SKAL eduskuntavaaleihin: kilpailukykyinen logistiikka tulevan hallituksen tähtäimeen

Eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023. Polttoaineen hinta, kiristyvä verotus ja rapautuva liikenneinfra haastavat liikenne- ja logistiikka-alaa tulevalla vaalikaudella. Uuden hallituksen on varmistettava toimialan kilpailukyky ja kehitysmahdollisuudet tulevaisuuden haasteissa.

SKAL kysyi eduskuntapuolueilta näkemyksiä liikenne- ja logistiikka-alaan. Katso vastaukset täältä.

SKAL kysyi, puolueet vastasivat

Tehokas logistiikka tuo Suomelle kilpailukykyä

Ratkaisumme:
● Liikenne- ja logistiikkaministeri
● Toimenpideohjelma logistisesta kilpailukyvystä
● Ministeriöiden on tehtävä kattava arvio liikenteen merkityksestä yritystoiminnalle

Kustannukset kuljetusalalle kertautuvat moninkertaisina muille toimialoille. Siksi kaikessa päätöksenteossa on tarkasteltava toimien vaikutuksia kuljetus- ja logistiikka-alaan. Seuraavan hallituksen on nimettävä liikenne- ja logistiikkaministeri. Näin voidaan varmistaa liikenteen ja logistiikan toimivuus.

Valtiovarainministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön on tuotettava arvio liikenteen merkityksestä suomalaiselle yritystoiminnalle. Sen pohjalta hallituksen on tehtävä toimenpideohjelma ja päätökset Suomen logistisen kilpailukyvyn vahvistamisesta.

Liikenneinfra kuntoon ja määrärahat oikealle tasolle


Ratkaisumme:
● Liikenneinfraan panostuksia muiden pohjoismaiden
tavoin
● Liikenne 12 -suunnitelman rahoitusta nostettava
● Tavaraliikenne huomioitava vahvemmin liikennejärjestelmäsuunnittelussa
● Tiestön talvihoitoa kehitettävä

Tiestön rapistuminen on silminnähden havaittavissa. Jotta tiestön korjausvelka pysyisi edes nykytasollaan, pitäisi vuosittain päällystää vähintään 4 000 tiekilometriä. Tiestön kunnossapito tulee halvemmaksi kuin jälkijättöinen korjailu. Se on myös hyvä päästövähennyskeino.

Suomen olisi saatettava väyläinvestointinsa ja perusväylänpidon rahoitus tasolle, joka nostaisi meidät muiden Pohjoismaiden rinnalle. Esimerkiksi Ruotsi on investoimassa liikenneinfraan lähes kolminkertaisesti Suomeen nähden lähitulevaisuudessa.

Liikenne 12 -suunnitelman rahoitus on turvattava, jotta liikennettä voidaan pitkäjänteisesti kehittää. Rahoitus on tällä hetkellä alimitoitettu. SKAL ehdottaa, että rahoitusta korotetaan seuraavasti:

● 300 miljoonan euron tasokorotus perustienpidon rahoitus
tasoon siten, että asfaltointimäärät nostetaan pysyvästi 4 000 kilometrin tasolle.
● 300 miljoonaa euroa vuosittain tiestön korjausvelan
poistamiseen
● 400 miljoonaa euroa, tiestön kehittämisinvestointeihin.

Tiestön talvihoitoa tulee kehittää ennakoivampaan suuntaan ja paremmin raskaan tavaraliikenteen tarpeita vastaavaksi. Myös liikennejärjestelmäsuunnittelussa on paremmin huomioitava raskas liikenne. Esimerkiksi taukopaikkoihin palveluineen on panostettava.

Liikenteen vero- ja energiaratkaisujen on oltava kestäviä ja kannattavia

Ratkaisumme:
● Ei polttoaineverojen korotuksille
● Ammattidiesel käyttöön
● Kannustimet puhtaampiin käyttövoimiin siirtymiseen
● Maltillinen jakeluvelvoite, korotukset vuodelle 2024 on peruttava

Kuljetuskustannuksia ei voi enää lisätä. Hallituksen on linjattava, että polttoaineverojen korotuksia ei tehdä alkavalla hallituskaudella.
Lisäksi Suomessa on otettava käyttöön jo valmisteltu ammattidieseljärjestelmä. Vuoden 2024 alussa voimaan tuleva jakeluvelvoitteen korotus on peruttava, ja etsittävä keinot jakeluvelvoitteen toteuttamiseksi kustannustehokkaasti ja mieluiten Suomessa tuotetulla uusiutuvalla polttoaineella.

Kuljetusalan investointikyvystä on huolehdittava. Kun puhtaampien käyttövoimien tekniset ratkaisut kehittyvät, yrityksillä tulee olla edellytykset investoida niihin.

Työvoiman saatavuus on turvattava

Ratkaisumme:
● Kuljettajakoulutukseen on varattava riittävä rahoitus.
● Ammattipätevyyden suorittamista koemallilla tulee keventää ja saattaa se ripeästi laajaan käyttöön, myös Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksessa
● Ajokorttikoulutusta tulee uudistaa


Taattava tasapuoliset ja toimivat markkinat


Ratkaisumme:
● Teidenhoitourakoissa tulee pyrkiä hankintakokonaisuuksiin, joissa myös pienet ja keskisuuret toimijat pystyvät osallistumaan tarjouskilpailuun.
● Julkisten toimijoiden ei tule kilpailla yritysten kanssa palveluillaan, jos markkinoilla on yritysten vastaavaa tarjontaa.
● Jätekuljetuksissa sako- ja umpikaivoliete tulee poistaa yhdyskuntajätteen määritelmästä jätelainsäädännössä. Pakkausjätteille tulee säätää täysi tuottajavastuu.

Säädösmuutoksiin laatua ja malttia


Ratkaisumme:
● Kuorma-autojen ja ajoneuvoyhdistelmien mitta- ja massasäädökset on pidettävä ennallaan.
● Viranomaisten ohjeistuksia säädösten soveltamisesta tulee lisätä.
● Kaikessa lainsäädäntötyössä on huomioitava pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus sekä kustannusvaikutukset kuljetus- ja logistiikka-alalle.
● Sääntelyllä luodaan tasapuolista toimintaympäristöä. Sen laadukkuuteen tulee kiinnittää huomiota.