SKAL:in lausunto Jyväskylän seudun jätelautakunnalle Toivakan jätetaksasta ja jätehuoltomääräyksistä

Lausunnon antaminen Toivakan jätetaksasta ja jätehuoltomääräyksistä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausunnossaan Jyväskylän seudun jätelautakunnan Toivakan jätetaksaan ja jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia:

Luonnos Toivakan jätetaksaksi vuodelle 2018, D/2543/02.05.00.02/2017                                                                                                                            

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ei pidä tasapuolisena, oikeudenmukaisena ja kohtuullisena sitä, että Jyväskylän seudun jätelautakunnan alueen kunnissa poikkeavat jätetaksassa olevat maksut toisistaan. Tällaiset erot eivät ole mitenkään perusteltavissa ja ne eivät ole tasapuolisen kohtelun kannalta jätelain mukaisia.

Toivakan kiinteistöiltä ollaan perimässä kiinteistökohtaista perusmaksua vakituisilta asunnoilta 37,20 euroa (sis. alv 24 %), asuin- ja kiinteistöosakeyhtiöiltä huoneistoa kohti 18,60 euroa (sis. alv 24 %) ja vapaa-ajan asunnolta 18,60 euroa (sis. alv 24 %).

Jyväskylän, Laukaan ja Muramen kiinteistöiltä ei peritä tällaista perusmaksua ollenkaan. Toivakan osalta tällaista epätasapuolisuutta ja lain vastaisuutta ei voi hyväksyä. Myös määritelmä vakituinen asunto on epämääräinen, koska myös asuin- ja kiinteistöosakeyhtiöiden huoneistot ovat vakituisia asuntoja. Jos vakituisissa asunnoissa kyse on omakotitaloista, niin näiden sekä asuin- ja kiinteistöosakeyhtiöiden huoneistojen suuri maksuero ei ole myöskään tasapuolista kohtelua asukkaita kohtaan.

On myös epätasapuolista, että jätteenkäsittelymaksut poikkeavat eri paikkakunnilla toisistaan. Tähän menettelyyn ei ole mitään laillista perustetta ja tällaisia eroja kunnallisen jätehuoltoyhtiön sisällä ei ole käytössä missään muualla Suomessa.

Toivakan jätteenkäsittelymaksu 600-litraisen jäteastian osalta on laitettu 9,60 euroksi (sis. alv 24 %). Esimerkiksi Jyväskylän 600-litraisen jäteastian jätteenkäsittelymaksuksi on päätetty jätetaksassa 7,33 euroa (sis. alv 24 %). Jyväskylässä jätteenkuljetuksen ja käsittelymaksun kokonaishinta on 9,21 euroa (sis. alv 24 %), joka on jopa alle Toivakan jätteen käsittelyhinnan. Toivakan ja Laukaan korkeammilla jätteenkäsittelyhinnoilla subventoidaan Jyväskylän kuljetushintoja. 

Laukaalta Mustankorkea Oy periin pelkkää jätteenkäsittelymaksua 8,89 euroa (sis. alv 24 %). Ei voi mitenkään olla mahdollista, että Jyväskylän kuljetus hoidettaisiin tällä erotuksella 0,32 eurolla (sis. alv 24 %)/astia. Laukaalta ja Toivakasta peritään 600-litraiselta jäteastialta jo jätetaksojenkin mukaan 1,56–2,27 euroa (sis. alv 24 %) korkeampaa jätteenkäsittelymaksua kuin Muuramessa ja Jyväskylässä.   

Todellinen ero Toivakan ja Laukaan jätteenkäsittelyhinnoissa verrattuna Jyväskylän hintaan on vielä tätäkin suurempi, arviolta noin 2–2,81 euroa (sis. alv 24 %), koska 240-litraisen kuivajäteastian hinnasta on keskimäärin noin puolet jätteenkuljetuksen osuutta ja toinen puoli on jätteenkäsittelyn osuutta. 600-litraisen jäteastian hinnasta on keskimäärin noin kolmasosa jätteenkuljetuksen osuutta ja kaksi kolmasosaa on jätteenkäsittelyn osuutta.

Virhe koskee kaikkia jäteastiakokoja ja eri jätejakeita. Tällainen menettely jätetaksassa jätteenkäsittelyhinnoissa ei ole jätelain mukaista tasapuolista, kohtuullista ja syrjimätöntä menettelyä. 

