SKALin esitys ammattidieselin käyttöönotosta Suomessa

ESITYS AMMATTIDIESELIN KÄYTTÖÖNOTOSTA SUOMESSA

Valtiovarainministeri Annika Saarikko
Kansliapäällikkö Juha Majanen

Tiedoksi:
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Dieselin hinta Suomessa on ennätyksellisen korkealla. Euroopan komission joulukuun lopussa 2021 julkaiseman tilaston mukaan Suomessa dieselin hinta on Euroopan toiseksi kalleinta. Kustannustaso on kohtuuton pitkien etäisyyksien Suomelle.

Tilastokeskus seuraa liikennepolttoaineiden kuukausikohtaisia keskihintoja osana kuluttajahintaindeksiä. Joulukuun keskihinnat ovat dieselin osalta olleet seuraavia (hinnan vuosimuutos prosentteina):

 • 12/2016: 1,32
 • 12/2017: 1,32 (+/- 0 %)
 • 12/2018: 1,47 (+11,4 %)
 • 12/2019: 1,43 (-2,7 %)
 • 12/2020: 1,38 (-3,5 %)
 • 12/2021: 1,67 (+21,0 %)

Dieselin hinta on siis viimeisen vuoden aikana joulukuun 2021 loppuun mennessä noussut 21 prosenttia, peräti 29 senttiä litralta. Yksin polttoaineen hinnannousun vaikutus kuorma-autoliikenteen kustannuksiin on ollut keskimäärin noin 4,3 prosenttia ja perävaunuyhdistelmillä noin 5,1 prosenttia vuodessa.

Tämän lisäksi nyt vuoden vaihteessa liikennepolttoaineiden hintaa nosti vuoden 2022 vaihteessa 1,5 prosenttiyksiköllä kiristynyt jakeluvelvoite, mikä kohdistuu erityisesti dieselöljyyn. Bensiinissä bio-osuus voi teknisistä syistä johtuen olla enintään 10 %.

Kiristynyt jakeluvelvoite nosti dieselin hintaa jopa yli kymmenellä sentillä per litra yhden yön aikana.

Lisäksi vuoden 2022 alussa nousi parafiinisen dieselöljyn polttoainevero 2 senttiä litralta. Vuonna 2020 yli 70 prosenttia dieselöljyn kulutuksesta oli laadultaan parafiinista.

Näin ollen vuoden aikana polttoaineen hinta on kuljetusyrittäjällä saattanut nousta yli 40 senttiä per litra. Yksittäiselle ajoneuvoyhdistelmällä viimeisen vuoden aikana tapahtunut dieselin hinnannousu on voinut tarkoittaa kymmenien tuhansien eurojen lisälaskua.

Tilanne vaikuttaa erityisen haitallisesti niin kuljetusyritysten talouteen kuin yleisestikin Suomen logistiikkakustannuksiin.

Kuljetusbarometriemme perusteella alan yrityksien kannattavuusodotukset ovat olleet trendinomaisesti laskussa vuoden 2018 alusta lähtien saldolukujen ollessa seuraavat:

 • 2018: -1
 • 2019: -12
 • 2020: -14
 • 2021: -21
 • 2022: -28 (kuljetusbarometri tällä hetkellä 3.1.2022, kysely päättyy 8.1)
Kaavio: Dieselöljyn hinta on noussut ennätyksellisen korkealle

Tavaraliikenteessä käytettävästä energiasta 2/3 kuluu raskaissa ajoneuvoyhdistelmissä. Niissä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä tarjolla realistista vaihtoehtoa nestemäiselle dieselille, jolloin polttoaineen hinnan nousulla ei ole ohjaavaa vaikutusta toisiin käyttövoimiin tai toisiin kuljetusmuotoihin. Kun fossiilista öljyä kalliimman bioraaka-aineen osuutta dieselissä lisätään jakeluvelvoitteella, on varmistettava, että lisäkustannus ei rasita liikaa Suomen kilpailukykyä.

Dieselin voimakkaan hinnannousun vaikutuksia maanteiden tavaraliikenteelle

Maanteiden tavaraliikenne kuluttaa dieselpolttoainetta noin 1,3 miljardia litraa vuodessa. Yksi sentti lisää dieselin hintaan tarkoittaa noin 13 miljoonan euron lisäkustannuksia kuljetusalalle.

Kuten aiemmin todettua, viimeisen vuoden aikana (12/2020 – 12/2021) dieselin hinta on noussut Tilastokeskuksen mukaan 29 senttiä litralta. Tämä on nostanut kuljetuskustannuksia Suomessa noin 380 miljoonaa euroa vuositasolla. Kustannuslisä on valtavan suuri ja se heikentää suomalaisten kuljetusyritysten toimintamahdollisuuksia sekä romahduttaa maamme kustannuskilpailukykyä.

