Uusi vaihde liikennepolitiikkaan

Lulu Ranne valittiin Orpon hallituksen liikenne- ja viestintäministeriksi kesäkuussa 2023, ja tuore ministeri kokeekin olevansa nyt unelmatyössään. Diplomi-insinööriksi valmistunut Ranne teki päättötyönsä aikanaan kaavateiden routavaurioista. Nyt ympyrä sulkeutuu, sillä ministerin pöydällä ovat muun muassa väylien korjausvelkapaketti sekä väylien mittava investointiohjelma.

Kuvat: Kimmo Brandt

Politiikkaan ministerin toivat aikoinaan homekoulut. Hämeenlinnalainen neljän lapsen äiti sai jatkuvasti todistaa, kuinka hänen kaksi lastansa olivat evakossa eri päiväkodeissa ja alakouluissa homeongelman vuoksi.

-Silloin suutuin. Lapsia ja henkilökuntaa heiteltiin sinne tänne eri paikkoihin ja tähän piti saada muutos. Siitä lähti urani politiikassa.

Ranne on toiminut Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa vuodesta 2008 ja kaupunginhallituksessa vuosina 2013–2021. Eduskuntaan hänet valittiin vuonna 2019. Ensimmäisellä kaudellaan hän työskenteli suuren valiokunnan jäsenenä ja valtiovarainvaliokunnan varajäsenenä sekä perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana. Kesällä 2023 hänet nimitettiin liikenne- ja viestintäministeriksi.

-On aivan valtava luottamuksen osoitus, että minut valittiin tähän tehtävään. Alalle kouluttautuneelle, aihepiiriin perehtyneelle ja tiedonhaluiselle poliitikolle tätä sopivampaa tehtävää on vaikea löytää, hän kuvailee.

Mutta millainen ihminen on ministeri Lulu Ranne?

-Ainakin olen sitkeä, periksiantamaton, kovan työmoraalin omaava. Vaadin itseltäni paljon, olen tunnollinen ja haluan perehtyä asioihin. Olen myös pehmeämpi kuin moni uskoo, se usein yllättää, ministeri kuvailee.

Hänen sukujuurensa ovat Lapissa, jossa Ranteen isän suku asuu edelleen. Hän itse asuu Hämeenlinnassa. Sieltä käsin hän kulkee tälläkin hetkellä töihin. Koti ja perhe ovat Ranteelle tärkeitä. Hän kertoo viihtyvänsä kotona ja pitävänsä perheensä julkisuuden ulkopuolella.

-En avaa kotiani enkä vaatekaappiani julkisuudelle. Se on kaikkein tärkeintä.

Ympyrä sulkeutuu

Ranne on valmistunut rakennustekniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1998. Ennen kansanedustajan tehtävää Ranne on työskennellyt muun muassa ympäristö- ja hankeasiantuntijana Hämeen ympäristökeskuksessa sekä Hämeen ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa.

-Rakennettu ympäristö – joka linkittyy keskeisesti myös liikennesektoriin – on aina kiinnostanut kovasti. Rakentaminen on tullut tutuksi myös perheen kahden omakotitalourakan myötä. Kuten rakennusten ja infrankin osalta, myös työssä perustan pitää olla kunnossa, hän kertoo.

Nykyisessä työssä ministeri kuvaa ympyrän tavallaan sulkeutuneen. Lopputyönsä hän teki opiskeluaikoina kaavateiden routavaurioista. Hankkeessa olivat mukana muun muassa Ylöjärven kaupunki ja tielaitos.

Ministeri korostaa, että tieliikenteen merkitys on Suomen talouskasvulle valtava. Vaikka hallituksen tavoitteena on vahvistaa julkista taloutta kuudella miljardilla eurolla tämän vaalikauden aikana, on liikenteellä keskeinen rooli Suomen kilpailukyvyn kannalta.

-Suomi pysähtyy, jos meillä ei liikuta. Kohtuullinen jakeluvelvoite ratkaisee sen, että hinnat eivät pomppaa mahdottomaksi. Olen hyvin huolissani taantumasta ja rakennusalan tilanteesta. Ei mikään liiku, jos meillä ei ole kumipyöriä. Suomi on niistä tulevaisuudessakin riippuvainen, sillä pääosa tonneista ja ihmisistä liikkuu jatkossakin teillä. Ilman niitä ei saada kouluihin ruokaa tai kauppoihin tavaroita, eikä vienti vedä.

