Suomen liikennejärjestelmää kehitetään pitkäjänteisesti

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle selonteon 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta 24. tammikuuta. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma mahdollistaa pitkäjänteisen suunnittelun yli hallituskausien.

Ensimmäinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan vuosille 2020-2031 seuraavalla hallituskaudella parlamentaarisessa ohjauksessa siten, että valtioneuvosto voi päättää suunnitelmasta kevään 2020 aikana. Kuluvan kevään aikana valmistaudutaan suunnitelman laatimiseen sekä muodostetaan sidosryhmien kanssa yhteinen käsitys Suomen liikennejärjestelmän nykytilasta ja toimintaympäristöstä. 

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin johtama työryhmä julkisti joulukuussa 2018 loppuraporttinsa, jonka mukainen selonteko on. Siinä tarkennetaan liikennejärjestelmän suunnitteluprosessia. Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta säädetään 1.8.2018 voimaan tulleessa laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Jatkuva suunnitteluprosessi yli hallituskausien

Tavoitteena on jatkuva ja vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi, jonka avulla suunnitelmaa päivitetään neljän vuoden välein. Liikennejärjestelmäsuunnitelma kattaa kaikki liikennemuodot. Liikennejärjestelmään kuuluvat sitä käyttävät ihmisryhmät, elinkeinoelämän toimijat, liikennevälineet ja -infrastruktuuri, liikenteen ohjaus ja hallinta, liikennetieto ja -palvelut sekä viestintäyhteydet.

Suunnitelman päivitystarpeita tarkistetaan jatkossa kunkin hallituskauden puolivälissä. Samalla jatketaan suunnitelmaa neljällä vuodella eteenpäin niin, että 12 vuoden suunnittelujänne säilyy. 

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma sisältää valtion rahoitusohjelman. Suunnitelman rahoituksesta päättää eduskunta osana vuosittaista talousarviota. Liikennejärjestelmän kehittäminen nykyistä pitkäjänteisemmin edellyttää, että valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kustannukset, vaikutukset ja rahoitus on selvitetty sekä otettu huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa. Valtakunnallista liikennejärjestelmää ei ole laadittu Suomessa aiemmin, vaan liikennejärjestelmään kohdistuvia tarpeita on tarkasteltu hallituskausittain.

Ensimmäisen suunnitelman valmistelu alkaa

Liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan vuorovaikutuksessa maakuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden kanssa. Suunnitelmasta tehdään ympäristövaikutusten arviointi.

Kun uusi hallitus on aloittanut, perustetaan parlamentaarinen ryhmä ohjaamaan ensimmäisen suunnitelman valmistelua. Vuorovaikutusta edistämään perustetaan tulevalla hallituskaudella yhteistyöryhmä, jossa ovat edustettuina keskeiset ministeriöt, virastot, maakunnat, suurimmat kaupunkiseudut ja muut kunnat.

Liikennejärjestelmän kehittämisen yleisiä yhteiskunnallisia päämääriä ovat selonteon mukaan Suomen kilpailukyvyn edistäminen, ilmastonmuutoksen torjunta sekä alueiden elinvoima ja saavutettavuus. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ohella laaditaan jatkossakin alueellisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Esimerkkiä Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimismenetelmään on otettu muun muassa muista pohjoismaista. 

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta selonteosta käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).Suunnitelmaa laaditaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa kuluvana vuonna. Tavoitteena on, että suunnitelmasta voidaan päättää keväällä 2020, jolloin Suomen ensimmäinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tulee voimaan.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Sabina Lindström, LVM, p. 040 527 6103, @LindstromSabina

Tiedote LVM:n sivuilla