Valtioneuvosto päätti eräiden tieliikenteen poikkeussäännösten soveltamatta jättämisestä

Valtioneuvosto on päättänyt, millä tavoin Suomessa sovelletaan EU:n asetusta korona-ajan poikkeussäännösten jatkamisesta.

Euroopan komissio antoi 18.1.2021 ehdotuksen asetukseksi erityisistä väliaikaisista toimenpiteistä koronapandemian jatkumisen johdosta. Ehdotus koskee tie-, raide- ja sisävesiliikennettä sekä merenkulun turvallisuutta eräiden lupien ja pätevyyksien osalta, ja sen tavoitteena on helpottaa liikennealan toimintaa pandemian jatkuessa.

Valtioneuvosto teki 25.2.2021 päätöksen, että Suomi ilmoittaa komissiolle, että se ei tule kansallisesti soveltamaan seuraavia poikkeussäädöksiä (asetuksen 3-5, 7 ja 8 artiklat):

– ajokorttien voimassaolo

– ajopiirturin määräaikaistarkastukset ja kuljettajakorttien uusimiset

– ajoneuvojen määräaikaiskatsastukset

– yhteisön liikenneluvat tavaraliikenteessä

– kuljettajatodistukset

– kansainvälisen henkilöliikenteen reittiluvat

Tieliikenteen poikkeusten pitkäkestoisella soveltamisella olisi kielteisiä vaikutuksia mm. liikenneturvallisuuteen. Toisaalta myöskään ajokorttien ja tieliikenteen lupien uusimisessa ei ole viranomaisarvioiden ja lausuntokierroksen perusteella nähty sellaisia vaikeuksia, jotka puoltaisivat poikkeusten tarpeellisuutta.

Valtioneuvoston nyt tekemän päätöksen mukaan asetuksen tieliikenteen ammattipätevyyksiä, rautatieliikennettä ja merenkulun turvatoimia koskevaa poikkeussääntelyä sovellettaisiin kansallisesti.

Asetuksen sisävesiliikennettä koskevalla poikkeussääntelyllä puolestaan ei ole Suomen kannalta merkitystä, sillä asetuksessa mainittua EU:n sisävesiliikennesääntelyä sovelletaan Suomessa vain tietyiltä osin.

Ahvenanmaan maakunnan hallitus päätti asetuksen soveltamatta jättämisestä maakunnan osalta 18.2.2021. Ahvenanmaa jättää soveltamatta tieliikenteen ammattipätevyyksiä, ajokorttien voimassaoloa, ajopiirturin määräaikaistarkastuksia ja kuljettajakorttien uusimista sekä ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia koskevaa poikkeussääntelyä (asetuksen 2-5 artiklat). Ahvenanmaa tulee antamaan asiassa oman ilmoituksen, joka sisällytetään Suomen ilmoituksen liitteeksi.

Taustaa

EU-asetus tulee voimaan kaikissa jäsenmaissa ilman kansallisia toimenpiteitä ja on lähtökohtaisesti suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää asetuksen sisältämien poikkeusten soveltamatta jättämisestä.

Valtioneuvosto toimitti asetusehdotusta koskevan kirjelmän eduskunnalle 4.2.2021. Asetusmuutosten kiireellisyydestä johtuen valtioneuvosto antoi ehdotuksesta ensin selvityksen eduskunnalle 28.1.2021

Mitä seuraavaksi?

Asetus on tullut voimaan sen julkaisua seuraavana päivänä eli 23.2.2021. Asetuksen soveltaminen alkaa 11 päivän kuluttua tästä voimaantulopäivästä. Ilmoitus päätöksestä jättää asetuksen poikkeuksia soveltamatta tulee tehdä Euroopan komissiolle kahdeksan päivän kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Lisätietoja:ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 050 478 4820 (tieliikenteen ammattipätevyydet ja ajokortit)erityisasiantuntija Elisa Vornanen, p. 050 511 6405 ja erityisasiantuntija Mari Starck, p. 050 478 1164 (ajopiirturit ja liikenneluvat)ylitarkastaja Eeva Asikainen, p. 050 522 6204 (katsastus)liikenneneuvos Risto Saari p. 040 829 8132 (rautatieliikenne)ylitarkastaja Suvi Kankare, p. 050 478 4743 (merenkulun turvatoimet)

Muualla palvelussa:Tiedote 5.2.2021: Komissio ehdottanut jatkoa liikenteen poikkeussäädöksille – muistioluonnos poikkeuksista, jotka Suomi ottaisi käyttöön lausuntokierroksella 8.2. asti

Muualla verkossa:Valtioneuvosto.fi: Valtioneuvoston yleisistunto 25.2.2021Hankeikkuna: Omnibus II -asetusehdotus (LVM011:00/2021)