Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotus 2,9 mrd. euroa

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 2,9 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2019, mikä on runsaat 400 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarviota vähemmän. Muutos johtuu pääosin siitä, että perusväylänpidon korjausvelan vähentämiseen osoitettu lisärahoitus päättyy.

Liikenneverkolle ehdotetaan 1,66 miljardia euroa, liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin 210 miljoonaa euroa, viestintäpalveluihin ja -verkkoihin sekä viestinnän tukemiseen 537 miljoonaa euroa, liikenteen viranomaispalveluihin 61 miljoonaa euroa, hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin 402 miljoonaa euroa sekä sää-, meri- ja ilmastopalveluihin 44 miljoonaa euroa.

Eduskunta ei ole vielä hyväksynyt hallituksen esitystä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksesta. Tästä syystä liikenne- ja viestintäministeriöllä on valmius budjettiehdotuksen täydennysesityksen antamiseen.

Valtaosa liikenneverkkorahoista väylänpitoon

Liikenneverkon määrärahoista valtaosa eli 1,1 miljardia euroa kohdennetaan teiden, ratojen ja vesiväylien perusväylänpitoon. Summa sisältää ehdotuksen 50 miljoonan euron tasokorotuksesta.

Väylänpito jaetaan päivittäiseen kunnossapitoon (405 milj.), ylläpitoon (365 milj.), parantamiseen (70 milj.) sekä liikennepalveluihin (216 milj.). Väylänpidossa priorisoidaan liikenneverkon päivittäisen liikennöitävyyden vaatimat toimet, vilkasliikenteisen ja elinkeinoelämälle merkittävän verkon kunto sekä liikenneturvallisuus. Liikennepalvelut koostuvat liikenteenohjausyhtiöltä hankittavasta liikenteen ohjauksesta ja informaatiosta, jäänmurrosta ja maantielauttaliikenteestä.

Yksityistieavustuksiin ehdotetaan 13 miljoonan euron määrärahaa.

Lähijunille lisää ratakapasiteettia

Väyläverkon kehittämisessä pääpaino on käynnissä olevien hankkeiden jatkaminen aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti.

Keskeneräisiä väylähankkeita on 13: viisi tiehanketta (Vt 4 Oulu-Kemi, Vt 5 Mikkeli-Juva, Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Kehä I Laajalahden kohta, Vt 4 Kirri-Tikkakoski), viisi ratahanketta (Keski-Pasilan länsiraide, Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen, Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen, Luumäki-Imatra-Venäjän raja, Uudenkaupungin radan sähköistys) ja kolme vesiväylää (Savonlinnan syväväylä, Kokkolan meriväylä, Vuosaaren meriväylä). Näiden määrärahatarve vuonna 2019 on 303 miljoonaa euroa. Lisäksi neljän elinkaarihankkeen menoihin vuonna 2019 osoitetaan 118 miljoonaa euroa.

Samoin aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti rahoitusta ohjattaisiin myös metroon ja raideliikennehankkeisiin. Länsimetron jatkolle Espoon Matinkylästä Kivenlahteen ehdotetaan 12 miljoonan euron valtionavustusta. Raide-Jokerille osoitettaisiin ensi vuonna 5,5 miljoonan ja Tampereen raitiotien 1. vaiheelle 19,6 miljoonan euron avustus.

Aiemmin päätetyn väylähankkeen laajennuksena ehdotetaan, että Helsingin ja Riihimäen välisen rataosuuden kapasiteetin lisäämiseen myönnetään Liikennevirastolle 101 miljoonan euron sopimusvaltuus. Tästä 3 miljoonan määräraha kohdennetaan vuodelle 2019. Hankkeella pystyttäisiin lisäämään nopeammin tilaa lähijunaliikenteelle.

Turvallisuuteen ja ympäristöön satsauksia

Tasoristeyksien turvallisuuden parantamiseen ehdotetaan uutena määrärahana 10 miljoonaa euroa. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen osoitetaan 9,1 miljoonaa euroa.

LVM ehdottaa uutta 3 miljoonan euron määrärahaa kunnille myönnettäviin avustuksiin kävelyä ja pyöräilyä edistäviin infra- ja muihin hankkeisiin. Avustuksen edellytyksenä olisi se, että kunta osallistuisi hankkeeseen vähintään avustuksen suuruisella panostuksella.

LVM ehdottaa aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti 6 miljoonan euron määrärahaa avustuksiin, joilla tuettaisiin uuden täyssähkökäyttöisen henkilöauton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta, ja henkilöauton muuntamista kaasu- tai etanolikäyttöiseksi.

Tuen tavoitteena on edistää autokannan uudistumista siten, että yhä useampi henkilöauto toimisi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla (sähkö, bio- ja maakaasu, korkeaseosetanoli) ja vähentää samalla liikenteestä aiheutuvia haitallisia päästöjä.

Väylämaksujen puolittaminen jatkuu

Laivaliikenteeltä perittävien väylämaksujen puolittamista ehdotetaan jatkettavaksi vuosina 2019-20. Vuoden 2019 maksukertymä on noin 48,4 miljoonaa euroa. Väylämaksu on puolitettu vuodesta 2015 lähtien osana rikkidirektiivin kustannusten kompensaatiota ja työmarkkinaratkaisua.

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen osoitettaisiin 96 miljoonaa euroa ja Saimaan alueen luotsauksen hintatukeen 4,2 miljoonaa euroa.

Joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja hintatukeen ehdotetaan 90,3 miljoonan euron määrärahaa. Tästä junaliikenteen ostoihin käytettäisiin 32,2 miljoonaa euroa.

Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostoihin Suomenlahdella ja Turunmaan saaristossa ehdotetaan myönnettäväksi 13,8 miljoona euroa sekä Kotka-Pyhtään ja Hiittisten reittialueilla 5,3 miljoonaa euroa. Määrärahaan ehdotetaan 1,1 miljoonan euron lisäystä liikenteelle välttämättömien laiturien korjausten jatkamiseen.

Lisätietoja:

Perusväylänpito, kevyt liikenne, kävely ja pyöräily: yksikön johtaja Päivi Antikainen, 050 382 7101Liikenneverkon kehittäminen: osastopäällikkö Mikael Nyberg, 040 837 8794Väylämaksut, miehistötuki, liikenneturvallisuustoiminnan tuet: yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, 050 376 2377Tasoristeysturvallisuus: yksikön johtaja Elina Thorström, 040 507 4502Joukkoliikenteen ja yhteysalusliikenteen palvelut: yksikön johtaja Laura Eiro, 0400 969 293

Tiedote lvm.fi-palvelussawww.lvm.fi/-/liikenne-ja-viestintaministerion-budjettiehdotus-2-9-mrd.-euroa-981265