Valiokunnat suhtautuvat varauksella EU:n Fit for 55 -ilmastopakettiin

Valiokunnat eduskunnassa ovat ottaneet monessa kohtaa kriittistä kantaa ilmastopaketin logistiikkakustannuksia kasvattaviin vaikutuksiin. SKAL on aktiivisesti tuonut näitä vaikutuksia eduskunnan tietoon kuulemisissa, joihin on ollut kutsuttuna.

Liikenne- ja viestintävaliokunta:bensiinin ja dieselöljyn verokantojen yhtenäistäminen torjuttava

SKAL on tuonut valiokuntien tietoon suuren taloudellisen riskin siitä, että ehdotettu energiaverodirektiivi yhdistäisi dieselin ja bensiinin verotason ja nostaisi pahimmillaan dieselin polttoaineveroa 26 sentillä litralta.

Asiaan on kiinnitetty huomiota asiantuntijakuulemisessa. Koska näiden tuotteiden verotasojen eroon liittyy tällä hetkellä dieselkäyttöisten henkilöautojen käyttövoimavero, johtaisi muutos Suomessa todennäköisesti henkilöautojen  käyttövoimaveron poistumiseen ja dieselpolttoaineen valmisteveron merkittävään nousuun. Muutosta on pidetty hyvin haitallisena, ja se lisäisi merkittävästi Suomen logistisia kustannuksia heikentäen kilpailukykyä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, että bensiinin ja dieselöljyn verokohtelun yhtenäistäminen on erittäin ongelmallista kilpailukyvyn ja logistiikan kustannusten osalta eikä välttämättä edistä myönteisten ympäristövaikutusten varmistamista.

Ammattidieselin osalta tehtävät ratkaisut eivät saa vaarantaa Suomen kilpailukykyä

Minimiverotasojen muutosten lisäksi ehdotukseen sisältyy toinen maanteiden tavaraliikenteeseen liittyvä keskeinen muutos. Nykyisestä poiketen direktiiviin ei enää sisältyisi mahdollisuutta soveltaa ammattiliikenteessä käytettävään  dieselöljyyn alennettua veroa. Niin sanotun ammattidieselin käyttöönotto jäsenmaassa ei siis enää olisi mahdollista. Asiantuntijakuulemisessa tätä muutosehdotusta on pidetty huonona ja kielteisenä. On katsottu, että se ei mahdollista logistiikkakustannusten huomioimista polttoaineverojen rakenteessa.

Asiantuntijakuulemisen mukaan mahdollisuus soveltaa ammattiliikenteessä käytettävään dieselöljyyn alennettua veroa (ammattidiesel) tulee säilyttää direktiivissä.

On hyvä,että paketin taloudellisiavaikutuksia arvioidaan jaSuomelle epäedullisiinmuutoksiin suhtaudutaankriittisesti.- Petri Murto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunta ilmoittaa, että lähtökohtaisesti bensiinin ja dieselöljyn verokohtelua ei tule ehdotuksessa yhtenäistää ja että ammattidieselin ja mahdollisen dieselin ja bensiinin verokohtelun yhtenäistämisen osalta tulee  varmistaa, että ehdotuksilla ei vaaranneta Suomen kilpailukykyä eikä lisätä tarpeettomasti logistiikan kustannuksia ja että varmistetaan ehdotusten myönteiset ympäristövaikutukset.

Uusiutuvan energian direktiivi RED uhkaa nostaasyrjäisen Suomen logistiikkakustannuksia

Asiantuntijakuulemisessa on korostettu, että Suomen syrjäinen sijainti, poikkeukselliset sääolosuhteet ja pitkät kuljetusetäisyydet suhteessa päämarkkinoihin johtavat siihen, että kustannuksia lisäävät liikenteen päästövähennystoimenpiteet vaikuttavat Suomen ulkomaankaupan kilpailukykyyn enemmän kuin monilla kilpailijamailla.

Liikenne- ja viestintävaliokunta korostaa, että asian jatkovalmistelussa tulee varmistaa, ettei sääntelyllä tarpeettomasti vaikuteta haitallisesti Suomen kilpailukykyyn.

Asian jatkovalmistelussa on välttämätöntä arvioida niin sanotun 55-valmiuspaketin eri ehdotusten vaikutuksia kokonaisuutena.

Valiokunnan kannat energiatehokkuusdirektiiviin

Valiokunta katsoo, että EU-tason päästöjen vähentämistä koskevien vaatimusten tulee jakautua jäsenvaltioille tasapuolisesti eikä niillä saa olla kilpailukykyä heikentäviä vaikutuksia.

Valiokunta korostaa riittävien kustannuksia ja kilpailukykyä koskevien vaikutusarviointien laatimisen tarvetta ja pitää välttämättömänä, että Suomen kilpailukyvyn säilymisestä huolehditaan asian jatkovalmistelussa.

