Lausunto Savo-Pielisen jätelautakunnalle

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry kiittää Savo-Pielisen jätelautakuntaa ja sen toimihenkilöitä erittäin huolellisesta jätehuoltomääräysten muutoksen laadinnasta, jotta ne vastaisivat uudistunutta jätelainsäädäntöä. SKAL esittää lausunnossaan Savo-Pielisen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia:  

2 § Määritelmät 

 ”Biojätteellä” -määritelmää (sivulla 14) on laajennettu kunnan vastuuta laajemmaksi. Tässä kohtaa jätehuoltomääräyksiä ei ole syytä ottaa mukaan määritelmiin biojätteen syntypaikkoja, koska nyt osa niistä ei kuulu kunnan vastuulle. Biojätteen määritelmäksi riittäisi muiden alueiden jätehuoltomääräyksissä usein käytetty seuraava määritelmä: ”biojätteellä biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä sekä biologisesti hajoavaa puutarha- ja puistojätettä.”   Määritelmissä (sivulla 15) kohdassa ”Kuljetusjärjestelmäpäätöksellä” mainitaan seuraavasti: ”Jos päätöstä ei ole, on jätehuoltomääräysten soveltamisalueella voimassa kunnan järjestämä jätteenkuljetus.” Toivomme, että tämän kohta poistetaan jätehuoltomääräyksistä. Jätelain edellytyksenä on, että jätehuoltoviranomainen tekee jätteenkuljetusjärjestelmän mahdollisesta muutoksesta selkeän päätöksen siirtymäaikoineen ja sitä ei voida kuitata vain pienellä maininnalla jätehuoltomääräyksissä. Tämän maininnan perustella voisi ymmärtää, että jos jätehuoltoviranomainen ei tee päätöstä jätteenkuljetusjärjestelmästä, niin silloin voisi olla voimassa automaattisesti kunnan järjestämä jätteenkuljetus.   

14 § Erikseen kerättävät hyötyjätteet

 Pakkausjätteen kuljetuksessa mainittu (sivun 20 § 14 viides kappale) ”Kunnallinen jäteyhtiö” -sana on muutettava kuntaliiton ohjeiden mukaisesti kunta-sanaksi seuraavasti: ”Kunta huolehtii kiinteistöllä erilliskerättyjen pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta näiden jätehuoltomääräysten 15 ja 16 §:n mukaisesti.”  Asialla on suuri periaatteellinen kuljetusjärjestelmään liittyvä merkitys. Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella on alueita, joissa pakkausjätteiden keräilyä hoitavat myös yksityiset yritykset.  

17 § Muut erikseen kerättävät jätteet

 Vastaanottopaikoiksi on lisättävä myös ympäristöluvan omaavat muut yksiköt 17 §:n kolmannen ja viidennen kappaleen loppuun seuraavasti: ”Puutarhajäte, risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava kunnan tai kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan (lisäys: tai muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin).” ”Mikäli kiinteistön haltija itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä ja lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan (lisäys: tai muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin).” Nämä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomat jätteet ovat yleensä suuria jäte-eriä, kuten rakennus- ja remontointijätteitä sekä esim. syksyn ja kevään haravointi- ja varastojen tyhjennys- yms. roskia. Nämä jätteet on tähän saakka voinut toimittaa myös vaihtoehtoiseen vastaanottopaikkaan.  

27 § Jäteastioiden tyhjennysvälit

 Jäteastioiden tyhjennysväliksi jätehuoltomääräyksissä on säädetty sekajätteen osalta maksimissaan kesällä 2 viikon välein ja talvella 4 viikon välein tapahtuvaksi. Sekajäteastian tyhjennystä voidaan pidentää 4 viikkoon, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi. 1-2 henkilön vakituisissa talouksissa voi sekajäteastian tyhjennysväli olla kahdeksan viikkoa ympäri vuoden, jos syntyvä jätemäärä on vähäinen ja biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n alueella, kuten myös Tampereella ja Turussa käytetään jäteastian tyhjennysvälinä kesälläkin ilman ilmoitusta 4 viikon tyhjennysväliä. Tämän johdosta Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella tämä tyhjennysväli tulisi olla pidempi.   Näistä esitetyistä liian lyhyistä tyhjennysvälistä muodostuu suuria ongelmia haja-asutusalueella ja erityisesti vähän jätettä tuottavilla kiinteistöillä. Useilla alueilla jäteastian maksimi tyhjennysväliksi on valmiiksi säädetty jätehuoltomääräyksissä 12 viikkoon. Toivomme, että tähän laitetaan pitempi tyhjennysväli. Myös biojätteen kannustavan keräilyn takia tulisi maksimi tyhjennysväli olla kesälläkin 2 viikkoa.  Pidemmät tyhjennysvälit kannustavat myös jätteen lajitteluun ja uusiokäyttöön, kun jäteastian tyhjennyksen voi mitoittaa todellisen tarpeen mukaiseksi.   

