Päätöstapaa maanteiden luokittelusta aiotaan muuttaa – lausuntokierros alkaa

Maantiet luokitellaan valtateihin, kantateihin, seututeihin ja yhdysteihin. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää arviomuistiossa, että asetuksen sijaan maanteiden toiminnallisista luokista päätettäisiin tiesuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä. Lausuntoja arviomuistiosta pyydetään 13.5.2022 mennessä.

Maantiet on 1990-luvulta alkaen jaettu toiminnallisiin luokkiin, mikä on ohjannut tiestön kunnossapitoa, tiesuunnittelua, maankäytön suunnittelua ja opastusta. Toiminnallinen luokitus kertoo tien roolista ja siitä, minkälainen merkitys tiellä on liikenteen välittäjänä ja alueiden yhdistäjänä. Maantiet luokitellaan tien liikenteellisen merkityksen perusteella valtateihin, kantateihin, seututeihin ja yhdysteihin. Toiminnallinen luokitus ei yksin määrää tienpitoa, vaan siihen vaikuttavat myös käytettävissä oleva tienpidon rahoitus ja liikennemäärät.

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemassa arviomuistiossa esitetään lainmuutosta. Suomessa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa (503/2005) säädettiin vuoden 2019 alusta lähtien, että maanteiden toiminnallisessa luokittelussa tapahtuvista muutoksista säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Jatkossa toiminnallisista luokista päätettäisiin tiesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Liikenne- ja viestintävirasto hyväksyy tiesuunnitelmat. Erityisistä syistä virasto voi siirtää suunnitelman liikenne- ja viestintäministeriön hyväksyttäväksi.Maanteiden toiminnallisen luokituksen päivittäminen on yksi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteistä vuodelle 2022.

Maanteiden luokituksen muutostarpeita aiotaan selvittää

Nykyisin maanteiden luokittelusta valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteihin säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

– Valtatiet palvelevat valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä.- Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa ja palvelevat maakuntien liikennettä.- Seututiet palvelevat seutukuntien liikennettä ja liittävät näitä valta- ja kantateihin.- Muut maantiet ovat yhdysteitä.

Muistiossa ehdotetaan, että nykyisten maanteiden toiminnallisten luokkien muutostarpeita selvittäisiin alueellisessa liikennejärjestelmätyössä. Alueellisten selvitysten pohjalta valmisteltaisiin valtakunnalliset linjaukset maanteiden toiminnallisen luokituksen muutostarpeista ja kriteereistä. Työ olisi osa seuraavan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika päättyy 13.5.2022. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Muutokset toteutettaisiin keväällä 2022 alkaneessa säädöshankkeessa. Siinä pannaan täytäntöön EU-sääntelyä ja niin sanottu Smart TEN-T –direktiivi, jolla yhdenmukaistetaan Euroopan laajuisen TEN-T-liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuussa 2022.

Lisätietoja:liikenneneuvos Mervi Karhula, puh. 0295 342 976, mervi.karhula@gov.fi (13.–27.4.)hallitussihteeri Eeva Ovaska, puh. 0295 342 113, eeva.ovaska@gov.fi

Muualla verkossa:Lausuntopalvelu.fi: Lausuntopyyntö maanteiden toiminnallisen luokituksen päivitystä koskevasta arviomuistiosta (VN/11312/2022)Lausuntopalvelu.fi: Arviomuistio maanteiden toiminnallisen luokituksen päivityksestä (13.4.2022)Valtioneuvoston Hankeikkuna: Hallituksen esitys Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä annetun direktiivin 2021/1187 täytäntöön panemiseksi (LVM014:00/2022)Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:75