Komission työohjelma julki

Euroopan komissio julkaisi työohjelmansa vuodelle 2023. Ohjelman tavoitteena on nimensä mukaisesti huolehtia, että unioni seisoo lujana ja yhtenäisenä. Vuosi 2023 on tämän komission viimeinen täysi toimintavuosi, joten sen on aloitettava viimeistään ensi vuoden aikana niiden aloitteiden valmistelu, joita se haluaa saada eteenpäin.

Liikenteen osalta ohjelmassa mainitaan rahtiliikenteen viherryttämispaketti. Sen aikataulu oli jo aiemmin siirtynyt vuoden 2023 alkuun. Paketissa on mukana seuraavat aloitteet:

  • Kansainvälinen tavara- ja matkustajaliikenne - rautatieliikenteen osuuden lisääminen
  • Yhdistettyjen kuljetusten direktiivi
  • Raskaiden ajoneuvojen mittoja ja massoja koskevan direktiivin uudistaminen
  • Liikennealalle on tulossa yhdenmukaistettu laskentamalli liikenteen, kuljetusten ja logistiikan päästöjen mittaamiselle. Komission ehdotus julkaistaan ensi vuoden alussa. Aloitteella pyritään luomaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa varten yhteinen kehys, jonka avulla voidaan tuottaa, jakaa ja vertailla yhtä tai useampaa liikennemuotoa hyödyntävien kuljetustoimien päästöjä koskevia tietoja.

Lisäksi komissio valmistelee vuodelle 2023 ympäristöystävällisempiä yrityskalustoja koskevaa aloitetta ja tiedonantoa yhteiseen eurooppalaiseen liikkuvuusdata-avaruuteen, joka avittaa liikennesektorin digitalisaatiota ja kannustaa alaa kehittämään innovatiivisia ratkaisuja.

Ajoneuvojen päästöjä pyritään vähentämään


Komissio julkaisi ehdotuksen säänneltyjä päästöjä koskevasta Euro 7 -päästölainsäädännöstä 10.11.2022. Raskaan kaluston osalta voimaantulo olisi alustavasti heinäkuussa 2027.

Raskaalle kalustolle ehdotetut tavoitteet ovat kunnianhimoisia, koska sähköistyminen ei ole yhtä nopeaa kuin kevyen liikenteen puolella.

Kylmäpäästöihin kiinnitettäisiin jatkossa erityistä huomiota ja lisäksi laajennettaisiin mittausolosuhteiden lämpötilarajoja. Tämä asettaa haasteita pakokaasujen jälkikäsittelylaitteiden lämmönhallintaan.

Uusina päästöluokkina olisivat formaldehydi ja dityppioksidi, jotka vaatisivat uutta kehitystä katalyyttinä toimiville materiaaleille. Pakokaasujen jälkikäsittelylaitteiden kestoikävaatimuksia pidennettäisiin yli 16 tonnisilla 875 000 kilometriin saakka. Jarrujen ja renkaiden hiukkaspäästöt otettaisiin mukaan tulevaisuudessa.

Huomiona: sisältö ei ole lopullinen, vaan etenee seuraavaksi EU-parlamentin ja neuvoston käsittelyyn.