Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta (tieturvallisuusdirektiivin muuttaminen) U 52/2018 vp. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Direktiiviehdotuksen tavoitteena on yleisesti vähentää tieliikenteen kuolonuhrien ja vakavien onnettomuuksien määrää parantamalla tieinfrastruktuurin turvallisuutta. Lisäksi tavoitellaan erityisesti nykyisen direktiivin puutteiden korjaamista, turvallisuudenhallintamenettelyissä tehtävien havaintojen seurannan parantamista ja menettelyiden ja vaatimusten yhdenmukaisuutta jäsenvaltioissa. Nimenomaisesti esiin nostetaan lisäksi suojattomien tienkäyttäjien suojelu ja uuden teknologian käyttöönoton tehostaminen. Direktiivin soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi. Komission ehdotuksen mukaan direktiivin soveltamisala ulotettaisiin koskemaan TEN-verkon lisäksi mm. kaikkia moottoriteitä ja pääteitä. Päätiellä tarkoitetaan ehdotuksessa tietä, joka ei ole moottoritie mutta yhdistää suuria kaupunkeja tai alueita tai molempia ja joka on määritelty päätieksi Euroopan kansallisten kartoitus- ja maarekisterivirastojen tuottamassa EuroRegionalMap aineistossa.  Valtioneuvoston kannan mukaan ehdotettu pääteiden määrittely voisi aiheuttaa Suomen kannalta epätarkoituksenmukaisen tilanteen, koska EuroRegionalMap-aineistossa pääteiksi on Suomen osalta merkitty kaikki valta- ja kantatiet. Näin laaja osa tieverkkoa ei vastaa komission ehdotuksen tarkoitusta laajentaa soveltamisalaa koskemaan vilkasliikenteisiä teitä, jotka yhdistävät suuria kaupunkeja ja tärkeitä alueita. SKAL kannatta valtioneuvoston esitystä siitä, että jäsenvaltioille on jätettävä riittävästi liikkumavaraa vaikuttaa päätieverkon määrittelyyn EuroRegionalMap-aineiston kautta tai muulla tavalla. SKAL haluaa nostaa esiin juuri valtioneuvoston asetusluonnoksessa esitellyn runkoverkkoehdotuksen ja toteaa, että tulisi vaikuttaa siten, että Suomessa direktiivin soveltamisalaan voisi kuulua esimerkiksi juuri kyseisen runkoverkon tiestö. Direktiivin soveltamisalaa pohdittaessa olisi muutenkin tärkeää huomioida, ettei synny useita rinnakkaisia tai päällekkäisiä tiestön luokitteluja. SKAL kannattaa liikenneturvallisuuden parantamista ja suojattomien tienkäyttäjien suojelua. Suojattomat tienkäyttäjät eivät kuitenkaan ole suurin onnettomuusluokka direktiivin soveltamisalaan kuuluvalla tieverkolla. Valtioneuvoston kannan mukaisesti on syytä hyödyntää resurssit parhaalla mahdollisella tavalla ja kohdistaa toimenpiteitä niihin turvallisuuspuutteisiin, joiden seurauksena aiheutuu eniten vakavia henkilövahinko-onnettomuuksia ja liikennekuolemia. Siksi direktiivin on tärkeää mahdollistaa riittävä liikkumavara resurssien ja toimenpiteiden kohdistamisessa.  SKAL myös katsoo tarpeelliseksi varmistaa, että seurannan ja raportoinnin osalta aiheutuva hallinnollinen taakka ei muodostu liian raskaaksi suhteessa menettelyistä aiheutuvaan hyötyyn. Tarpeen on myös voida varmistaa Suomen erityisolojen huomioiminen ja välttää liian täsmällisten vaatimusten asettamista tiemerkintöjä ja liikennemerkkejä koskien. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen            Ari Herralatoimitusjohtaja         johtava asiantuntija