Valiokunta kiinnittää myös huomiota siihen, että valtioneuvoston kirjelmässä ei ole juurikaan arvioitu ehdotusten vaikutuksia eri liikenteen sektoreille, kuten joukkoliikenteelle ja elinkeinoelämän kuljetuksille.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että asian jatkovalmistelussa arvioidaan kattavasti ehdotuksen vaikutukset liikennesektorille ja Suomen kilpailukyvylle erityisesti suhteessa muihin EUmaihin.

Valiokunta korostaa, että tästä syystä on välttämätöntä tarkastella nyt käsittelyssä olevan ehdotuksen vaikutuksia yhdessä muiden päästöihin ja liikennetoimialan kustannuksiin vaikuttavien ehdotusten kanssa mahdollisten päällekkäisyyksien ja kokonaisvaikutusten tunnistamiseksi

Suomea koskevan taakanjakoasetuksen päästövähennysvelvoitteen toteuttaminen toisi huomattavia kustannuksia liikenteelle

Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille vakavia huolia Suomea koskevan taakanjakoasetuksen päästövähennysvelvoitteen kunnianhimoisuudesta ja haasteellisuudesta sekä siitä, että vaatimuksen toteuttaminen tulee aiheuttamaan huomattavia kustannuksia muun muassa liikennesektorilla. Vaatimusten toteuttaminen on jatkossa yhä haasteellisempaa, koska päästöjen vähentämiseksi on jo tehty Suomessa pitkäjänteistä työtä useiden vuosien ajan ja käytettävissä olevat lisätoimet maksavat aiempaa enemmän.

Valiokunta katsoo, että EU-tason päästöjen vähentämistä koskevien vaatimusten tulee jakautua jäsenvaltioille tasapuolisesti, eikä niillä saa olla merkittäviä kilpailukykyä koskevia vaikutuksia.

Valiokunta korostaa riittävien kustannuksia ja kilpailukykyä koskevien vaikutusarviointien laatimisen tarvetta ja katsoo, että Suomen kilpailukyvyn säilymisestä tulee huolehtia asian jatkovalmistelussa.

Saadun selvityksen mukaan niin sanotun 55-valmiuspaketin eri ehdotuksilla on huomattavasti erilaisia ristikkäisvaikutuksia. Tästä syystä valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että tätä kokonaisuutta arvioidaan asian jatkovalmistelussa huolellisesti mahdollisten päällekkäisyyksien ja kokonaisvaikutusten tunnistamiseksi.

Päästökauppadirektiivissä tunnustettava Suomen erityisasema pitkien etäisyyksien ja vaikeiden ilmasto-olosuhteiden maana

Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että Suomen erityisasema pitkien etäisyyksien ja vaikeiden ilmasto-olosuhteiden maana huomioidaan esitysten jatkokäsittelyssä erityisesti silmällä pitäen kilpailukyky.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että esitysten osalta tehdään asianmukaisiin lisätietoihin perustuvia vaikutusarviointeja, joiden pohjalta esityksiä voidaan arvioida.

Valiokunta kantaa huolta tieliikenteen ja lämmityksen vaikutuksista polttoaineiden hintaan ja näkee haasteina kustannukset ja Suomen kilpailukyvyn. Tämän vuoksi valiokunta katsoo, että esitysten kokonaisvaikutuksia tulee arvioida huolellisesti.

Asian jatkovalmistelussa on välttämätöntä arvioida niin sanotun 55-valmiuspaketin eri ehdotusten vaikutuksia kokonaisuutena  ja varmistaa, ettei sääntelystä aiheudu myöskään kohtuutonta hallinnollista taakkaa. Lisäksi valiokunta katsoo, että komissiolle mahdollisesti annettavaa toimivaltaa koskevan sääntelyn tulee olla selkeästi tarpeellista, riittävän täsmällistä ja tarkkarajaista.

Valtiovarainvaliokunta:Suomen kilpailukyky varmistettava

Suomen on voitava jatkossakin soveltaa dieselöljyyn bensiiniä alempaa verokantaa

Suomen näkökulmasta on keskeistä, että Pohjoismaat pystyvät säilyttämään Keski-Eurooppaan nähden edullisimmat energian hinnat. Täten direktiiviehdotuksen jatkovalmistelussa on valiokunnan mielestä varmistettava Suomen kilpailukyky muiden tavoitteiden rinnalla.

Vaikka direktiiviehdotuksen tavoitteita voidaan lähtökohtaisesti pitää myönteisinä, valiokunta suhtautuu varauksellisesti sen tiettyihin yksityiskohtiin.

