ja arvonlisäveroa noin 39 senttiä per litra. Kahden euron litrahinnasta noin 0,85 euroa, eli 43 prosenttia on veroja. Tämä verojen suuri osuus liudentaa muista syistä tapahtuvia hinnan muutoksia.
  2. Valmiiden tuotteiden maailmanmarkkinat: Fossiiliselladieselöljyllä ja uusituvalla dieselillä, HVO:lla, käydään kauppaa maailmanmarkkinoilla samalla tavalla kuin raakaöljyllä. Näiden valmiiden tuotteiden hintakehitys markkinoilla voi kuitenkin olla hyvin erilainen raakaöljyyn verrattuna esimerkiksi dieselin kysynnän ja tarjonnan epätasapainon vuoksi tai öljyn jalostamisen kustannusten muuttumisen vuoksi.
  3. Valuuttakurssit: Maailmanmarkkinoilla tuotteista käydään kauppaa dollareilla. Suomessa nähtäviin hintoihin vaikuttaa dollarimääräisten maailmanmarkkinahintojen muutosten lisäksi euron ja dollarin välisen valuuttakurssin kehitys.
  4. Jakeluvelvoite: Jakeluvelvoite määrittää sen, kuinka paljon jaeltavan polttoaineen sekaan pitää sekoittaa uusituvia polttoaineita. Uusiutuvan dieselin hinta maailmamarkkinoilla on ollut pitkään todella kallista, mikä on nostanut dieselin hintaa korkean jakeluvelvoitteen Suomessa.

Dieselöljyn verotus kiristynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana

Kansalliset polttoaineveropäätökset vaikuttavat dieselin hintaan sekä suoraan että suhteessa kilpailijamaihin. Suomessa dieselöljyn verotasoja on kiristetty huomattavasti 2010- ja 2020-luvuilla. Eniten verotetun aromaattisen fossiilisen dieselin vero on noussut 36,4 sentistä 59,5 senttiin litralta, yhteensä 63 prosenttia reilussa kymmenessä vuodessa.

Dieselöljyn keskimääräisen veron kehittyminen on ollut maltillisempaa, koska kevyemmin verotetun uusiutuvan dieselin osuus kulutuksesta on noussut jakeluvelvoitteen kiristymisen myötä. Keskimääräisen verotason maltillisempi kehitys ei kuitenkaan ole ollut omiaan estämään dieselöljyn kallistumista suhteessa kilpailijamaihin, sillä jakeluvelvoite itsessään nostaa dieselöljyn hintaa.

Dieselöljyn verotasoja on korotettu tuntuvasti 2010- ja 2020-luvuilla

Jakeluvelvoitteen kustannusvaikutus

Jakeluvelvoitteen kustannusvaikutusta voidaan yksinkertaistettuna arvioida maailmanmarkkinahintojen perusteella. Polttoaineen jakelija ei jakeluvelvoitteen vuoksi voi myydä asiakkailleen vain fossiilista dieseliä, vaan myytävään liikennepolttoaineeseen tulee sekoittaa jakeluvelvoitteen osoittama määrä uusiutuvaa. Bensiiniin voidaan sekoittaa etanolia ja dieseliin uusiutuvaa dieseliä, HVO:ta.

Koska HVO:n tarjonta maailmanlaajuisesti on varsin rajoitettua suhteessa sen kysyntään, on HVO:n hinta maailmamarkkinoilla korkea. Esimerkiksi tammikuussa 2023 fossiilista dieseliä pystyi ostamaan maailmanmarkkinoilta 950 dollarin tonnihinnalla, kun HVO maksoi peräti lähes 2 800 dollaria tonnilta. HVO:n taalamääräinen tonnihinta on pitkään ollut noin kolminkertainen fossiiliseen dieseliin verrattuna. Vaikka HVO:n polttoainevero Suomessa on huomattavasti fossiilista dieseliä alempi, ei tämä riitä kompensoimaan isoa eroa itse tuotteiden hinnassa.

