Lausunto Suomen liittymisestä EUCARIS-sopimukseen

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen (EUCARIS) hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Sopimus koskee osapuolten rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten tiedonvaihtoa ajoneuvoista ja ajo-oikeuksista. Tietojenvaihtojärjestelmän tavoitteena on varmistaa sopimusvaltioiden rekisterien ajantasaisuus ja luotettavuus, edistää ajo-oikeuksiin ja ajoneuvoihin liittyvän rikollisuuden torjuntaa ja tutkimista sekä tehostaa sopimusvaltioiden hallintoa tarjoamalla tarvittavia tietoja nopeasti ja tehokkaasti. SKAL pitää sopimukseen liittymistä hyvänä asiana ja kannattaa esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen säätämistä.     Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen         Ari Herralatoimitusjohtaja      johtava asiantuntija