Valtioneuvoston periaatepäätös: Liikenneturvallisuusstrategia tähtää kaikkien liikennemuotojen turvallisuuden parantamiseen

Valtioneuvosto on 24.3.2022 linjannut liikenneturvallisuusstrategiaa koskevassa periaatepäätöksessään toimenpiteistä, joilla tähdätään liikenteen turvallisuuden parantamiseen ja liikenneonnettomuuksien ehkäisemiseen. Strategian tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta kokonaisvaltaisesti – maalla, merellä ja ilmassa.

Liikenneturvallisuusstrategian tavoitteita ohjaa alun perin tieliikenteelle asetettu nollavisio, joka ulotetaan nyt koskemaan kaikkia liikennemuotoja: tie- ja raideliikennettä, ilmailua sekä vesiliikennettä. Liikenneturvallisuusstrategian visiona on, että kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

– Nollavisio on kunnianhimoinen, mutta kunnianhimoa tarvitaan, jotta liikenneturvallisuus kehittyy oikeaan suuntaan, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

– Liikenneturvallisuuskehitys on 2010-luvun jälkipuolella hidastunut Suomessa huolestuttavasti. Viimeistään nyt on tarvetta tehokkaille toimenpiteille, joilla saamme uuden vauhdin päälle, ministeri Harakka jatkaa.

Liikenneturvallisuusstrategian strategiset linjaukset ovat:

1) Liikenneturvallisuus on koko yhteiskunnan yhteinen asia

2) Päätöksenteon on perustuttava tietoon

3) Eri toimijoiden liikenneosaamista on lisättävä

4) Asenteiden on muututtava liikenteessä

5) Liikennejärjestelmän ja sen kaikkien osien on oltava turvallisia

6) Teknologinen kehitys tuo turvallisuutta ja

7) Lainsäädännön on edistettävä turvallisuutta.

103 toimenpidettä liikenteen turvallisuuden parantamiseksi

Liikenneturvallisuusstrategian toimenpideohjelma sisältää toimenpiteitä kaikkien liikennemuotojen turvallisuuden parantamiseksi. Ohjelmaan on kirjattu yhteensä 103 toimenpidettä, joista jokaiselle on määritelty vastuutahot.

Toimenpiteissä on otettu huomioon esimerkiksi tieliikenteen osalta nuorten kuljettajien ja ikääntyneiden onnettomuudet sekä mikroliikkumiseen ja päihteiden käyttöön liittyvät onnettomuudet. Lisäksi toimenpiteet kattavat tasoristeysonnettomuudet ja tahalliset allejäännit raideliikenteessä, alkoholin käytöstä johtuvat onnettomuudet vesiliikenteessä sekä miehittämättömän ilmailun vaaratilanteet.

Liikenneturvallisuuden parantaminen perustuu hallitusohjelmaan

Strategian taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman kirjaus liikenneturvallisuudesta, jonka mukaan liikenneturvallisuuden parantaminen otetaan mukaan liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen.

Strategian taustalla on myös EU:n nollavisio. Sen tavoite on, että vuoteen 2050 mennessä päästään tilanteeseen, jossa kukaan ei kuole EU-maiden tieliikenteessä.

Strategia on laajan poikkihallinnollisen yhteistyön tulos

Strategiaa on valmisteltu laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Strategia valmisteltiin liikennemuotokohtaisissa työryhmissä, joissa oli edustettuna yhteensä 53 eri tahoa yli hallinnonalarajojen. Työryhmät ovat lisäksi kuulleet kymmeniä eri tahoja ja asiantuntijoita. Valmistelun aikana järjestettiin myös kaksi lausuntokierrosta, joilla saatiin yhteensä yli 200 lausuntoa.

Mitä seuraavaksi?

Strategia luo puitteet liikenneturvallisuustyölle vuosille 2022–2026. Liikenneturvallisuusstrategiassa jokaiselle toimenpiteelle on esitetty vastuutahot, joiden on tarkoitus käytännössä vastata täytäntöönpanosta. Toimintaa ohjaa liikenne- ja viestintäministeriön johtama seurantaryhmä.

Lisätietoja:

ministeri Timo Harakan haastattelupyynnöt, viestintäjohtaja Susanna Niinivaara, p. 040 081 6187, susanna.niinivaara@gov.fiyksikön johtaja Maija Ahokas, p. 040 031 6178, maija.ahokas@gov.fisuunnittelija Lasse Heliste, p. 050 570 9945, lasse.heliste@gov.fi

Muualla verkossa:Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto: Liikenneturvallisuusstrategia 2022–2026. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2022:3Valtioneuvoston hankeikkuna: Liikenneturvallisuusstrategia (LVM054:00/2019)