Edellä olevan kustannusnousun lisäksi vuoden vaihteessa 2022 tapahtui merkittävä päätösperusteinen dieselin hinnannousu, mikä nosti dieselin hinnannousun kustannusvaikutuksen kuljetusalalle noin 500 miljoonaan euroon vuositasolla verrattuna joulukuun 2020 tilanteeseen.

Arvaamattomia vaikutuksia on vältettävä, päätöksentekoon ennustettavuutta

Myös uusiutuvan dieselin maailmanmarkkinahinta on noussut erittäin voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Tämä nostaa jakeluvelvoitteen kustannusvaikutusta enemmän kuin sitä säädettäessä on osattu arvioida.

Joulukuun alussa 2021 julkistettiin ”Liikenteen jakeluvelvoitetason nosto – uusiutuvien polttoaineiden riittävyys ja vaikutusarvioinnit”-raportti. Selvitys on toteutettu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) ja ympäristöministeriön (YM) toimeksiannosta syksyn 2021 aikana.

Selvityksessä arvioitiin jakeluvelvoitteen kustannusvaikutuksia seuraavasti: ”Nykyisen jakeluvelvoitetason (30 %) arvioidaan nostavan dieselin pumppuhintaa 12–22 senttiä/litra vuoteen 2030 mennessä. Yhteensä dieselin hinnan on mallinnettu nousevan samalla aikavälillä 30–40 senttiä/litra.”

Nykytietojen perusteella tuo arvioitu kustannusvaikutus lähes toteutui jo vuoden 2022 alusta, kun jakeluvelvoite nousi 19,5 prosenttiin. Kun hintavaikutukset jakeluvelvoitteen kiristymisestä ovat nyt nähdyn kaltaisia, on syytä luopua suunnitelmista nostaa velvoiteosuutta 30 prosentista 34 prosenttiin.

Ammattidiesel säädettävä pikaisesti 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää, että hallitus aloittaa välittömästi ammattidieseljärjestelmän valmistelun. Kun bio-osuuden lisääminen polttoaineisiin korottaa polttoaineen hintaa huomattavasti enemmän kuin on osattu arvioida, on nyt välttämätöntä puuttua kustannusnousuun ja lieventää sen haitallisia vaikutuksia maamme kilpailukyvylle.

Ammattidiesel mahdollistaa uusiutuvan dieselin osuuden lisäämisestä aiheutuvan hintavaikutuksen kompensoinnin. Hallitusohjelmassa on todettu seuraavaa: ”Jos liikenteen ja erityisesti dieselin verotusta uudistetaan, ammattibiodieselin käyttöönoton mahdollisuuksia selvitetään.”

Vaikka jakeluvelvoite ei ole varsinainen vero, ovat sen vaikutukset rinnasteisia veronkorotukselle. Kyse on kansallisesta lisävaatimuksesta, joka kohdistuu vain suomalaisiin toimijoihin heikentäen suhteellista kilpailukykyämme. Jakeluvelvoite tekee raskaasta liikenteestä puhtaampaa, mutta yhdessä polttoaineverotuksen kanssa sen hinta yrityksille on nousemassa liian suureksi. Kuljetusala odottaa toimenpiteitä tilanteen helpottamiseksi.

Ammattidiesel käytännössä

Suomessa tulee ottaa käyttöön EU:n energiaverodirektiivissä 2003/96/EY säädetyn mekanismin mukaisesti ammattidiesel, jolloin kuorma- ja linja-autoissa käytettävää dieseliä verotetaan muissa ajoneuvoissa käytettävää kevyemmin. Järjestelmä on käytössä yhdeksässä EU-maassa.

Suomessa myytäisiin samaa dieselöljyä niin henkilö-, paketti, linja- kuin kuorma-autoihinkin kuten tälläkin hetkellä. Kun dieselöljyä tankattaisiin kokonaispainoltaan vähintään 7,5 tonnin kuorma-autoon tai M2- / M3-luokan linja-autoon, ajoneuvon haltija voisi hakea palautusta maksamistaan polttoaineveroista. Tämä palautusmekanismi on nimeltään ammattidiesel.

Ajoneuvon haltija voisi hakea palautusta sähköisen järjestelmän kautta ilmoittamalla palautuksen soveltamisalaan kuuluviin ajoneuvoihin tankatut diesellitrat. Ammattidieselin kohteena oleviin polttoainetankkauksiin kohdistuisi myös arvonlisäverovähennyksiä, jotka ovat verotuksen valvonnan kohteena. Näin ollen järjestelmä ei olisi altis väärinkäytöksille. Myös sähkön myynnissä on pystytty erottamaan teollisuuden ja kulutuksen verokannat toisistaan.

Toivomme, että hallituksen piirissä suhtaudutaan myönteisesti esitykseemme ammattidiesel-järjestelmän käyttöönottamisesta, valmistelu aloitetaan pikaisesti ja tuodaan eduskunnan päätettäväksi.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Anssi Kujala                                                    Petri Murto
toimitusjohtaja                                               johtaja, asiantuntijapalvelut