Liikenne -ja viestintäministeri Lulu Ranne. Compic/Kimmo Brandt

Satsauksia väyliin

Liikennepolitiikkaan on otettu nykyisellä hallituskaudella uusi vaihde. Hallitusohjelmassa on linjattu muun muassa mittavasta väylien investointipaketista sekä siitä, että jakeluvelvoite pidetään maltillisena. Hallituksen pöydällä on muun muassa neljän miljardin euron investointipaketti, josta tiestölle on varattu 1,6 miljardia euroa. Se sisältää myös 520 miljoonan euron korjausvelkapaketin. Kuljetusala pitääkin arvossaan sitä, että vaikeassa taloustilanteessa on ymmärretty tieliikenteen merkitys Suomen kilpailukyvylle.

-Kun väylähankkeisiin priorisoidaan, on korjausvelan hoitaminen aivan kärjessä. Nykyisillä linjauksilla on mahdollista saada taittumaan se siten, että uutta velkaa ei enää hallituskauden lopulla pääse syntymään, ministeri linjaa.

-Korjausvelan kanssa on sama tilanne kuin valtion velan kanssa. Ei sitä yhden hallituskauden aikana saada vielä pienemmäksi, mutta pääsemme hyvään alkuun, hän jatkaa.

Syyskuun budjettiriihessä linjattiin, että liikenteen rahoitukseen varataan yhteensä 597 miljoonaa euroa. Korjausvelan purkamiseen osoitetaan 250 miljoonan euron määräraha vuodelle 2024. Investointiohjelma rahoitetaan valtion omaisuustuloilla, purkamalla valtio-omisteisten listaamattomien yhtiöiden ylipääomituksia ja tekemällä tuloutuksia Valtion asuntorahastosta.

-Edistämme investointiohjelmassa päätettyjen liikennehankkeiden suunnittelua nopeutetusti. Kilpailutuksia valmistellaan jo. Teemme investointiohjelman mukaisia liikenneinvestointipäätöksiä kevään 2024 kehysriihessä sekä myöhemmissä hallituksen neuvotteluissa.

-Lisäksi meiltä on tulossa erilaisia sotilaallisen liikkuvuuden hankkeita. Toivon, että saamme niille rahoitusta ja nekin käyntiin ensi vuonna.

Lisäksi budjettiriihessä päätettiin osoittaa tieverkolle valtuuksia siten, että Pietarsaaren satamatielle osoitetaan 7,5 miljoonaa euroa, Joutsa-hankkeeseen 14 miljoonaa euroa ja Jyväskylä-hankkeeseen 7 miljoonaa euroa. Vt 9 Lievestuoreen kohtaan ehdotetaan 30 miljoonan euron valtuutta.

Hallitusohjelmassa on linjattu myös siitä, että liikennepolttoaineiden hinta ei nouse hallituksen toimenpiteiden takia. Tämä on historiallista: hallitus sitoutuu olemaan nostamatta toimillaan polttonesteiden hintaa. Se luo ennakoitavuutta liikenteen ja logistiikan kustannuksiin seuraavan neljän vuoden ajaksi, mikä parantaa investointivarmuutta.

-Tieliikenteen merkitys on hallituksen sisällä ymmärretty. Kun kuljetusalaa miettii kokonaisuutena, liikkuu yli 90 prosenttia Suomen tavaravirroista kumipyörillä. Se kertoo paljon, ja siksi se on meillä ykkösenä päätöksenteossa.

-Inflaatiota ja hintojennousua pitää pystyä ennakoimaan vieläkin paremmin. Tässä teemme tiivistä yhteistyötä valtiovarainministeri Riikka Purran kanssa. Ministeriössä on hyvä tiimi, jolla saadaan asioita eteenpäin.

Liikenne -ja viestintäministeri Lulu Ranne. Compic/Kimmo Brandt

Turvallisuus korostuu Liikenne 12-suunnitelmassa

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että Liikenne 12-suunnitelmaa päivitetään heti hallituskauden alussa. Ohjelmalla varmistetaan liikennejärjestelmän pitkäjänteinen kehittäminen ja ministeriö aikookin investoida kasvun, työllisyyden ja huoltovarmuuden kannalta olennaisimmille väylille. Prosessia vetää ministeri Ranne.

