Liikenne- ja viestintäministeriön kehittämistoimet romutuspalkkiokäsittelyn jälkeen

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on käsitellyt romutuspalkkiota koskevan lainsäädännön tulkinnassa syntyneitä epäselvyyksiä. Liikenne- ja viestintäministeriö toimitti oman selvityksensä asiasta valiokunnalle.

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt liikenne- ja viestintäministeriötä arvioimaan yhteistyössä Liikenne- ja viestintäviraston kanssa, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin ja mahdollisiin toimintatapojen muutoksiin esille tulleiden ongelmien vuoksi on syytä ryhtyä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt kehittämistoimista, joilla pyritään välttämään romutuspalkkion kaltaisia epäselviä tilanteita. Romutuspalkkioasiaa käsitellään ministeriön ja Liikenne- ja viestintäviraston johdon tapaamisissa sekä ministeriön lainvalmisteluverkostossa.

Ministeriö järjestää Liikenne- ja viestintävirastossa koulutustilaisuuksia, joissa selvennetään ministeriön roolia lainvalmistelijana ja viraston roolia lakien toimeenpanijana. Ensimmäinen koulutustilaisuus järjestettiin 26.5.2021 ja jatkoa seuraa.

Ministeriön lainvalmisteluohjetta päivitetään parhaillaan. Siinä kiinnitetään erityistä huomioita siihen, miten viraston rooli huomioidaan säädösten perusteluissa ja säädösteksteissä. Ohjeessa painotetaan viraston osallistumista sen kannalta merkittävien säädöshankkeiden valmisteluun. Ohjeessa kuvataan eri toimijoiden roolit säädösprosessin aikana sekä säädöksiä sovellettaessa että tulkittaessa.

Lisäksi ministeriön viestintä jatkaa virkamiesten ohjeistusta ja koulutusta sosiaalisen median käytöstä.

Lisätietoja:yksikön johtaja Miikka Rainiala, p. 050 571 7751