Yksityisteitä koskevasta asetusluonnoksesta pyydetään lausuntoja

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yksityisteistä. Asetusluonnos koskee erityisesti yksityistien rakentamiseen ja kunnossapitoon myönnettäviä valtionavustuksia. Lausuntoja pyydetään 9.11.2018 mennessä.

Uusi asetus korvaisi nyt voimassa olevan asetuksen yksityisistä teistä, joka kumoutuu uuden yksityistielain (560/2018) tullessa voimaan 1.1.2019. Asetus täydentäisi yksityistielakia, ja siinä säädettäisiin tarkemmin yksityistien rakentamisen sekä kunnossapidon valtionavustuksista, niiden hakumenettelyistä sekä maksatuksista. Kun valtionavustusta myönnetään, ensisijalla olisivat yksityisteiden parannushankkeet ja pysyvää asutusta palvelevat lauttapaikat. Erityiskohteiden kuten lauttapaikkojen avustamiseen liittyen säädettäisiin myös avustuksen enimmäismäärästä.

Lisäksi asetuksella säädettäisiin yksityistierekisterin ja kiinteistötietojärjestelmän ilmoitusvelvollisuuksista, millä pyritään varmistamaan yksityisteitä koskevan tiedon ajantasaisuus. Asetusluonnoksen mukaan tiekunnan toimielimen tulisi tehdä muutosilmoitukset yksityistierekisteriin Maanmittauslaitokselle. Kunnan puolestaan olisi ilmoitettava kiinteistörekisterin pitäjälle niistä päätöksistä, joilla yksityistie tai yksityistien tienosa lakkaa.

Asetus annetaan uuden yksityistielain nojalla. Uudella lailla on selkiytetty eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon ja rahoituksen suhteen. Kuntien tielautakunnat lakkautetaan ja niiden tehtävät siirretään muille viranomaisille. Tavoitteena on ollut selkeä, joustava ja nykypäivän tarpeisiin vastaava yksityistielaki, joka mahdollistaa uudenlaisen elinkeinotoiminnan varsinkin maaseudulla.

Hallitus on sopinut neljän miljoonan euron korotuksesta yksityisteiden valtioavustuksiin. Budjettiesityksen mukaan määräraha on 17 miljoonaa euroa vuonna 2019. Kuluvana vuonna määrärahaa on käytettävissä 13 miljoonaa euroa.

Mitä seuraavaksi? 

Lausuntokierros päättyy 9.11.2018, minkä jälkeen yksityistieasetuksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Yksityistieasetus tulisi voimaan samaan aikaan uuden yksityistielain kanssa eli 1.1.2019.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Kaisa Kuukasjärvi, LVM, p. 050 414 0330hallitussihteeri Eeva Ovaska, LVM, p. 050 431 1354