Uudistuksia talvihoidon toimintalinjoissa

Liikenneviraston uusissa talvihoidon toimintalinjoissa otetaan huomioon erityisesti raskas liikenne, jotta tiellä liikkujien turvallisuus ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset paranevat. Palvelutaso nousee pääteillä hoitoluokkien muutoksilla ja alemmalla tieverkolla laatuvaatimusten tarkistusten ansiosta. Myös ilmastonmuutoksen vaikutus keliolosuhteisiin huomioidaan.

Talvihoidon toimintalinjat määrittelevät ne periaatteet, joiden mukaan maanteiden liikennöitävyys talviaikana turvataan ja tiet hoidetaan. Toimintalinjat koskevat yhtenäisesti koko maata, mutta niitä sovelletaan alueellisten tarpeiden ja olosuhteiden mukaan.

Heti vuoden 2019 alusta lähtien voimaan astuvat muutokset

Palvelutaso ja turvallisuus paranevat

Liikennevirasto määrittelee maanteiden hoidon palvelutason. Tiet on jaettu hoitoluokkiin, koska kaikkia teitä ei voida kohtuullisin kustannuksin hoitaa samalla tavalla. Nyt hoitoluokkien eroja selkiytetään, jotta teiden hoidon yhtenäisyys sekä palvelutaso paranevat.

Hoitoluokkien korotus koskee erityisesti teitä, joilla raskaan liikenteen määrät ovat suuria. Tällä pyritään vähentämään vakavia onnettomuuksia ja raskaan liikenteen ulosajoja. Joiden-kin hoitoluokkien liikennemäärärajoja alennetaan, eli aiempaa vähäisempi liikenne oikeuttaa korkeampaan hoitotasoon. Näin turvallisuus ja hoidon taso kohoavat.

Hoitoluokkia korotetaan 1.1.2019 noin 11-12 000 km matkalla (noin 15 % maantieverkosta). Kyseiset tiet ovat pääosin keskimääräistä vilkkaampia, joten jo vuoden vaihteen jälkeen yli 30 % liikenteestä saa nykyistä parempaa palvelutasoa. Urakoiden kilpailutuksen myötä hoito-luokkia nostetaan edelleen noin 3000 km matkalla vuosina 2019-24.

Ennakointia, digitalisaatiota ja vuorovaikutusta

Poikkeuksellisissa sää- ja kelioloissa varmistetaan liikenteen turvallisuus sekä kohtuullinen toimivuus ensimmäiseksi keskeisimmillä väylillä. Kuitenkin tällöinkin koko maantieverkko pide-tään liikennöitävässä kunnossa. Tärkeimmät keinot ovat selkeästi sovitut menettelytavat ja huolellinen ennakkosuunnittelu sekä koko tienhoitokaluston käyttö.

Tietojärjestelmiä kehitetään aktiivisesti ja merkittävällä osalla tieverkkoa hyödynnetään myös ajoneuvoista saatavaa informaatiota talvihoidon tukena. Yhteistyötä tiesäätoimijoiden ja ura-koitsijoiden kanssa tehostetaan, jotta ennakoiva keli- ja säätieto olisi yhtä tarkempaa. Myös laadunvarmistusta tehostetaan digitalisaation keinoin.

Urakoitsijoiden, kaupunkien, kuntien, ely-keskusten ja muiden sidosryhmien kanssa käydään säännöllistä vuoropuhelua, jotta muuttuvat asiakastarpeet tunnistetaan.

1.10.2019 lähtien urakoiden kilpailutuksen myötä voimaan astuvat muutokset

Ripeämpi liukkaudentorjunta ja auraus liikkeelle herkemmin

Alemmalla tieverkolla lyhennetään liukkaudentorjunnan toimenpideaikaa ja pääosalla tiestös-tä myös aurauksen toimenpideaikaa. Auraukset tullaan aloittamaan aiempaa pienemmillä lumimäärillä, sillä pyrkimyksenä on parantaa erityisesti aamuliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Riittävän aikaisin aloitettu auraus parantaa edellytyksiä tasaiseen ja ohueen polanne-pintaan. Liukkaudentorjunnassa otetaan kattavammin lisäkalustoa käyttöön poikkeavissa tilanteissa.

Huomioidaan työmatkaliikenne, teiden elinkaari ja ympäristö

Työmatkaliikenteen edellytyksiä parannetaan alentamalla hoitoluokkien liikennemäärärajoja myös vilkkailla yhdysteillä, jotka usein kulkevat kaupunkiseuduilla. Alemmalla tieverkollakin tavoitellaan työmatkojen kannalta aiempaa parempaa aamuliikenteen huomioon ottamista.

Asiakastarpeita huomioidaan mm. täsmähoidolla, jolla tärkeiksi koettujen tieosien palveluta-soa on mahdollista hieman kohottaa ajallisesti tai paikallisesti. Täsmähoitoa voidaan kohdis-taa esimerkiksi tärkeimmille joukkoliikenteen reiteille vaikkapa aamuliikennettä turvaamaan. Vilkkaimmille kävelyn ja pyöräilyn väylille on mahdollista tarjota yhteistyössä kaupunkien kanssa nykyistä korkeampaa palvelutasoa ns. laatukäytävien avulla.

Tiestön elinkaaren pidentämiseksi keskivilkkaat tiet jaetaan pääosin suolalla hoidettaviin ja pääosin hiekalla hoidettaviin teihin etenkin tien päällysteen mukaan. Aiempaa kireämmillä liukkaudentorjunnan laatuvaatimuksilla varaudutaan nopeasti muuttuviin sääolosuhteisiin. Kevytpäällysteisillä teillä turvataan päällysteen elinkaarta käyttämällä liukkaudentorjunnassa pääosin hiekkaa. Myös teiden kuivatusta tehostetaan ja madalletaan lumivalleja keväisin. Polanteet pyritään pitämään ohuina, urat ja epätasaisuudet minimoidaan, joskin tiepäällystei-den huononeva kunto vaikeuttaa yhä useammin ohuen polannepinnan saavuttamista.

Kloridien nousulle alttiilla tärkeillä pohjavesialueilla pyritään natriumkloridi korvaamaan muilla liukkaudentorjunta-aineilla, kuten formiaateilla.

Uudistettu maanteiden hoitourakkamalli otetaan käyttöön syksystä 2019 lähtien 17 maantien hoitourakassa ja vuoteen 2023 mennessä kaikissa urakoissa. Uuden hoitourakkamallin odo-tetaan osaltaan tehostavan talvihoidon toimintalinjojen vaikutuksia ja käytännön toteutusta.

Lisätiedot:Ylitarkastaja Otto Kärki, Liikennevirasto, puh. 029 534 3330, otto.karki@liikennevirasto.fiJulkaisu:https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lto_2018-01_talvihoidon_toimintalinjat_web.pdfVerkossa: https://www.liikennevirasto.fi/tieverkko/talvihoito