Luonnos kunnallisista jätehuoltomääräyksistä Toivakassa, D/259/14.06.02/2017

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausunnossaan Jyväskylän seudun jätelautakunnan Toivakan jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia:

2 § Määritelmät

Määritelmissä (sivulla 10) kohdassa ”Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä” toivoisimme seuraavan lisäyksen: ”…julkisoikeudellisten yhteisöjen ja (lisäys: julkisoikeudellisten) yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte…”. Vain julkisoikeudellisten yhdistysten jätehuolto kuuluu kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin, ei tavallisempien yksityisoikeudellisten yhdistysten jätehuolto. Pelkkä yhdistys-sana voi aiheuttaa väärinkäsityksiä asiasta ja se voidaan ymmärtää jätelakia laajemmin.

11 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen

Vastaanottopaikoiksi on lisättävä myös ympäristöluvan omaavat muut yksiköt 11 §:n ensimmäisen kappaleen ensimmäisen virkkeen loppuun seuraavasti:”Kiinteistöllä syntyvät yhdyskuntajätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi hyötykeräyspisteisiin, on toimitettava Mustankorkea Oy:n osoittamiin tai tuottajayhteisön järjestämiin vastaanottopaikkoihin (lisäys: tai muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin).” 

Nämä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomat jätteet ovat yleensä suuria jäte-eriä, kuten rakennus- ja remontointijätteitä sekä esim. syksyn ja kevään haravointi- ja varastojen tyhjennys- yms. roskia. Nämä jätteet on tähän saakka voinut toimittaa myös vaihtoehtoiseen vastaanottopaikkaan.

13 § Hyötyjätteet

Kohtaan ”hyötyjätteet” (§ 13 toisen kappaleen kolmas lause sivulla 15) on laitettava seuraava lisäys: ”Kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätteitä ei saa luovuttaa Mustankorkea Oy:n tai tuottajan järjestämän jätteen keräämisen (lisäys: tai tuottajien kanssa yhteistyössä toimivan keräystä täydentävän toimijan) lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä.” 

Tämä jätehuoltomääräysten erikoinen kirjaus estäisi yritysten, yhdistysten ja yhteisöjen paperin- ja pakkausjätteiden keräykset. Tämän vuoksi tämä lisäys on tehtävä eri toimijoiden tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi.

17 § Muut erikseen lajiteltavat ja kerättävät jätteet

Vastaanottopaikoiksi on lisättävä myös ympäristöluvan omaavat muut yksiköt seuraavasti (viimeinen kappale):

”Mikäli (lisäys: asuin)kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä ja lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan Mustankorkea Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan (lisäys: tai muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin).”

Tarkennus asuinkiinteistöjen osalta rajaa yrityskiinteistöt pois tästä velvollisuudesta toimittaa jätteet Mustankorkea Oy:lle. Rakennus- ja remontointijätteet on tähän saakka voinut toimittaa myös vaihtoehtoiseen vastaanottopaikkaan.

18 § Kompostointi                                                                                      

Toisen kappaleen ensimmäiseen lauseeseen tulisi tehdä seuraava lisäys: ”Biojätteen kompostoinnin aloittamisesta ja lopettamisesta on aina tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Mustankorkea Oy:lle ja kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa (Pois: jätehuoltoviranomaiselle) (Lisäys: kuljetusyritykselle)”. Vaihtoehtoisesti kaikkien alueiden osalta ilmoitus tulisi toimittaa keskitetysti jätelautakunnalle. Jätehuoltoviranomainen ei voi siirtää viranomaistehtäviä jätehuolto-osakeyhtiölle (Mustankorkea Oy:lle). Menettelytapa tulee olla samanlainen sekä kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, että kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

23 § Jäteastioiden tyhjennysvälit

Jätehuoltomääräysten luonnoksessa on määritelty sekajätteen jäteastioiden tyhjennysväleiksi pienkiinteistöjen jäteastioiden pidennys huomioiden riittävän pitkät tyhjennysvälit. Jätehuoltomääräysten luonnoksessa on biojätteen kannustavan keräyksen järjestämiseksi viisaasti harkittu myös kesällä riittävän pitkä maksimi tyhjennysväli 1–4 huoneiston kiinteistöille. 2 viikon tyhjennysväliä kesällä tulisi biojätteen kannustavan keräyksen järjestämiseksi harkita myös 5–9 huoneiston kiinteistöille.

