Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmasta

Lausuntopyyntö VN/7835/2019 22.11.2019 

Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmasta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmasta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut ohjelmaan ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelman on tarkoitus ohjata Suomen liikennejärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen. Liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteet vaikuttavat esimerkiksi ympäristöön, yhteiskuntaan, ihmisten liikkumiseen ja elinkeinoelämän kuljetuksiin.  Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa arvioidaan liikennejärjestelmälle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi. Tässä lausuttavana olevassa vaikutusten arvioinnin ohjelmassa on tarkoitus kuvata valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja sen vaikutusten arvioinnin lähtökohdat, tavoitteet, valmistelun eteneminen, arvioitavat vaikutukset ja valmisteluun liittyvä vuorovaikutus. 

1. Onko arvioinnin lähestymistapaan tai menetelmiin kommentteja tai kehittämistarpeita?

SKAL katsoo, että arvioinnin lähestymistapa ja menetelmät ovat oikeansuuntaisia, mutta menetelmien kuvausta voisi tarkentaa ja konkretisoida. Kyseessä on tietenkin ensimmäisen suunnitelman tekeminen ja on hyvä, että aineistoja ja menetelmiä on tarkoitus tarkentaa suunnittelun aikana. Samoin on syytä valmistella arvioinnin kehittämistä tulevilla suunnittelukierroksilla.  Tavoitteena on arvioida suunnitelmassa liikennejärjestelmälle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Kun arvioidaan vaikutuksia saavutettavuuteen sekä matko-jen ja kuljetusten palvelutasoon, on tarkoitus hyödyntää väyläinvestointien hankearviointeja. Tällöin tulee muistaa, että hankekohtaisissa arvioinneissa ei tarkastella vaikutuksia koko liikennejärjestelmän näkökulmasta tai hankkeen vaikutuksia muiden alueiden kilpailukykyyn tai saavutettavuuteen. Näin ollen hankekohtaisten arviointien lisäksi tulee kaikkien vaikutusten ja toimenpiteiden kohdalla käyttää myös muita arviointimenetelmiä. 

2. Huomioidaanko vaikutusten arvioinnissa valtakunnallisen liikennejärjestelmän kehittämisen näkökulmat kattavasti?

Kokonaisuutena liikennejärjestelmän kehittämisen näkökulmat on huomioitu melko kattavasti. Ilmaston ja päästövähennysten näkökulmasta tulisi arvioinnissa kiinnittää enemmän huomiota tiestön kunnon ja liikenteen sujuvuuden ja häiriöttömyyden vaikutuksiin energiatehokkuuteen ja sitä kautta polttoaineenkulutukseen ja päästöihin. Sujuvalla liikenteellä ja erityisesti sujuvalla raskaalla liikenteellä on saavutettavissa merkittävä päästövähennys.  Arvioinnin haasteena on myös valtakunnallisten ja alueellisten näkökulmien ja tarpeiden yhdistäminen. Arviointiohjelmassa painottuu luonnollisesti valtakunnan tason näkökulma, mutta arvioinnissa tulisi vielä enemmän ottaa huomioon maamme eri osien toisistaan poikkeavat lähtökohdat ja tarpeet. Alueiden näkökulmalla voidaan paremmin arvioida, kuinka tavoitteet ja toimenpiteet vastaavat eri alueiden tarpeisiin. 

3. Minkä tyyppistä vuorovaikutusta ja viestintää toivot valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun aikana?

Valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa valmistellaan parlamentaarisessa ohjausryhmässä. Tämä on paikallaan pitkäjänteisen parlamentaarisen yhteisymmärryksen varmistamiseksi. Ohjausryhmän apuna on yhteistyöryhmä, joka koostuu ministeriöiden ja viranomaisten edustajista. Tässä ryhmässä ei ole sidosryhmien edustusta. SKAL:n mielestä se olisi kuitenkin tarpeen. Mikäli tätä ei pidetä mahdollisena, joka tapauksessa tarvitaan erillinen kiinteä sidosyhteistyöryhmä, joka koostuisi ministeriön ja keskeisten viranomaisten ja sidosryhmien edustajista. Tällä tavoin myös elinkeinoelämä olisi mukana säännöllisessä liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa. Lisäksi SKAL pitää tärkeänä, että liikenne- ja viestintäministeriö järjestää keskustelutilaisuuksia liikennejärjestelmäsuunnittelun valmistelun eri osioihin tai kohderyhmiin liittyen. Myös tiedotteilla ja kahdenkeskisillä tapaamisilla on hyvä täydentää vuorovaikutusta ja viestintää liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun edetessä. 

4. Muita eväitä suunnitelman valmisteluun

SKAL pitää tärkeänä, että liikennejärjestelmäsuunnittelussa ylläpidetään riittävää teiden ylläpidon ja kehittämisen vaatimus- ja rahoitustasoa. Tämä edellyttää mer-kittävää vuotuista määrärahojen lisäystä tienpitoon ja tieinvestointeihin korjausvelan hoitamiseksi. Lähiajan kiireellisenä tavoitteena tulee olla tieverkon liittymien korjaaminen sellaiselle tasolle, että pitkät, enintään 34,5 metriä pitkät ajoneuvoyhdistelmät kykenevät turvallisesti kuljettamaan tavaroita.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry  Iiro Lehtonen            Ari Herrala toimitusjohtaja          edunvalvontajohtaja