Suomen traktorisäädökset Euroopan komission syyniin

Laki liikenteen palveluista 1.7.2018 toi muutoksia nopeilla traktoreilla suoritettavien tavarankuljetusten luvanvaraisuuteen. Suomi luopui liikennelupavaatimuksesta nopeudeltaan yli 40 km/h ja alle 60 km/h traktoreiden osalta. Ratkaisu on ristiriidassa voimassaolevien EU-säädösten kanssa, ja nyt Suomen ”kevennetyt” traktorisäädökset on annettu Euroopan komission käsiteltäväksi.

Europarlamentaarikko Merja Kyllönen on jättänyt Suomen traktorisäädöksistä kirjallisen kysymyksen komissiolle. Kyllönen kysyy, pitääkö komissio Suomen säädöksiä EU-säädösten mukaisina ja mihin toimiin se aikoo ryhtyä, jotta kuljetusmarkkinan kilpailuvääristymä traktori- ja kuorma-autokaluston väliltä poistuu. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n mielestä Suomen traktorisäädökset vääristävät kilpailua tavaraliikenteessä ja niitä tulee muuttaa.

Komission tarkastelun kohteena on Suomen lainsäädäntö, jossa ajoneuvotyypiltään maa- ja metsätalouteen tarkoitettuja traktoreita sallitaan käytettäväksi kuorma-autoista poikkeavin säädöksin tavaroiden kuljetukseen. Erityiseksi ongelmaksi komissiolle suunnatussa kysymyksessä on nostettu Suomen liikennepalvelulain yhteydessä uudistettu liikennelupalainsäädäntö, jossa EU-asetuksen vastaisesti vapautetaan liikenneluvasta kaikki nopeudeltaan yli 40 km/h traktorit 60 km/h saakka. Kyse on merkittävästä vapautuksesta, sillä ennen heinäkuun lainmuutosta traktoriliikennelupia oli yli 2 500 kappaletta.

Traktorisäädösten EU-lainvastaisuus ei rajoitu vain liikennepalvelulakiin. Suomi on EU:n katsastusdirektiivin vastaisesti vapauttanut määräaikaiskatsastusvelvollisuudesta sellaiset traktorit, joiden nopeus on yli 40 km/h ja joita käytetään pääasiassa muualla kuin maa- ja metsätaloudessa. Lisäksi Suomessa sallitaan energiaverodirektiivin vastaisesti käyttää dieseliä lievemmin verotettua polttoöljyä sellaisissakin traktoreissa, joita käytetään yksinomaan maanteiden tavaraliikenteessä. Polttoöljyä voidaan viiden euron päivämaksua vastaan käyttää tavaraliikenteessä myös nopeudeltaan yli 60 km/h traktoreissa, jotka ovat ominaisuuksiltaan kuoma-auton kaltaisia. Verohyöty polttoöljyn käytöstä maatalouden ulkopuolisissa kuljetustehtävissä voi olla yli 10 000 euroa vuodessa.

SKAL pitää välttämättömänä selvittää Suomen traktorisäädösten EU-oikeudenmukaisuus. Suomessa liikkuu päivittäin yli 700 traktoria, jotka kuljettavat tavaraa maatalouden ulkopuolisissa kuljetuksissa kuorma-autokaluston kanssa kilpaillen. On kestämätöntä, että maanteiden tavaraliikenteeseen on luotu kaksilla eri säännöillä toimivat markkinat. SKAL odottaa, että komissio puuttuu selkeisiin EU-lainsäädännön rikkomuksiin, joihin Suomi kansallisissa traktorisäännöksissä syyllistyy. Viime kädessä asiassa on käynnistettävä rikkomusmenettely, jolla kilpailua vääristävä lainsäädäntö saatetaan vastaamaan EU-säädöksiä.

Lisätietoja:

Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, SKAL, puhelin 040 502 8181Petri Murto, johtaja, SKAL, puhelin 040 762 2140Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, puhelin 040 506 0131

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 5 300 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi @SKALry