Lausuntoyhteenveto: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma varmistaa pitkäjänteisen kehittämisen

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 18.3.2021 lausuntoyhteenvedon luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021-2032 sekä sen vaikutusten arvioinnista.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on lisätä pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän kehittämiseen koko Suomessa. Suunnitelma laaditaan 12 vuodeksi kerrallaan.

Suunnitelmassa käsitellään kaikki liikennemuodot, henkilö- ja tavaraliikenne, liikenneverkot, palvelut ja liikennejärjestelmän tukitoimet.

Lausuntokierros päättyi 23.2.2021. Lausuntoja saatiin yhteensä 257. Lausuntoyhteenveto ja lausunnot on julkaistu valtioneuvoston hankeikkunassa. Lausunnoissa käsiteltiin selkeästi eniten liikenneverkkoihin ja infrastruktuurin kustannusjakoon liittyviä kysymyksiä. Myös joukkoliikenteeseen ja matkaketjuihin liittyvistä toimenpiteistä lausuttiin paljon.

– Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma koskee koko Suomea ja siksi onkin erityisen ilahduttavaa, että saimme lausuntoja maantieteellisesti laajasti. Kiitän kaikkia lausunnon antaneita hyvistä huomioista ja ehdotuksista. Haluan myös kiittää kaikkia tahoja, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti suunnitelman valmisteluun. Tätä jos mitä on tehty yhdessä, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Liikennejärjestelmän kokonaisrahoitusta pidetään riittämättömänä

Valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa pidettiin tarpeellisena työkaluna liikennejärjestelmän pitkäjänteiseen kehittämiseen. Suunnitelman sisältöön suhtauduttiin yleisesti positiivisesti, mutta myös kehittämisehdotuksia esitettiin paljon.

Perusväylänpidon rahoitustason korotusta kiiteltiin lausunnoissa. Sen sijaan liikennejärjestelmän kokonaisrahoitustasoa pidettiin lausunnoissa riittämättömänä.

Rahoitukseen esitettiin paljon lisäysehdotuksia, erityisesti maanteille. Kaupunkiseutujen rahoitusosuus nähtiin riittämättömänä.  Kävelyn ja pyöräilyn, liityntäpysäköinnin, yksityisteiden ja joukkoliikenteen rahoitustason kasvattamista pidettiin hyvänä. Lausunnoissa tuotiin esiin myös huoli liikenneturvallisuustoimenpiteiden riittämättömyydestä.

Suunnitelmaluonnoksessa esitetyt linjaukset liikenneverkon rahoituspohjan laajentamiseksi herättivät hyvin laajaa vastustusta. Huolta aiheuttivat kuntien heikko taloustilanne sekä pelko alueiden eriarvoistumisesta ja elinvoimaisuuden heikkenemisestä.

Tietopohjaista päätöksentekoa on tarkoitus vahvistaa ja tähän suhtauduttiin positiivisesti. Suunnitelman toimeenpanoon toivottiin laajaa vuorovaikutusta.Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma koettiin irralliseksi muista meneillään liikennejärjestelmään vaikuttavista hankkeista. Näistä nousivat esiin erityisesti fossiilittoman liikenteen tiekartta ja suuria raideyhteyksiä suunnittelevat hankeyhtiöt.

Vaikutusten arvioinnin kehittäminen jatkuu

Lausuntojen mukaan arviointi antaa riittävän kuvan suunnitelman vaikutuksista. Arvioinnin keskeisenä haasteena korostettiin määrällisen arviointitiedon puutetta. Arviointia toivottiin mm. liikennejärjestelmän kehittämisen alueellisista vaikutuksista.

Vaikutusten arvioinnista annettu palaute huomioidaan ympäristöselostuksen viimeistelyssä sekä vaikutusten arvioinnin kehittämisessä ja jatkotyössä.

Mitä seuraavaksi?

Suunnitelma viimeistellään lausuntokierroksen palautteen pohjalta parlamentaarisen ohjausryhmän ohjauksessa.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 annetaan valtioneuvoston selontekona eduskunnalle kevään 2021 aikana.

Lisätietoja:yksikön johtaja Timo Kievari, p. 040 059 3706, Twitter @TimoKievariliikenneneuvos Hanna Perälä, p. 050 305 0037, Twitter @PeralaHannaneuvotteleva virkamies Kaisa Kuukasjärvi, p. 050 414 0330, Twitter @KuuKaisaerityisasiantuntija Tuire Valkonen, p. 050 570 8334, Twitter @ValkonenTuire (vaikutusten arviointi)

Muualla palvelussa:Tiedote 21.1.2021: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja vaikutusten arviointi lausuntokierrokselleTiedote 17.11.2021: Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos valmiinaTiedote 16.9.2021: Ministeri Harakka: Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla kehitetään koko Suomea

Muualla verkossa:Valtioneuvosto.fi – Hankkeet: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (LVM018:00/2019)