Yrittäjille tärkeä ympäristölupien yhden luukun lakihanke etenee

Hallituksen norminpurkuhanke liikahti tänään eteenpäin, kun esitys ympäristölupien yhden luukun mallista lähti lausuntokierrokselle. Syksyllä 2016 asetetun lainsäädäntöhankkeen tehtävänä oli valmistella vuoden 2017 aikana ehdotus hallituksen lakiesitykseksi ympäristöllisten menettelyjen yhteensovittamisesta, niin kutsutusta yhden luukun mallista. Suomen Yrittäjät oli mukana hankkeessa.

Tavoitteena on nopeuttaa ja yksinkertaistaa sellaisten hankkeiden aloittamista, jotka edellyttävät lupaa niiden ympäristövaikutusten vuoksi.

– Tässä tapauksessa yrittäjille lainsäädännöstä aiheutuvien velvoitteiden ja kustannusten määrän vähentäminen edellyttää kokonaan uuden lain säätämistä, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Yhteensovittamisen edellytyksenä olisi, että hankkeelle haetaan joko ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, vesilain mukaista lupaa tai maa-aineslain mukaista lupaa ainesten ottamiseen.

Yhteensovittaminen voisi tulla kysymykseen, jos hankkeelle haetaan samanaikaisesti lisäksi joko luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa rakentamiselle, kaivoslain mukaista lupaa taikka vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukaista lupaa.

Jopa 155 miljoonan euron säästöt

Esityksessä arvioidaan, että yritysten kustannukset voisivat vähentyä kymmenessä vuodessa jopa 155 miljoonalla eurolla. Näin kävisi, kun lupien käsittelyajat lyhenevät, viranomaisneuvonta tehostuu, hakemusten valmisteluun käytettävä aika lyhenee ja mahdollisten konsulttipalveluiden tarve vähenee.

– On tärkeää, että yhden luukun mallia lähdettiin rakentamaan yritysten tarpeisiin. Parannettavaa jäi, mutta erityisesti pienempien yritysten mahdollisuus saada investoinnit ja hankkeet ympäristölupien osalta eteenpäin järkevässä ajassa paranee, Tiina Toivonen sanoo.

Asiointikanavan kautta yrittäjä saa tarvitsemaansa apua erilaisissa hankkeissa. Hankkeet edellyttävät kuitenkin usein myös kaavamuutoksia, mutta kaavoitusta ei viranomaisen puolelta haluttu ulottaa vielä tässä vaiheessa yhteen luukkuun.

– Asiaa tarkastellaan kuitenkin uudelleen maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä, Toivonen sanoo.

Uusi asioimistapa edellyttää valtion ja kuntien yhteistyötä

Kun puhutaan ympäristölupien asiointiluukusta, irtaudutaan perinteisestä hallinnon asiointitavasta. Uudessa mallissa on kysymys valtion ja kuntien yhteisestä sähköisestä asiointijärjestelmästä, jonka kautta yritys voi saattaa useita lupamenettelyitä vireille samanaikaisesti, toimittaa hanketta koskevat tiedot ja selvitykset vain kertaalleen sekä hyödyntää sähköisesti saatavilla olevia viranomaisaineistoja.

– Jos yritys haluaa, voidaan suuremmankin hankkeen yhteydessä asioida vain yhden koordinoivan viranomaisen kanssa. Viranomainen hoitaa yhteydet muihin lupaviranomaisiin yrittäjän puolesta. Näin päästää irti aikaa ja resursseja vievästä ”luukulta luukulle” -asioinnista, Toivonen sanoo.

Ehdotettava lainsäädäntö perustuu valmisteilla olevaan maakuntauudistukseen, jonka yhteydessä on tarkoitus perustaa uusi valtakunnallinen Valtion lupa- ja valvontavirasto. Sähköinen luukku on tarkoitus tulla käyttöön vuoden 2020 alussa, kun uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto aloittaisi toimintansa.

– Hankkeen onnistumisen kannalta on kriittistä, valmistuuko työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmisteilla oleva sähköinen asiointijärjestelmä aikataulussa ja ovatko sen toiminnallisuudet riittäviä toteuttamaan hankkeen tavoitteet. Tähän työhön on löydyttävä riittävästi resursseja ja tahtotilaa, Toivonen painottaa.

Lisätietoja:lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät, p. 041 528 5679, tiina.toivonen@yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 105 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät noin 650 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2014 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 62 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.