Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston sähköisistä kuljetustiedoista

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisistä kuljetustiedoista (eFTI) U 51/2018 vp. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Ehdotuksen mukaan asetuksessa vahvistettaisiin lainsäädäntökehys tavaroiden kuljettamiseen unionin alueella liittyvien lakisääteisten tietojen sähköiselle toimittamiselle.  Ehdotuksella pyritään tavaraliikenteen ja logistiikan tehokkuuden kasvattamiseen ja hallinnollisen taakan pienentämiseen. Ehdotuksen tavoitteena on, että jäsenmaiden viranomaiset hyväksyisivät sähköisen kuljetusinformaation kaikissa kuljetusketjun vaiheissa ja kaikissa liikennemuodoissa EU-alueella silloin, kun yrityksiltä vaaditaan tietoa toiminnan lainmukaisuuden todistamiseksi. Tavoitteena on myös järjestää pääsy tietoon viranomaisille yhtenäisellä tavalla jäsenmaissa sekä tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus yritysten ja hallinnon välisessä tiedonvaihdossa. SKAL kannattaa tavoitetta asettaa jäsenmaiden viranomaisille velvollisuus hyväksyä sähköinen kuljetusinformaatio kaikissa kuljetusketjun vaiheissa ja kaikissa liikennemuodoissa EU-alueella silloin, kun yrityksiltä vaaditaan tietoa toiminnan lainmukaisuuden todistamiseksi. SKAL pitää tärkeänä, että viranomaisille järjestään pääsy tietoon yhtenäisellä tavalla jäsenmaissa sekä tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus yritysten ja hallinnon välisessä tiedonvaihdossa, sekä sitä, että viranomaisille pyritään tällä tavoin antamaan takeet siitä, että niille esitetyt tiedot tai asiakirjat ovat aitoja ja luotettavia. Erityisen tärkeänä SKAL pitää sitä, että yrityksille ei tässä vaiheessa aseteta velvollisuutta käyttää sähköistä muotoa sen paremmin yritysten ja hallintojen välisissä kuin yritysten keskinäisissäkään suhteissa. Lisäksi SKAL esittää, että Suomi esittäisi Komissiolle tehtäväksi käynnistää eri kuljetusmuotojen rahtikirjojen harmonisoinnin tietosisältöjen osalta. Tämä tulisi toteuttaa maailmanlaajuisesti, ja EU voisi olla aloitteellinen. Harmonisointi helpottaisi merkittävästi digitalisaatiota, edistäisi sähköistä tiedonkulkua sekä tehostaisi todella paljon eri kuljetusmuotoja käsittävien kuljetusketjujen toimintaa. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen       Ari Herralatoimitusjohtaja     johtava asiantuntija