Tarkempia säännöksiä raskaan liikenteen ammattipätevyyden koemallista

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyden voi jatkossa suorittaa myös pelkällä kokeella. Kokeen suorittamisesta säädetään tarkemmin asetuksella, joka tulee voimaan 16. marraskuuta 2020. Lisäksi asetuksella annetaan tarkemmat säännökset muun muassa kokeen järjestäjistä ja arvioijista sekä kokeen simulaattorivaatimuksista.

Koemallin tarkoitus on tarjota joustavampi vaihtoehto kuljettajan ammattipätevyyden suorittamiseksi. Malli muun muassa nopeuttaa ja helpottaa niiden henkilöiden ammattiin pääsyä, joilla on jo aiempaa osaamista alalta.

Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan asetuksen 12. marraskuuta 2020.

Koemallissa mitataan samaa osaamista kuin nykyisessä koulutusvaihtoehdossa, mutta osaamista arvioidaan yksinomaan koesuorituksen perusteella. Koemallin koe eroaa koulutusmalliin sisältyvästä kokeesta.

Perustason ammattipätevyyskoe muodostuu teoriakokeesta ja käytännön kokeesta. Teoriakokeen tulee koostua vähintään kahdesta osasta, joista toinen voi sisältää monivalintatehtäviä tai suoraan vastattavia kysymyksiä, tai näiden yhdistelmän. Teoriakokeen toisen osan tulee muodostua tilanteiden tarkastelutehtävistä, joissa voi olla kirjalliseen tapahtumainkuvaukseen sekä kuviin ja videoihin pohjautuvia kysymyksiä.

Perustason ammattipätevyyskokeen käytännön kokeen osuudesta enintään 30 minuuttia voidaan suorittaa simulaattorilla tai ajoharjoitteluradalla. Kokeessa käytettävän simulaattorin tulee muun muassa olla korkeatasoinen ja siinä on oltava laaja näkymä sekä suoritettavan ajokorttiluokan ajoneuvon hallintalaitteita vastaavat hallintalaitteet. Simulaattorissa käytettävä ohjelmisto ei saa ohjata koesuoritusta.

Arvioijille tiukemmat pätevyysvaatimukset

Perustason ammattipätevyyskokeen arvioijia on oltava vähintään kaksi. Vähintään yhdellä arvioijista on oltava kokeesta vastaavan johtajan pätevyys. Kokeen laadun turvaamiseksi kokeesta vastaavalle johtajalle asetetaan korkeammat pätevyysvaatimukset kuin koulutuksesta vastaavalle johtajalle.

Kokeesta vastaavalla johtajalla on oltava voimassa oleva kuorma- tai linja-autonkuljettajan ammattipätevyys sekä liikenneopettajalupa. Hänellä on oltava suoritettuina opettajan pedagogiset opinnot ja liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon ammattipätevyyskouluttajana toimimista koskeva tutkinnon osa.

Näiden lisäksi hänellä on oltava vähintään yhden vuoden kokemus raskaan ajoneuvon päätoimisesta kuljettamisesta, tai vaihtoehtoisesti henkilö- tai tavarakuljetusalan ammattitutkinto tai logistiikan perustutkinto.

Puolustusvoimissa suoritettavan kokeen arvioijaa ja kokeesta vastaavaa johtajaa koskevista pätevyysvaatimuksista säädetään erikseen.

LisätietojaYlitarkastaja Monika Mutanen, p. 050 478 4820Yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916

Muualla verkossa:Valtioneuvoston yleisistuntojen aineistotHankeikkuna: Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (434/2018) muuttaminen (LVM028:00/2019)