SKAL: Liikenteen määrärahoista leikkaaminen veisi kauas päästötavoitteista – päästöjä voitaisiin vähentää merkittävästi parantamalla tiestöä

Kuljetusyritysten edunvalvoja SKALin mielestä hallituksen on pidettävä kiinni kehysriihessä asettamasta tavoitteesta, ettei liikenne- ja viestintäministeriölle osoitettu säästö kohdistuisi perusväylänpitoon. Järjestön tilaama WSP Finlandin tuore tutkimus todistaa, että tiestöllä on myös merkittävä päästöjä vähentävä vaikutus.

Hyväkuntoinen tiestö on tärkeä Suomen viennille ja kilpailukyvylle. Toimiva tieverkko mahdollistaa saavutettavuuden, monipaikkaisen elämän ja yrityksien sijoittumisen eri puolille maata. Hallitus hyväksyi vasta vuosi sitten huhtikuussa 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa koskevan selonteon.

– Selonteossa käsitellään lukuisia liikenteen kysymyksiä liikenneinfran investoinneista päästövähennystavoitteisiin ja energiatehokkuuteen. Suunnitelma on perusteiltaan hyvä, luo ennustettavuutta pitkälle aikavälille, ja siitä parlamentaarisesti kaikkien puolueiden hyväksymästä olisi syytä nyt pitää kiinni, sanoo SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta edellytti mietinnössään heinäkuussa 2021, että hallitus sitoutuu liikennejärjestelmäsuunnitelman linjauksiin ja huolehtii siitä, että suunnitelman toimeenpanoon tarvittavat määrärahat otetaan huomioon julkisten talouden suunnitelmissa ja valtion talousarvioesityksissä.

– Selonteon mukaisista määrärahoista leikattiin viime vuonna 110 miljoonaa euroa. Nyt kehysriihessä kohdennettiin leikkauksia liikenne- ja viestintäministeriöön peräti 127 miljoonaa euroa. Hallitus kuitenkin linjasi, että säästöjen kohdentamista erityisesti liikenne- ja viestintäministeriön osalta arvioidaan tarkemmin syksyn budjettiriiheen mennessä. Tavoitteena on, ettei säästö kohdistuisi perusväylänpitoon. Näin hallituksen pitääkin toimia, ei niukasta voi enempää leikata, Kujala toteaa.

Kujala viittaa SKALin tilaamaan WSP Finlandin tutkimukseen, jonka mukaan kaikki tieluokat huomioiden raskas liikenne operoi vuosittain 500 miljoonaa ajoneuvokilometriä huonokuntoisella tieverkolla. Tien hyvä pintakunto on taloudellisen liikenteen edellytys.

– Hallituksen on varmistettava tiestön määrärahoista syksyn budjettiriihessä sillä tiet rapistuvat tavalla, joka lisää myös päästöjä ja heikentää yrityksien toimintaa, Kujala suomii.

Tiestön kehittäminen on investointi tulevaisuuteen ja vähentää päästöjä

Tiestön kehittäminen ja kunnossapito on mitä parhain tulevaisuusinvestointi. Samalla se on toimiva päästövähennyskeino.

– Toimiva tieverkko tuo turvallisuutta ja vähentää päästöjä. Raskaan liikenteen osalta paremman tienpinnan ja hyvin hoidetun tien avulla on arvioitu saavutettavan jopa viiden prosentin päästövähennys. Kun vertailukohtana on esimerkiksi loskainen ja liukas tie ja raskas yhdistelmä, voi hyvällä tienhoidolla vähentää päästöjä jopa noin 40 prosenttia, kertoo edunvalvontajohtaja Ari Herrala.

Kuljetus- ja logistiikka-alaan kohdistuu merkittäviä päästövähennystavoitteita. SKAL on tuonut esiin hyväkuntoisen tiestön merkitystä päästöjen alentamisessa. SKALin tilaama ja WSP Finland Oy:n toteuttama selvitys osoittaa, että valtateilläkin ajetaan jopa 300 miljoonaa raskaan liikenteen ajoneuvokilometriä.

