Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpano vauhtiin

Valtioneuvosto hyväksyi ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuosille 2021-2032 (Liikenne 12) ja antoi sen selontekona eduskunnalle 15.4.2021. Selonteko on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

Seuraavaksi on vuorossa suunnitelman toimeenpano. Sitä esiteltiin sidosryhmille 20.5.2021.

Suunnitelmaa toteutetaan ja toimeenpannaan koko liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla olemassa olevien vastuiden ja tehtävänjakojen mukaisesti. Työssä ovat ministeriön lisäksi mukana Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Liikennejärjestelmäanalyysissa seurataan kehitystä ja tavoitteiden toteutumista

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on strateginen suunnitelma koko liikennejärjestelmän kehittämisestä pitkällä aikavälillä. Tämä suunnitelma laaditaan 12 vuodeksi ja sitä päivitetään hallituskausittain eli neljän vuoden välein. Siinä ovat mukana kaikki liikennemuodot, henkilö- ja tavaraliikenne, liikenneverkot, palvelut ja liikennejärjestelmän läpileikkaavat teemat

Keskeistä Liikenne 12 -suunnitelmassa ja sen toimeenpanossa on tietopohjainen liikennejärjestelmän kehittäminen. Liikennejärjestelmän kehitystä ja nykytilaa tullaan kuvaamaan liikennejärjestelmäanalyysissa. Tämä analyysi sisältää myös ennakointitietoa toimintaympäristön muutoksista ja liikenneverkon strategisen tilannekuvan. Liikennejärjestelmäanalyysissa seurataan suunnitelman tavoitteiden toteutumista.

Seuraavan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluprosessia kehitetään kokemusten sekä mm. lausuntokierroksen palautteen pohjalta.

Laaja yhteistyö jatkuu valtakunnallisesti ja alueellisesti

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmisteltiin laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Nykyistä yhteistyötä ja jatkuvaa vuorovaikutusta jatketaan ja kehitetään edelleen.

Liikennejärjestelmäfoorumiin kokoonnutaan säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja liikennejärjestelmän tilasta. Ensimmäinen liikennejärjestelmäfoorumi on tarkoitus järjestää keväällä 2022.

Alueellisten toimijoiden kanssa käydään vuosittaisissa keskusteluissa kootusti läpi suunnitelman etenemistä. Keskustelut käydään maakuntien liittojen ylimaakunnalliseen liikennejärjestelmätyöhön perustuvien alueiden mukaisesti eli itäisen, läntisen, pohjoisen ja eteläisen Suomen kanssa. Lisäksi kehitetään vuorovaikutusta kaupunkiseutujen ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa nykyisten jo olemassa olevien vuorovaikutusväylien rinnalla.

Mitä seuraavaksi?

Toimeenpano alkaa suunnitelman mukaisesti. Työssä huomioidaan myös eduskunnan tuleva kannanotto suunnitelmaan.

Toimenpiteiden etenemisestä raportoidaan ensimmäisen kerran alkusyksystä 2021 ja siitä eteenpäin vuosittain.

Yhteistyö ja erilaiset vuorovaikutustilaisuudet jatkuvat nyt esitellyn suunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja:verkko-osasto: yksikön johtaja Timo Kievari, p. 040 059 3706, Twitter @TimoKievaripalveluosasto: osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 050 344 3400, Twitter @op_rantalatieto-osasto: osastopäällikkö Laura Vilkkonen, p. 040 500 0817, Twitter @vilkkonenkonserniohjausosasto: yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 050 376 2377, Twitter @RuuskanenSanna

Muualla palvelussa:Tiedote 15.4.2021: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma: Kohti saavutettavaa, kestävää ja tehokasta liikennejärjestelmää

Muualla verkossa:Valtioneuvosto.fi – Hankkeet: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (LVM018:00/2019)