Maaliskuun 2022 maailmamarkkinahinnoilla laskettuna jakeluvelvoitteen yhden prosenttiyksikön vaikutus dieselin litrahintaan oli 1,8 senttiä. Tuolloin vielä voimassa ollut 19,5 prosentin jakeluvelvoite nosti dieselin hintaa noin 35 senttiä litralta. Vaikutus on voinut olla tätä suurempikin, sillä bensiiniin uusiutuvaa voi teknisistä syistä lisätä enintään 10 prosenttia, minkä vuoksi 19,5 prosentin jakeluvelvoitteeseen pääseminen vaatii sekoittamaan dieseliin uusiutuvaa komponenttia velvoitemäärää enemmän.

Keväällä 2022 hallitus teki päätöksen alentaa jakeluvelvoitetta määräaikaisesti 7,5 prosenttiyksiköllä. Tämä muutos tuli voimaan heinäkuussa ja näkyi heti alempana dieselin hintana.

HVO:n hinta maailmanmarkkinoilla on noin kolminkertainen fossiiliseen dieseliin verrattuna. Lähde: Argus ja Platts
Yksi prosenttiyksikkö jakeluvelvoitteessa nostaa dieselin litrahintaa jopa lähes kahdella sentillä. Luvuissa otettu huomioon fossiilisen dieselin ja HVO:n maailmanmarkkinahinnat, euro-dollari-valuuttakurssi sekä Suomen polttoainevero

Oheisessa kuviossa on kuvattu dieselöljyn hinnan muodostumista joulukuun 2022 maailmanmarkkinahinnoilla. Dieselin hinnan muodostuminen voidaan jakaa viiteen eri osaan: fossiilisen ja uusiutuvan dieselin maailmanmarkkinahinnoista muodostuvaan raaka-aineiden osuuteen, polttoaineveroihin fossiilisesta ja uusiutuvasta dieselistä sekä arvonlisäveroon. Lisäksi hintaan vaikuttaa polttoaineen jakelun logistiikkakustannukset sekä polttoainemyyjän kate, jotka on tässä jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Kuviosta nähdään, että jakeluvelvoitteen nostaminen 12 prosentista 34 prosenttiin nostaa dieselin hintaa lähes 40 sentillä litralta. Vaikka uusiutuvan dieselin polttoainevero poistettaisiin kokonaan 34 prosentin jakeluvelvoitteen tilanteessa, lieventäisi se tätä hinnan nousua vain 11 sentillä litralta.

Dieselöljyn hinnan muodostuminen eri jakeluvelvoitteen tasoilla

Poliittiset päättäjät ovat paljon vartijoina sen suhteen, mitä diesel Suomessa tulevaisuudessa maksaa. Vuonna 2023 jakeluvelvoite Suomessa on 13,5 prosenttia. Yksi prosenttiyksikkö lisää jakeluvelvoitteeseen korottaa dieselin litrahintaa 1,3–1,8 senttiä.

Jos Suomi jo lainsäädäntöön kirjoitetun mukaisesti todella korottaa jakeluvelvoitteen 28 prosenttiin vuoden 2024 alussa, nousee dieselin hinta nyt arvioituna 19–26 senttiä litralta yhdessä yössä. Tämän kustannusvaikutus kaikille dieselin käyttäjille lähentelee 800 miljoonaa euroa vuositasolla.

Koska uusiutuvien polttoaineiden tarjonta alittaa niiden kysynnän, ei Suomen jakeluvelvoitteen tasolla ole vaikutusta globaaleihin päästöihin. Mikäli Suomi tekee päätöksen valita maltillisemman uran jakeluvelvoitteeseen, kulutetaan meiltä vapautuva uusiutuva polttoaine toisaalla maailmassa, mahdollisesti lähempänä sen raaka-ainelähteitä. Keväällä muodostettavan hallituksen on tärkeää ottaa jakeluvelvoitekysymys käsittelyyn yhtenä työlistansa ensimmäisistä asioista ja estää kohtuuttomat polttoaineen hinnannousut kansallisilla päätöksillä. Ammattidieselillä on jo kiire.