Pidennettyä tyhjennysväliä on jätehuoltomääräysten luonnoksessa velvoitettu haettavaksi kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta. Pidennetyn tyhjennysvälin osalta tulisi riittää ilmoitus kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella Mustankorkea Oy:lle ja kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella kuljetusyritykselle. Velvollisuudet ilmoitusten ja anomusten tekemiseksi tulee minimoida turhan työn estämiseksi ja siksi on säädettävä valmiiksi riittävän pitkät tyhjennysvälit. Viranomaisen työpanosta tulee käyttää jätehuollon kannalta tärkeisiin asioihin, eikä vain kuormittaa sitä yksittäisten asukkaiden ilmoitusten ja anomusten käsittelyllä.

Riittävän pitkillä tyhjennysväleillä on positiivinen vaikutus myös jätteen lajittelulle ja uusiokäytölle, kun jäteastian tyhjennyksen voi mitoittaa todellisen tarpeen mukaiseksi.

Pyydämme huomioimaan, että keräysvälineenä (§ 22 taulukossa) sivulla 21 käyttämänne syväkeräys-sana on Molok Oy:n PRH:lla rekisteröimä tavaramerkki. Suosittelemme sanan poistamista jätehuoltomääräyksistä korvausvaatimusten välttämiseksi. Toisena vaihtoehtona on korvaavan sanan käyttäminen, kuten maanalainen keräyssäiliö tai maanalainen keräysastia. Vuoden 2015 heinäkuussa jäsenyrityksemme sai tämän syväkeräys-sanan käytöstä kiellon Molok Oy:ltä asianajajan välityksellä oikeustoimilla uhaten, kun yritys käytti verkkosivuillaan tätä sanaa.

31 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen                                                                                 

Jätteenkuljetusrekisterin osalta mainitaan (toinen kappale sivulla 24), että ”Tiedot on toimitettava taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja.” 

Tämä kohta tulisi poistaa jätehuoltomääräyksistä tai muuttaa niin, että tiedot on toimitettava ensisijaisesti sähköisesti muokattavassa muodossa. Tällaista vain sähköisen asioinnin velvoitetta ei viranomainen voi antaa ainoaksi asiointimuodoksi. Sähköistä asiointia voidaan toivoa, muttei vaatia ainoana asiointitapana. Tätä edellyttävät yleiset viranomaiselta vaaditut toimintaperiaatteet. 

Viranomainen ei voi päätöksillään velvoittaa asiakasta vain sähköisen palvelun käyttöön. Osa sako- ja umpikaivolietteiden parissa toimivista yrityksistä on hyvin pieniä yrityksiä. Osalla näistä yrityksistä ei ole käytössä ohjelmistoja ja tietokonetta sähköiseen raportointiin. Viranomainen ei voi laatia sellaisia velvoitteita sähköisen asiointiin, jotta yritys ei voi lain mukaisia velvoitteitaan hoitaa vaihtoehtoisella tavalla. Verottaja, Kela, työvoimaviranomaiset ja muiden viranomaisten tulee tarjota mahdollisen sähköisen asioinnin vaihtoehdoksi aina myös vaihtoehtoinen asiointimuoto. Näin tulee menetellä myös jätehuoltoviranomaisena toimivan Jyväskylän seudun jätelautakunnan. Olisi kohtuutonta, jos yritys joutuisi lopettamaan toiminnan vain jätehuoltolautakunnan vaatiman sähköisen asioinnin takia. Myös apulaisoikeusasiamies (AOA Sakslinin päätös 4653/2014) on 28.1.2016 antamassaan päätöksessään velvoittanut, että hyvä hallintotapa edellyttää sähköisen asioinnin rinnalle myös vaihtoehtoisia asiointimuotoja.

Yhteenveto

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toivoo, että Jyväskylän seudun jätelautakunta voisi huomioida nämä asia päättäessään Toivakan jätetaksasta ja jätehuoltomääräyksistä. Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Jätetaksalla ja jätehuoltomääräyksillä on siinä tärkeä merkitys.

KunnioittavastiSuomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                          Pekka Loukolatoimitusjohtaja                        asiantuntija