Valtioneuvosto katsoo, että bensiinin ja dieselöljyn verokantojen yhtenäistämiseen liittyy osittain hankalasti yhteen sovitettavia tavoitteita. Yhtenäistämistä olisi arvioitava laajemmin ja erityisesti ympäristöohjauksen ja kilpailukyvyn näkökulmista.

Valiokunta yhtyy tältä osin valtioneuvoston kantaan, mutta suhtautuu kielteisesti siihen, jos Suomi ei pitkien etäisyyksien maana voisi jatkossa soveltaa dieselöljyyn bensiiniä alempaa verokantaa. Samoin on erittäin tärkeä pyrkiä säilyttämään nykyinen ammattiliikenteessä käytettävä dieselöljyn alennettu verotaso. Dieselöljyn bensiiniä alhaisempi vero on perusteltua veroteorian ja etenkin Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta.Valiokunta pitää erittäin ongelmallisena, jos ehdotus  johtaa samanaikaisesti dieselöljyn verotason korottamiseen ja bensiinin verotason alentamiseen.

Mitä tapahtuu seuraavaksi

Joulukuussa asian käsittely jatkuu eduskunnan suuressa valiokunnassa, joka linjaa Suomen kantoja asiaan.

LähteetYllä kootut ovat otteita valiokuntien lausunnoista.www.eduskunta.fi

SKAL vaikuttaa

SKAL on saanut kuljetusalan näkökulman tuotua eduskunnan tietoon hyvin. Työ jatkuu EU-tason edunvalvonnan keinoin tulevina vuosina. On tärkeää, että EU-säädösten laadinnassa huomioidaan Suomen tavaraliikenteen erityispiirteet.

Lisätietoja:SKAL:n edunvalvonta, p. 09 478 999

Pikakatsaus FinMobilityn Brysselin kuulumisiin

Edunvalvojamme Brysselin päässä, FinMobility, on joutunut sopeutumaan jyrkästi huonontuneeseen koronatilanteeseen. Jopa 80 parlamentin jäsentä ja virkamiestäkin todettiin COVIDpositiivisiksi. Jouluun valmistaudutaan jälleen  poikkeusoloissa.

Myyntiin vain nollapäästöisiä kuorma-autoja 2040

Glasgowin ilmastokokouksen COP26:n liikennepäivänä 10. marraskuuta arvioitiin ja pohdittiin tarvittavia liikenteen ilmastotoimenpiteitä. Suomi allekirjoitti julistuksen, jolla sitoutui päästöttömien uusien henkilö- ja pakettiautojen myyntiin vuodesta 2035 eteenpäin. Mukana oli valtioiden lisäksi kaupunkikeskittymiä, ajoneuvonvalmistajia, yrityksiä ja rahoittajia. Lisäksi Suomi ja 14 muuta maata allekirjoittivat yhteisen tavoitteen nollapäästöisten uusien kuorma- ja linja-autojen myynnistä vuonna 2040.

Suomalaismepeille pronssia vaikuttavuudessa

EU:n ”ajatustankki” VoteWatchEurope rankkasi Euroopan parlamentin jäsenet vaikuttavuutensa mukaiseen järjestykseen. Kärkeen nousi saksalainen EPP-ryhmän julkkismeppi Manfred Weber. Kun jäsenmaiden vaikuttavuus suhteutettiin meppien lukumäärään, sai Portugali kovimmat pisteet, kakkossijan Luxemburg ja - edellisvuoden tapaan - komeasti kolmantena oli Suomi! Sadan vaikutusvaltaisimman mepin joukkoon pääsi neljä suomalaista: Vihreiden Heidi Hautala ja Ville Niinistö sekä RENEW-ryhmän Nils Torvalds ja Elsi Katainen.

Bye, bye Uber

Brysselissä ei voi enää tilata Uber-kyytiä, sillä kaupungin tuomioistuin kopautti lakkauttamispäätöksen palvelulle. Taustalla on kansallinen taksiasetus, jonka  perusperiaatteisiin kuuluu samat pelisäännöt kaikille taksi- ja vastaavia palveluja tuottaville sekä yhdenmukaisemmat hinnoitteluperusteet. Vastineeksi Uber-kuljettajat blokkasivat perusbelgialaisittain ajoneuvoillaan kantakaupungin elintärkeät tunnelit. Tööttäysmyrsky oli huikea! Onneksi valtaosa kaupunkilaisista oli Belgian hallituksen määräämänä etätöissä.

Edessä on Brysselissäkin jälleen koronatalvi ja ”uusi normaali” arki. Uutisointi on täyttyviä sairaaloita, mellakoita ja rajoituksia. Joulumarkkinoita kierretään korkeintaan maskit päällä. Voimia siis meille kaikille, pitäkäämme itsestämme ja toisistamme huolta!

Hyvää joulua toivottaa FinMobility!