LiikenneSuomi: Ammattiliikenteen merkitys otettava huomioon hallitusohjelmassa – alalla tärkeä rooli talouskasvussa

LiikenneSuomi-ryhmä eli Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Taksiliitto vaativat, että tulevaan hallitusohjelmaan sisällytetään maamme kilpailu- ja toimintakyvyn turvaavia, ammattiliikennettä koskevia kirjauksia. Maantieliikenne tulee nähdä muun muassa verotuksen, ilmastopolitiikan ja työllisyyspolitiikan sekä laajasti ottaen talouskasvun tärkeänä osatekijänä.

Ammattiliikenteen kustannuksia kevennettävä

Tehokas ja toimiva maantieliikenne mahdollistaa niin teolliset kuin muutkin investoinnit Suomeen. Maantieteellinen sijaintimme ja maamme suuri pinta-ala edellyttävät kuljetuskustannusten hillitsemistä. LiikenneSuomi-ryhmän ratkaisuja:

 • uusiutuvan polttoaineen jakeluvelvoitetta ei tule kiristää. Meidän on säilytettävä kilpailukykymme naapurimaihin nähden ja alennettava jakeluvelvoitetta vuodelle 2024 sekä sitä seuraaville vuosille. Ruotsissa dieselin jakeluvelvoite aiotaan alentaa 30,5 prosentista kuuteen prosenttiin ensi vuoden alusta.
 • raskaan ammattiliikenteen kustannuksia on kevennettävä ammattidieseljärjestelmällä, jonka avulla palautetaan maksettuja polttoaineveroja kuljetusyrityksille
 • polttoaineverotusta ei tule enää kiristää
 • ammattiliikenteen kustannuksia tulee keventää kansallisilla ratkaisuilla, kuten maltillistamalla ajoneuvoverotusta

Kuljetusala tarvitsee työvoimaa pitkälle tulevaisuuteen

Liikenteen automatisaatio etenee, mutta kuljetusala on edelleen työvoimavaltainen toimiala. Työvoiman saatavuus rajoittaa jo nyt kuljetusalan kasvua. Ammattiliikenteen työvoiman saatavuutta on helpotettava. Ahkerakaan kuljettaja ei kahta autoa yhtä aikaa pysty ajamaan, ja niin raskaassa kuin henkilöliikenteessä tarvitaan vahvaa, koulutukseen pohjautuvaa ammattitaitoa. Erityisesti henkilöliikenteessä asiakkaan kohtaaminen ja palvelu on henkilökohtaista. LiikenneSuomi-ryhmän ratkaisuja:

 • logistiikka-alan koulutuksen rahoitus ja toimivuus tulee turvata
 • koulutusta ja harjoittelumahdollisuuksia kuljetusyrityksissä on kehitettävä
 • nuorten kuljettajien työllistymismahdollisuudet tulee turvata alentamalla ja yhdenmukaistamalla ikärajavaatimuksia
 • maahanmuuttajien kielikoulutusta ja kotoutumista tulee tehostaa, koska henkilöstön saatavuus on kuljetusalalla kasvua rajoittava tekijä jo nyt
 • taksinkuljettajakoulutus tulee ottaa osaksi oppilaitosten opetusohjelmia

Liikenne on osa ilmastokysymystä

Liikenteen investointeja vähäpäästöisyyteen on edistettävä erityisesti niiden liikennemuotojen osalta, joissa ratkaisut ovat kustannustehokkaimmat. Päästövähennykset ja niiden kustannusvaikutukset on arvioitava liikennesektoria laajemmin, jotta siirtymä olisi oikeudenmukaisempi. LiikenneSuomi-ryhmän ratkaisuja:

 • ammattiliikenteen sähköautojen latausinfraan on investoitava riittävästi, jotta sähköautojen käyttäminen ammattiliikenteessä on mahdollista koko maassa
 • lainsäädännöllä ei tule rajata teknologisia ratkaisuja
 • yhteiskunnan ostaman/kilpailuttaman liikenteen osalta tulee kannustaa vähäpäästöisyyteen käyttövoimasta riippumatta
 • uusiutuvia käyttövoimia käyttävien ajoneuvojen hankintatukien on katettava koko ammattiliikenne.

Hyvä tie on turvallinen ja ympäristöystävällinen

Maantieverkostomme kunto on huolestuttava, ja korjausvelkamme jatkaa kasvuaan. Ammattiliikenne tarvitsee turvallisen työympäristön, joka samalla mahdollistaa ympäristöystävällisen liikenteen. LiikenneSuomi-ryhmän ratkaisuja:

 • Liikenne12-työryhmän esittämiin toimenpiteisiin on varattava realistinen rahoitus
 • maantieliikenteen investoinnit eivät saa jäädä muiden liikennemuotojen miljardi-investointien varjoon: sekä henkilö- että tavaraliikenteestä valtaosa hoidetaan maanteillä

Julkisen henkilöliikenteen edellytykset on turvattava

Liikkumisen mahdollisuudet on varmistettava koko maassa. Ilman omaa autoa tai naapuriapua asumisen tulee olla mahdollista kautta maan. LiikenneSuomi-ryhmän ratkaisuja:

 • julkisen liikenteen palvelutasotarve on selvitettävä ja realistinen rahoitus varmistettava
 • maakuntakeskusten ulkopuolinen hiljainen liikenne on hoidettava erilaisin kutsuliikennejärjestelmin ja yhteensovitettava muun julkisesti rahoitetun liikenteen kanssa
 • taksiliikenteen päivystys on tarvittaessa hankittava ostopalveluina, kuten linja-autoliikenteen peruspalvelut turvataan
 • markkinaehtoinen yritystoiminta on aina ensisijainen vaihtoehto julkisen sektorin omalle tuotannolle (in-house ratkaisut)

Ammattiliikennettä edustavan LiikenneSuomi-ryhmän verkkosivuilla liikennesuomi.fi on lisätietoa ammattiliikenteen merkityksestä, kipukohdista ja ratkaisuehdotuksista.

Lisää aiheesta: LiikenneSuomi: Polttoaineen jakeluvelvoitetta alennettava Ruotsin tapaan

Lisätietoja:

Mika Mäkilä, toimitusjohtaja, Linja-autoliitto ry,
mika.makila@linja-autoliitto.fi, p. 040 0606750
Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL ry, anssi.kujala@skal.fi, p. 0400 567 925
Timo Koskinen, toimitusjohtaja, Suomen Taksiliitto ry, timo.koskinen@taksiliitto.fi, p. 040 570 9070