Uusi teiden hoidon urakkamalli

Liikennevirasto ja ELY-keskukset ottavat käyttöön uuden teiden hoidon urakkamallin. Tarjouspyynnöt on julkaistu ja ensimmäisen kierroksen tarjoukset tulevat joulukuussa. Urakat käynnistyvät syksyllä 2019. Tavoitteena on, että maanteiden hoito tehostuu ja tarpeisiin voidaan reagoida aiempaa joustavammin. Laadun painoarvo urakoitsijoiden valinnassa kasvaa ja vuorovaikutus sekä yhteistyö lisääntyvät.

Liikenneviraston hankintastrategisissa linjauksissa korostetaan vahvaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä, kustannusten- ja riskienhallintaa sekä kannustavia sopimusmalleja.

Kokonaishinnasta tavoitehintaan, maksetaan toteutuneen perusteella

Uudessa mallissa aiemmin alueurakoiden talvihoidossa käytetty kokonais- ja yksikköhinta korvautuvat urakan tavoitehinnalla. Pääurakoitsijan palkkio on sovittu urakkasopimuksessa ja tehdyt työt tilaaja maksaa urakoitsijalle työn toteuman mukaan. Urakan tavoitehinnan ylittyessä tilaaja maksaa 70 % ylittyneistä kustannuksista ja tavoitehinnan alittuessa pääurakoitsija saa 30% alituksen suuruudesta. Tässä uudessa mallissa kaikki urakassa syntyvät kustannukset ovat tilaajan nähtävissä eli noudatetaan ”Open Book” periaatetta.

Laadun painoarvo kasvaa

Urakassa korostuvat aiempaa enemmän laatutekijät. Uusia tekijöitä ovat mm. urakan avainhenkilöiden organisointi ja yhteistyökykyjen testaaminen sekä osaamisen arviointi kokeella. Urakoitsijavalinnassa hinnan painoarvoa on laskettu ja laadun painoarvoa nostettu. Urakkamuotona säilyy edelleen laatuvastuurakentaminen (LVR) eli urakoitsijalla on työn laadun osoitusvelvollisuus.

Laadunvarmistusta pyritään tehostamaan myös digitalisaation keinoin. Uutta on myös urakoitsijan tarjouksessaan antamat sitoumukset jotka koskevat mm. toiminnan onnistumista ja kehittämistä. Sitoumuksien toteumaa seurataan urakan aikana ja pääurakoitsija voi saada niistä bonusta tai sanktioita toteuman mukaan.

Lisää vuorovaikutusta, avoimuutta ja yhteistyötä

Uusi urakkamalli on kehitetty yhdessä alan toimijoiden kanssa. Urakan töitä organisoivat ja johtavat henkilöt muodostavat urakan sydämen. Heidän osaamistasonsa sekä organisointi- ja palvelutaidot ovat keskeisessä asemassa urakan onnistumisen kannalta. Tilaaja ja urakoitsija toimivat kiinteässä yhteistyössä päämääränään toimia urakan parhaaksi.

Kaikissa syksyllä 2019 solmittavissa urakkasopimuksissa noudatetaan uusia talvihoidon toimintalinjauksia. 

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Pekka Rajala, Liikennevirasto,p. 0295 34 3626, pekka.rajala@liikennevirasto.fi

Verkossa:

Teiden kunnossapidon kilpailutus Maanteiden talvihoidon menetelmätieto Talvihoidon uudet toimintalinjaukset