Liikennepalvelulain kolmosvaihe lausuntokierrokselle

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle Liikennepalvelulain kolmanteen vaiheeseen liittyvät lakiehdotukset. Lausuntoaika päättyy 19.6.2018. Hanketta on toteutettu kolmessa vaiheessa sen sisällöllisen laaja-alaisuuden takia.

Liikennepalvelulain tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla. Kun sääntely kootaan yhteen lakiin, helpotetaan liikennejärjestelmän tarkastelemista kokonaisuutena. Lailla edistetään myös liikennejärjestelmän eri osien yhteen toimivuutta.

Liikennepalvelulain lähtökohtina ovat markkinaehtoinen toiminta ja käyttäjien tarpeisiin vastaavat, laadukkaat, edulliset ja tehokkaasti tuotetut palvelut. Lain tavoitteena on edistää liikennejärjestelmän digitalisaatiota, uusia innovaatioita sekä liikenne palveluna -ajattelun (Mobility as a Service, MAAS) toteuttamista.

Nyt meneillään olevassa hankkeen kolmannessa vaiheessa laki viimeistellään. Tässä vaiheessa on tarkoitus säätää ammattipätevyyksistä, varautumisesta, postitietojen avaamisesta palveluiden kehittämiseen sekä raskaan tieliikenteen sekä rautatie- ja raideliikenteen paikantamisesta. Samassa yhteydessä annettaisiin myös sähköisten rahtikirjojen hyväksymistä koskeva hallituksen esitys.

Kokonaisuutena Liikennepalvelulaki-hanke käynnistyi marraskuussa 2015. Sillä toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita: Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö sekä Sujuvoitetaan säädöksiä.

Yksinkertaisempia toimintatapoja liikenteen ammattipätevyyskoulutuksiin

Tieliikenteen raskaan kaluston kuljettajien perustason ammattipätevyyden suorittamisessa ehdotetaan koulutusvaihtoehdon rinnalle kokeisiin perustuvaa vaihtoehtoa. Kokeissa mitattaisiin samaa osaamista kuin koulutusvaihtoehdossa.

Merenkulun ammattipätevyyskoulutuksista esitetään, että pelastuslaitosten, poliisin ja Tullin alukset jäävät yleisten pätevyys- ja miehitysvaatimusten ulkopuolelle, jos niillä on käytössään Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä koulutusjärjestelmä.

Postipalvelua koskevia tietoja avataan

Postilakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että postiyritysten olisi luovutettava hallussaan olevat olennaiset postipalvelua koskevat tiedot, jos tietoja hyödynnettäisiin palveluiden kehittämiseen. Olennaisia tietoja olisivat esimerkiksi reittitiedot, postilokeroiden, postilaatikoiden ja rakennusten sijainti sekä se, mitkä rakennukset, taloudet ja laatikot kuuluvat tiettyyn postinumeroon. Muutoksella tavoitellaan kuluttajille ja yrityksille parempia ja tehokkaampia postipalveluita alan kilpailua lisäämällä. Tietojen saatavuus helpottaisi myös henkilö- ja tavarakuljetusten yhdistämistä.

Valmiussuunnitelmat suurimmille kuljetusyrityksille

Lakiluonnoksessa esitetään myös, että suurimpien henkilö- ja tavaraliikenteen toimijoiden tulisi laatia valmiussuunnitelma vaara- ja onnettomuustilanteiden varalle. Vaatimus ei koskisi taksiliikennettä eikä pieniä henkilö- ja tavaraliikenneyrityksiä. Muutoksella tavoitellaan kuljetusjärjestelmän parempaa häiriönkestävyyttä.

Paikannusvelvoite raskaalle ammattiliikenteelle

Tieliikenteessä raskaalle ammattiliikenteelle ja raideliikenteelle ehdotetaan asetettavaksi paikkatietovelvoite. Tämä tarkoittaisi sitä, että ammattimaisessa tavara- ja henkilöliikenteessä ja raideliikenteessä ajoneuvon sijaintitiedon tulisi olla saatavissa. Velvoite ei koskisi taksiliikennettä. Paikantamisella mahdollistetaan uuden teknologian hyödyntäminen mm. tasoristeysturvallisuuden parantamisessa ja liikenteen ohjauksessa.

Kansainvälisiin tiekuljetuksiin sähköiset rahtikirjat

Liikennepalvelulain lisäksi lausuntoja pyydetään hallituksen esityksestä, jolla Suomi ratifioisi kansainvälisen tiekuljetussopimuksen sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan. Liittymisen myötä sähköisen rahtikirjan käyttäminen olisi sallittua myös kansainvälisissä kuljetuksissa. Tämä parantaisi suomalaisen kuljetusalan kilpailukykyä ja sujuvoittaisi kuljetuksia.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja luonnoksesta voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausuntoaika päättyy 19.6.2018. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Liikennepalvelulain ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa valmistellut lait tulevat pääosin voimaan 1.7.2018. Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset huhtikuussa 2017 ja maaliskuussa 2018.

Tietojen ja tietojärjestelmien yhteen toimivuutta koskevat säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2018. Asiakkaan puolesta asiointia koskeva säännös kuitenkin vasta 1.1.2019.

Lisätietoja:

Sähköiset rahtikirjat, paikannus, valmiussuunnitelmatlainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen, LVM, p. 040 071 9629osastopäällikkö, ylijohtaja Laura Vilkkonen, LVM,  p. 040 500 0817

Ammattiliikenne, postiasiatneuvotteleva virkamies Elina Immonen, LVM, p. 050 303 2686osastopäällikkö, ylijohtaja Olli-Pekka Rantala, LVM, p. 050 344 3400

Muualla verkossa:

Lausuntopalvelu.fi: Lausuntopyyntö liikennepalveluhankkeen kolmannesta vaiheesta Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/147/03/2018Valtioneuvosto.fi: Hallituksen esitys liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, III vaihe (LVM004:00/2018)Valtioneuvosto.fi: Hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, II vaihe (LVM019:00/2017)Valtioneuvosto.fi: Hallituksen esitys liikennepalvelulaiksi, I vaihe (LVM076:00/2015)