Lausunto hallituksen esitykseen ajoneuvoveron alentamisesta

Pyydettynä lausuntona Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry antaa kirjallisen lausunnon ajoneuvoverolain liitettä muuttavaan hallituksen esitykseen.

Lakiehdotuksen tavoitteet

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia siten, että henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusveron tasoa kevennettäisiin yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Veronalennuksen kohteena olevien autojen vuosittainen ajoneuvovero kevenisi keskimäärin noin 28 euroa. Suurimmillaan veronalennus olisi noin 52 euroa vuodessa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Kevennettyä ajoneuvoveron perusveroa sovellettaisiin kuitenkin vasta 1.1.2025 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon.
Ehdotuksen vaikutusarviot yrityksille

Hallituksen esityksen mukaan liikennekäytössä oli vuoden 2022 lopussa 200 000 henkilöautoa ja 185 000 pakettiautoa, joiden haltijana oli yritys. Esityksen mukaan tälle ajoneuvojoukolle kohdistuvan perusveron alennuksen kumulatiivinen vaikutus olisi 6 miljoonaa euroa vuodessa. Ammattimaisessa tavaraliikenteessä, jossa auton käyttötarkoituksen tulee olla luvanvarainen, on pakettiautoja liikennekäytössä noin 8 000. Suhteutettuna koko yritysten hallinnoimaan ajoneuvojoukkoon voidaan perusveron alentamisen kustannusvaikutuksen ammattimaisen tavaraliikenteen pakettiautoihin laskea olevan kumulatiivisesti noin 125 000 euroa vuodessa.

Perusveron alennus koskisi pakettiautoja vain silloin, kun auton käyttöönotto on tapahtunut viimeistään 1.9.2019. Tämä rajaa suuren osan ammattimaisessa tavaraliikenteessä olevista pakettiautoista veronalennuksen ulkopuolelle ja tulevina vuosina liudentaa sen käytännössä pois.

SKALin kanta ehdotukseen

SKAL pitää liikenteen verotuksen keventämistä hyvänä asiana. Ehdotettu veronalennus kohdistuu henkilöautojen lisäksi myös pakettiautoihin, jolloin sillä on kuljetusyritysten verorasitusta ja sitä kautta kuljetuskustannuksia pienentävä vaikutus. Hallituksen esityksen mukaisesti SKAL arvioi, että ehdotettu ajoneuvoveron lasku ei lisää liikenteen päästöjä.

SKAL kuitenkin toteaa, että ehdotetulla ajoneuvoveron alennuksella on vain erittäin pieni maanteiden tavaraliikenteen kokonaiskustannuksia alentava vaikutus. Perusveron alennus ei koske kuorma-autoja. Ammattimaisessa tavaraliikenteessä olevien pakettiautojen kustannuksia esitys alentaisi kumulatiivisesti vain hieman yli 100 000 euroa vuodessa, mikä vielä auton käyttöönottoajankohtarajan vuoksi pienenee vuosittain.

SKAL ehdottaa, että liikenteen päästövähennysten edistämiseksi ja pakettiautoliikenteen kustannusten laskemiseksi selvitettäisiin käyttövoimaveron poistamista sähkö- ja kaasukäyttöisiltä pakettiautoilta. SKAL tuo esiin myös sen, että liikenteen verotuksen kokonaisuudistus tulee valmistella siten, että kansallisilla veroratkaisuilla ei lisätä Suomen logistisia kustannuksia.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Anssi Kujala             Petri Murto
toimitusjohtaja       johtaja, asiantuntijapalvelut

Lisätietoja

Anssi Kujala

Toimitusjohtaja

+358 9 478 999+358 400 567 925

anssi.kujala@skal.fi

Petri Murto

Johtaja, asiantuntijapalvelut | Liiketoimintajohtaja, SKAL Kustannus Oy

+358 9 4789 9334+358 40 762 2140

petri.murto@skal.fi