Säätiöt ja rahastot

Tietoa SKAL:n hallinnoimista rekisteröidyistä säätiöistä ja rahastoista.

SKAL 70-vuotisjuhlarahasto

Jäsenyritysten, yritysten palveluk­sessa olevien henkilöiden ja heidän puolisoidensa, veteraanijäsenten, sekä maanteiden tavaraliikenteen pariin pyr­kivien henkilöiden taloudellista ja tek­nistä kouluttamista ja opiskelua, alan kehityksen kannattavuuden tutkimista, liikenneturvallisuustyötä ja perinteiden taltiointia.

Säätiö myöntää tunnustuspalkintoja, ylläpitää SKAL:n perinneautoa sekä li­sää tavaraliikenteen ja logistiikan tun­nettavuutta ja myönteistä mielikuvaa. Säätiö tukee myös jäsenkunnan har­rastustoimintaa.

SKAL 70-vuo­tisjuhlasäätiö rekisteröitiin 31.12.2007 ja sen varsinainen toiminta käynnistyi vuoden 2008 alussa.

Kuorma-autoliikenteen Volvo-säätiö

Säätiön tukee taloudel­lisesti kuorma-autoliikennettä harjoitta­vien ja alalle pyrkivien henkilöiden ta­loudellista tai teknistä kouluttamista sekä kuorma-autoliikenteen kehittymi­sen ja kannattavuuden tutkimista Suo­messa.

Kaarlo Aitamäen muistorahasto

Järjestön kunniapuheenjohtajan, kun­nallisneuvos Kaarlo Aitamäen nimeä kantava muistorahasto tukee ja edistää ammattimaisen kuorma-autoliikenteen tutkimusta ja perinteen tallentamista.

Kuorma-autoilijain Reumasäätiö

Kuntoutusapuraha

Kuorma-autoilijain Reumasäätiö myöntää vuosittain enintään 1 000 euron suuruisia kuntoutusapurahoja. Kuntoutusapurahaa voi hakea reumasta tai muusta tuki- ja liikuntaelinsairaudesta kärsivä ammattimaisen tavaraliikenteen kuljetusyrittäjä. Apuraja on käytettävä suomalaisessa kuntoutuslaitoksessa järjestettävään laitoskuntoutukseen. Kuntoutuksen tulee olla suunnattu erityisesti työ- ja toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen.

Hakumenettely

Lähetä vapaamuotoinen hakemus perusteluineen Kuorma-autoilijain Reumasäätiölle. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärinlausunto kuntoutuksen tarpeesta sekä selvitys valitusta laitoskuntoutusjaksosta.

Hae liikunta-apurahaa

Kuorma-autoilijain Reumasäätiöltä voi hakea myös liikunta-apurahaa reuman tai muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn liittyviin liikuntatilaisuuksiin. Kevätkauden liikuntaraha-hakemukset tulee toimittaa maaliskuun loppuun mennessä.

Liikenne- ja työturvallisuusrahasto

Rahastoa hallinnoi SKAL:n hallitus, jonka päätöksellä varoja käytetään kuljetusalan liikenne- ja työturvallisuuden edistämistoimintaan, kuten raskaan liikenteen vertaistukitoimintaan.

SKAL juhlarahasto

Rahasto perustettiin puheenjohtaja Teppo Mikkolan juhlaseminaarin tuotoista vuonna 2015 ja sitä on täydennetty toimitusjohtaja Iiro Lehtosen seminaarituotoista. Rahasto myöntää apurahoja kuljetus- ja logistiikka -alaan kohdistuvaan tutkimukseen.