36 § Kuljetustietojen toimittaminen

 Jätteenkuljetusrekisterin osalta mainitaan (toinen kappale), että ”Tiedot jätehuoltoviranomaiselle on toimitettava taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja.”   Tämä kohta tulisi poistaa jätehuoltomääräyksistä tai muuttaa niin, että tiedot on toimitettava ensisijaisesti sähköisesti muokattavassa muodossa. Tällaista vain sähköisen asioinnin velvoitetta ei viranomainen voi antaa ainoaksi asiointimuodoksi.  Sähköistä asiointia voidaan toivoa, muttei vaatia ainoana asiointitapana. Tätä edellyttävät yleiset viranomaiselta vaaditut toimintaperiaatteet.   Viranomainen ei voi päätöksillään velvoittaa asiakasta vain sähköisen palvelun käyttöön. Osa sako- ja umpikaivolietteiden parissa toimivista yrityksistä on hyvin pieniä yrityksiä. Osalla näistä yrityksistä ei ole käytössä ohjelmistoja sähköiseen raportointiin. Viranomainen ei voi laatia sellaisia velvoitteita sähköisen asiointiin, jotta yritys ei voi lain mukaisia velvoitteitaan hoitaa vaihtoehtoisella tavalla. Verottaja, Kela, työvoimaviranomaiset ja muiden viranomaisten tulee tarjota mahdollisen sähköisen asioinnin vaihtoehdoksi aina myös vaihtoehtoinen asiointimuoto. Näin tulee menetellä myös jätehuoltoviranomaisena toimivan Savo-Pielisen jätelautakunnan. Olisi kohtuutonta, jos yritys joutuisi lopettamaan toiminnan vain jätelautakunnan vaatiman sähköisen asioinnin takia. Laki sähköisestä asioinnista hallinnossa (1318/99) tuli voimaan 1.1.2000 ja se asettaa oikeudelliset perusvaatimukset sähköiselle asioinnille. Tarkoituksena on ollut parantaa ja helpottaa asioinnin sujuvuutta hallinnossa. Sähköinen asiointi on kuitenkin vain uusi vaihtoehto perinteisille asiointitavoille. Lain mukaan mahdollisuus suulliseen ja kirjalliseen asiointiin on edelleen säilyttävä.  Myös apulaisoikeusasiamies (AOA Sakslinin päätös 4653/2014) on 28.1.2016 antamassaan päätöksessään velvoittanut, että hyvä hallintotapa edellyttää sähköisen asioinnin rinnalle myös vaihtoehtoisia asiointimuotoja.  

39 § Lietteiden tyhjennysvälit ja lietteiden toimittaminen käsiteltäväksi

 Vastaanottopaikoiksi on lisättävä 17 §:n tavoin myös ympäristöluvan omaavat muut yksiköt seuraavasti (viimeisen kappaleen loppuun): ”Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat jätevesilietteet ja umpisäiliöiden jätevedet on toimitettava kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan (lisäys: tai muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin).”  

42 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

 Jätehuoltomääräysten luonnoksissa todetaan (§ 42 toiseksi viimeinen kappale sivulla 33), että ”Yli 1000 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.”   Tämä kohta tulee poistaa jätehuoltomääräyksistä tai korottaa sen koskemaan yli 5.000 hengen yleisötilaisuuksia. 1.000 henkilön tilaisuuksia järjestetään alueella todella paljon. Useat juhlasaleissa pidettävät tilaisuudet ja pienet urheilutilaisuudetkin ylittävät tämän yleisörajan. Näiden jätehuolto järjestyy normaalin jätehuollon yhteydessä ja jätehuoltosuunnitelman tekeminen näistä tilaisuuksista on turhaa byrokratiaa.    

Yhteenveto

 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toivoo, että Savo-Pielisen jätelautakunta voisi huomioida nämä asiat päättäessään jätehuoltomääräyksistä.  Savo-Pielisen jätelautakunnan tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Jätehuoltomääräyksillä on siinä tärkeä merkitys. Kunnioittavasti Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                  Pekka Loukolatoimitusjohtaja                asiantuntija