Vuoden 2020 parhaat opinnäytetyöt palkittiin

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n vuoden 2020 opinnäytetyöpalkinnot myönnettiin 26.11. LOGY ry:n verkossa järjestetyn jäsentilaisuuden yhteydessä. Vuoden parhaista AMK-opinnäytetöistä palkinnot saivat Sylvie Schümann (Metropolia Ammattikorkeakoulu) ja Amir Sultanbekov (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), YAMK-opinnäytetyöstä Ville Karjalainen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Pro Gradu -tutkielmasta Sonja Saari (Hanken Svenska Handelshögskolan) ja väitöskirjasta Timo Pohjosenperä (Oulun yliopisto).

Vuoden AMK-opinnäytetyöpalkinnot kahdelle opiskelijalle

Vuoden AMK-opinnäytetyöpalkinto myönnettiin kahdelle eri palkinnonsaajalle: Metropolia Ammattikorkeakoulun Sylvie Schümannille työstä ”Developing supplier performance measures in a case organisation” ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Amir Sultanbekoville työstä ”Multi-objective inventory optimization tool development, Case EKE-Electronics Oy, Implementing MOPSO and TOPSIS algorithms”.

Schümannin työssä yritykselle kehitettiin toimittajien suorituskyvyn seurantajärjestelmä. Palkintovaliokunta kertoo perusteluissaan, että työn aihetta on lähestytty monipuolisesti ja varsin laajasti. Case-yritystä ja sen toimintaa on tutkittu yksityiskohtaisesti ja yrityksestä saatu tieto sekä teoreettinen viitekehys on yhdistetty onnistuneesti. Työn tuloksia voidaan hyödyntää case-yrityksen lisäksi laajemminkin.

Sultanbekov kehitti työssään kattavan varastohallinnan optimointimallin. Opinnäytetyö on hyvin selkeä ja perusteellinen kokonaisuus, ja varastonhallinnon optimointimallin hyödynnettävyys käytännössä soveltuu erittäin hyvin kohdeyritykselle. Mallia voi muokata myös muiden yritysten varastonhallinnon kehittämiseen. Työssä on kattavia prosessikuvauksia ja yhteenvetoja, ja tulosten sekä valittujen menetelmien analyysi on monipuolista, reflektoivaa ja kriittistä, palkintovaliokunta perustelee.

Vuoden AMK-palkintostipendien arvot ovat 1000 euroa.

Vuoden YAMK-opinnäytetyöpalkinto

Vuoden YAMK-opinnäytetyöpalkinto myönnettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ville Karjalaiselle opinnäytetyöstä ”Robotiikka sisälogistiikassa, Logistiikkainsinöörin tulevaisuuden osaamistarpeet”. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa osaamistarpeita robotiikan hyödyntämisestä sisälogistiikassa sekä selvittää, mitä tietoja ja taitoja logistiikkainsinööri tarvitsee tulevaisuudessa robotiikasta. Palkintovaliokunnan perusteluiden mukaan näkökulma robotiikan yleistymisen edellyttämiin uusiin osaamistarpeisiin on mielenkiintoinen. Opinnäytetyö on tieteellisesti ansioitunut, selkeä ja hyvin jäsennelty kokonaisuus.

Vuoden YAMK-palkintostipendin arvo on 1000 euroa.

Vuoden Pro Gradu -tutkielma

Vuoden Pro Gradu -tutkielman palkinto myönnettiin Hankenin Sonja Saarelle lopputyöstä “Renewable energy sources in emergency humanitarian medical cold chain for sustainability enhancing”.

Työssä selvitettiin uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä humanitaarisessa lääkkeiden kylmätoimitusketjussa erityisesti hätäaputoimituksissa. Työssä yhdistetään mielenkiintoisella tavalla humanitaarinen logistiikka ja kestävyys. Kyseessä on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä ja ajankohtainen aihe, johon Saaren työ vastaa huolellisella ja loogisella otteella. Kylmäketjut käyttävät nykyisin paljon energiaa, ja kylmäketjujen toteutuminen on kriittistä hätäavussa. Työ on erittäin ajankohtainen muun muassa Covid-19 rokotusten jakelun haasteissa, perustelee palkintovaliokunta.

Vuoden Pro Gradu -palkintostipendin arvo on 2500 euroa.

Vuoden väitöskirja

Vuoden väitöskirjapalkinto myönnettiin Oulun yliopiston Timo Pohjosenperän väitöskirjasta ”Value co-creation in health care logistics services”.

Pohjosenperän väitöskirja keskittyy terveydenhuollon logistiikkapalvelujen hallintaan ja sen vaatimiin edellytyksiin. Väitöskirjan keskeisinä kysymyksinä selvitettiin, miten arvo syntyy, kuka sen luo ja minkälaisia hyötyjä eri toimijat voivat nähdä. Työssä on tuotu esiin muun muassa modulaarisuuden ymmärtämisen tärkeyttä terveydenhuollon logistiikkapalvelujen hallinnassa, mikä selkeyttää sisäisten ja ulkoisten toimijoiden rooleja ja vastuuta terveydenhuollon organisaatioissa.

Väitöskirja on tehty hyvin ajankohtaisesta aiheesta, koska terveydenhuollon tehostaminen on tärkeä osa julkisen talouden kilpailukykyä ja julkisen sekä yksityisten tahojen välistä yhteistyötä. Väitöskirja on ns. nippuväitöskirja, joka koostuu neljästä artikkelista ja johdannosta. Artikkeleista yksi on Jufo 2 -luokiteltu ja kolme Jufo 1 -luokiteltuja. Väitöskirja täyttää siis hyvin väitöskirjan tieteelliset kriteerit, palkintovaliokunta perustelee.

Vuoden väitöskirjapalkinnon arvo on 4 000 euroa.

Tunnustusta erinomaisesta työstä oston, logistiikan ja toimitusketjun alueilla

Vuosittain jaettavien palkintojen tarkoituksena on edistää Suomen kilpailukykyä tukevaa oston, logistiikan ja toimitusverkostojen kehittämistä palkitsemalla alan osaajia. Tavoitteena on yhdistää käytännön kokemukset ja kehittämistarpeet, tieteellinen tutkimus ja alan koulutus oston ja logistiikan jatkuvaksi kehittämiseksi.

Varat opinnäytteiden tekijöille myönnettäviin palkintostipendeihin myöntää Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiö (LTES).

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n vuosittaiset palkinnot antavat tunnustusta erinomaisesta työstä hankinnan, logistiikan ja toimitusketjun alueilla.