Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotus 3,54 miljardia euroa

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 3,54 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2021.

Liikenne- ja viestintäverkkoihin ehdotetaan 2,1 miljardia euroa, liikenteen ja viestinnän palveluihin 784 miljoonaa euroa sekä hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin 669 miljoonaa euroa.

Perusväylänpidossa huomioidaan ilmastonmuutoksen hillitseminen

Liikenne- ja viestintäverkkojen määrärahoista valtaosa eli 1,37 miljardia euroa kohdennettaisiin teiden, ratojen ja vesiväylien perusväylänpitoon.

Väylänpidossa priorisoidaan liikenneverkon päivittäisen liikennöitävyyden vaatimat toimet, vilkasliikenteisen ja elinkeinoelämälle merkittävän verkon kunto sekä liikenneturvallisuus ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Kaikissa toimenpiteissä pyritään huomioimaan ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Korjausvelan kasvua pyritään hillitsemään ja väylien kuntoa turvataan huomioiden erityisesti elinkeinoelämän tarpeet.

Yksityistieavustuksiin ehdotetaan 13 miljoonan euron määrärahaa.

Uudet väylähankkeet

Eduskunta hyväksyi 26.6.2020 hallituksen esityksen vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi. Lisätalousarvio sisältää koronaelvytyksenä, teollisina investointeina sekä MAL-sopimuksiin liittyvinä toimenpiteinä rahoitusta lukuisiin uusiin tie-, rata- ja vesiväylähankkeisiin eri puolilla Suomea. Lisätalousarviossa hyväksyttyjen uusien väylähankkeiden rahoitusta jatketaan vuoden 2021 talousarvioesityksessä.

Ilmastostrategian tavoitteita edistetään monin toimin

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa kävelyä ja pyöräliikennettä edistäviin hankkeisiin ja kuntien joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parantaviin hankkeisiin 28,5 miljoonan euron määrärahaa.

Hallitus antoi eduskunnalle 5.6.2020 esityksen vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi. Hallituksen lisätalousarvioneuvottelun yhteydessä sovittiin, että vuoden 2021 talousarvioon tullaan esittämään 25 miljoonan euron lisäystä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseen.

Osana valtioneuvoston hyväksymää kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa toteutetaan valtion ja kuntien yhteinen investointiohjelma, jonka hankkeilla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Edistämisohjelma on osa kansallisen energia- ja ilmastostrategian toteuttamista.

Energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden edistämiseksi valtio avustaa suurten kaupunkiseutujen liikenteen palvelujen kehittämistä digitalisaation ja liikenteen palveluistumisen edistämiseksi sekä yhteentoimivien taustajärjestelmään perustuvien lippu- ja maksujärjestelmien kehittämiseksi. Näihin ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin esitetään 20 miljoonan euron määrärahaa.

Sähköautojen hankintaan ja henkilöautojen konversiotukeen esitetään yhteensä 6 miljoonan euron määrärahaa. Tämän tuen tavoitteena on edistää autokannan uudistumista siten, että yhä useampi henkilöauto toimisi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla ja vähentää samalla liikenteestä aiheutuvia haitallisia päästöjä.

Liikenteen ja viestinnän palvelut

Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen ehdotetaan 108 miljoonan euron määrärahaa.

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen ehdotetaan 89 miljoonan euron määrärahaa.

Valtakunnallisen laajakaistahankkeen jatkamiseen ehdotetaan 5 miljoonan euron määrärahaa.

Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostoihin ja kehittämiseen ehdotetaan 19 miljoonan euron määrärahaa.

Lisätietoja:ministerin erityisavustaja Ilkka Hamunen, p. 050 478 1027

perusväylänpito, väyläverkon kehittäminen, kävely ja pyöräliikenne, laajakaistatuki:kehittämisyksikön johtaja Timo Kievari

julkisen henkilöliikenteen sekä saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostot ja kehittäminen:peruspalveluyksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916

koko budjetti:talouskehitysyksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 050 344 3400

Muualla verkossa:Lausuntopalvelu: Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) muuttamiseksiHankeikkuna: Ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) muuttaminen (LVM035:00/2020)