-Nimeämispyyntö on lähtenyt eduskuntaryhmille ja tavoitteena on laatia päivitys koko maan tarpeet huomioiden, faktapohjaisesti, liikenneturvallisuutta, sujuvuutta sekä elinkeinoelämän tarpeita painottaen.  

Päivityksessä eri liikennemuotojen palveluja parannetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Julkisesti järjestettyjä liikennepalveluja kehitetään ja hyödynnetään digitalisaatiota.

-Se mitä me tulemme painottamaan, on tärkeysjärjestys. Kilpailutuksissa ja hankinnoissa skarpataan.

Ministeri korostaa, että hän haluaa kuulla tasapuolisesti eri alojen toimijoita, muun muassa elinkeinoelämää.

-En minäkään tiedä ihan kaikkea ja siksi haluan kuulla tarkalla korvalla eri tahoja. Päivitys on lakisääteinen ja siinä kuullaan tasapuolisesti eri toimijoita.

-Turvallisuusnäkökulmaa tullaan painottamaan entistä enemmän. Viestitään vahvemmin liikenneturvallisuudesta yhdessä eri toimijoiden kesken.

Energiatehokkaat ratkaisut käyttöön

Ministeri on erityisen huolissaan siitä, että energia- ja ilmastopolitiikassa pienten yrittäjien pitäisi investoida kalustoon, mihin ei ole varaa.

-Nyt hallitusohjelmassa kirjaus siitä, että elinkeinoelämän kilpailuedellytyksiä ei heikennetä. Se liittyy erityisesti kuljetusalaan. Emme halua pakottaa yrityksiä esimerkiksi tiettyyn käyttövoimaan vaan löytää teknologianeutraaleita ratkaisuja, joilla kustannukset pysyvät hallinnassa.  

-Teknologia kehittyy koko ajan ja toimia ei voi tehdä nopeammin kuin mikä on teknistaloudellisesti kannattavaa ja mahdollista.

Syksyn budjettiriihessä linjattiin myös siitä, että Puhtaan energian Suomi -kärkihankkeet kokonaisuudesta osoitetaan 10 miljoonan euron valtuus julkisen liikennesähkön ja -kaasun lataus- ja tankkausinfrastruktuurin edistämiseen sekä 9,5 miljoonaa euroa asuinrakennusten latausinfra-avustuksiin.

-Kun jakeluinfraa aletaan rakentamaan, ei mitään käyttövoimaa voida sulkea pois. Uskon, että meillä on vuonna 2030 vielä pari miljoonaa polttomoottorilla kulkevaa henkilöautoa.

Suomen saavutettavuus on ministerin mielestä keskeinen kysymys, kun pohditaan lähivuosien liikennelinjauksia. Hyötysuhteeltaan tieinfra on paras vaihtoehto Suomen sisällä. Siksi on tärkeää, että teitä laitetaan parempaan kuntoon.

-Nykyisen kaluston pitää pystyä liikkumaan ja tähän tarvitaan myös kansallisia vapauksia. Suomi on saari, joten Ruotsin rajanylitys korostuu siinä, että olemme vahvemmin kytköksissä muuhun Eurooppaan. Samoin merenkulku.

Yhteistyö SKALin kanssa on hänen mielestään hyvin luontevaa.

-Opiskeluaikana toimin harjoittelijana rakennustyömailla. Sieltä on syntynyt valtava kunnioitus ammattikuskeja kohtaan.

Kuljetusyrittäjille hän haluaa sanoa seuraavaa: pitäkää huoli itsestänne. Arvostusta kuljetusyrittäjien tekemää työtä kohtaan löytyy.

-Syö aina kun pystyt, nuku aina kun pystyt, liiku aina kun pystyt. Saman ohjeen olen saanut itsekin ja yritän sitä noudattaa, ministeri päättää.

Lulu Ranne

  • Syntynyt 12.7.1971 Kristiinankaupungissa
  • Asuu Hämeenlinnassa
  • Rakennustekniikan diplomi-insinööri Tampereen teknillisestä korkeakoulusta
  • Liikenne- ja viestintäministeri kesäkuusta 2023 alkaen
  • Kansanedustaja vuodesta 2019 alkaen
  • Perheessä puoliso ja neljä lasta
  • Harrastaa juoksua, kuntosalia ja dekkareita