Lausunto Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta ja siihen liittyvästä jatkokirjelmästä

Liikenne- ja viestintävaliokuntaEduskunta Lausunto Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa –välineen perustamiseksi (U 74/2018 vp) ja siihen liittyvästä jatkokirjelmästä (UJ 35/2020 vp) Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa –välineen perustamiseksi sekä asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamiseksi (U 74/2018 vp) ja siihen liittyvästä jatkokirjelmästä (UJ 35/2020 vp). Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Komissio antoi 6.6.2018 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineen perustamiseksi. Komission ehdotuksen mukaan talouden kasvu ja työllisyyden parantaminen edellyttävät modernia, suorituskykyistä infrastruktuuria.  Eurooppa-neuvosto pääsi sopuun EU:n tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymisvälineestä ylimääräisessä kokouksessaan 17 – 21.7.2020. Verkkojen Eurooppa – välinettä koskevat neuvottelut jatkuvat saavutetun sovun pohjalta neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Neuvoston puheenjohtajavaltio Saksan mukaan tavoitteena on saada Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan lainsäädäntöehdotuksen osalta lainsäädäntö voimaan ensi vuoden alusta. Perustelumuistion mukaan Suomi hyväksyy puheenjohtajan ehdotuksen Verkkojen Eurooppa -välineen rahoituksesta, joka on Eurooppa-neuvoston heinäkuisten päätelmien mukainen. Suomi pitää tärkeänä, että asetusehdotuksesta päästään nopeasti ratkaisuun heinäkuun Eurooppa-neuvoston linjausten mukaisesti ja Verkkojen Eurooppa -rahoitusväline saadaan näin käyttöön heti uuden rahoituskauden alussa tammikuussa 2021. SKAL yhtyy muistiossa esitettyyn kantaan siitä, että on tärkeää päästä nopeasti ratkaisuun Verkkojen Eurooppa -välineen rahoituksesta.  SKAL pitää tärkeänä, että Verkkojen Eurooppa -rahojen käyttöä Suomessa ohjataan myös tieverkolle ja osaamista kehitetään myös tierahoitushauissa. SKAL katsoo, että liikennealalla on tuotava esiin tukikelpoisina hankkeina myös tiehankkeet, joilla edistetään vähähiilisyyttä sekä muita elpymisvälineen tavoitteita. Esimerkiksi investoinnit, joilla valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaiset tärkeät tieosuudet saadaan vaatimustason mukaisiksi, vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Polttoaineenkulutus vähenee, kun tiestön kunto paranee ja erityisesti kun poistetaan hidastuksia ja nopeuden vaihteluja aiheuttavia liittymiä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                Ari Herralatoimitusjohtaja              edunvalvontajohtaja