– Sujuva liikenne ja tasainen nopeus hyväkuntoisella tieverkolla vähentää tehokkaasti erityisesti raskaan liikenteen hiilidioksidipäästöjä. On tärkeää turvata tiestön riittävä rahoitustaso, jotta tieverkkoa ja sen kunnossapidon laatua pystyttäisiin kehittämään ja tuottamaan yhä energiatehokkaampia kuljetuksia, Ari Herrala muistuttaa.

Selvitys:

Kuorma-autokuljetusten energiankulutuksen ja hiilidioksidin vähentäminen

Tiedotteemme 3.3.2022

LISÄTIETOJA:

​Kuorma-autokuljetusten energiankulutuksen ja hiilidioksidin vähentäminen -selvityksen löydökset tiiviisti:

• Liikenteen sujuvuutta parantamalla voidaan saavuttaa merkittäviä polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähenemiä.

• Talviolosuhteet lisäävät polttoaineenkulutusta 10–20 prosenttia verrattuna keskiarvokulutukseen. Nämä ovat keskiarvoja. Pistemäisesti kulutus voi nousta tätä huomattavasti enemmän.

• Tien mäkisyys ja pistemäiset nopeusrajoitukset yhdessä voivat lisätä polttoaineenkulutusta yli 30 prosenttia.

• Taajaman tai valoliittymiä sisältävän reitin korvaaminen tasaisen ajonopeuden mahdollistavalla ohitustiellä voi tuottaa 30–40 prosentin hiilidioksidin vähenemiä.

• Tasaisella ajonopeudella saavutetaan paras energiatehokkuus raskaassa liikenteessä.

Suositukset tutkimuksen perusteella:

• Tiestön rahoitustason on oltava riittävä mahdollistamaan tieverkon ja sen kunnossapidon laadun kehittäminen tuottamaan yhä energiatehokkaampia kuljetuksia.  

• Resursseja tulee lisätä niin perustienpitoon kuin tiestön kehittämiseenkin, jotta liikennettä voidaan sujuvoittaa ja matka-aikoja lyhentää. 

Taustaa tieverkon tilasta

Tieverkon korjausvelkaa oli vuoden 2021 alussa jo yli 1,5 miljardia euroa. Liikenne 12 ‐ohjelman mukaisesti lähivuosina ei ole odotettavissa suuria lisäpanostuksia tieverkon kehittämiseen.

Jopa 300 miljoonaa raskaan liikenteen ajoneuvokilometriä ajetaan huonokuntoisilla valtateillä ja kaikki tieluokat huomioiden raskas liikenne operoi 500 miljoonaa ajoneuvokilometriä huonokuntoisella tieverkolla. Tien hyvä pintakunto on taloudellisen liikenteen edellytys.

Selvitys: Kuorma-autokuljetusten energiankulutuksen ja hiilidioksidin vähentäminen tie- ja liikenneteknisin toimenpitein

Tutkimuksessa selvitettiin liikenteen sujuvuuden, ohikulkuteiden, ruuhkautumisen, liikenteen valo-ohjauksen ja paikallisten nopeusrajoitusten sekä tien mäkisyyden ja tien kunnossapidon vaikutuksia raskaan kaluston polttoaineenkulutukseen. Näin saatiin tietoa eri tekijöiden vaikutuksesta raskaalle liikenteelle käyttäen aidolla kuljetuskalustolla tehtyjä mittauksia sekä simulointeja. Tuloksia voidaan käyttää tienpidon resurssien kohdentamisen yhtenä perusteena. 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 300 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry

Lisätietoja:

Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL, anssi.kujala@skal.fi, puhelin 0400 567 925   

Ari Herrala, edunvalvontajohtaja, SKAL, ari.herrala@skal.fi, puhelin 050 368 4248