Lausunto pakkausjätteiden kuljetusjärjestelmästä Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää, että Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kartonkipakkausten sekä lasi-, metalli ja muovipakkausten kuljetukseen. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin erityisesti kartonkipakkausten sekä lasi-, metalli ja muovipakkausten kuljetuksessa. Järjestelmä on toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä. 

 Joensuun alueellisen jätelautakunta teki 18.5.2017 § 18 kartonkipakkausten osalta ja § 19 lasi- ja metallipakkausten osalta jätelain 149 §:n mukaisen päätöksen jatkaa jätelautakunnan alueella näiden jätejakeiden kuljetuksessa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka palautti asian 27.2.2019 viranomaisen uudelleen valmisteltavaksi. Päätöksen palauttamisen ensisijainen syy oli asianosasien ja muiden kuulematta jättäminen päätöksenteon yhteydessä. Lisäksi päätöksessä ei ollut riittäviä perusteluja ja selvityksiä. Tässä yhteydessä Joensuun alueellinen jätelautakunta on pyytänyt mielipiteitä. Eri tahojen lausunnoilla ja mielipiteillä tulee olla päätöksenteossa tärkeä merkitys.   Korostamme tässä, että Itä-Suomen hallinto-oikeus ei ole kieltänyt valitsemasta alueelle kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti päätöksessä täytyy kuulemisen lisäksi olla vain enemmän perusteluja ja selvityksiä nykyisen järjestelmän jatkamisen puolesta.   

Asianosaisuus

 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry edustaa yksityisiä jätehuoltoyrityksiä. Liiton jäsenyrityksiä toimii myös Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella. SKAL edustaa asiassa alueen toimijoita, ja sen mielipide tulee ottaa huomioon.  Hallintolain 41 §:n mukaan esillä olevassa asiassa tulee antaa vaikuttamismahdollisuus, jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta.  

Jätelain vaatimukset valmistelulle

 1.5.2012 voimaan tulleen jätelain 646/2011 § 37 [Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus] asettaa vaatimukset sille, mitä seikkoja tulee tarkastella silloin, kun jätteenkuljetusjärjestelmästä päätetään. Vaatimukset ovat seuraavat: ”Kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus), jos:1) näin järjestetty jätteenkuljetus täyttää 35 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset [Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin]; 2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle 3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.” SKAL korostaa, että kuljetusjärjestelmää koskevassa päätöksessä tulee yksilöidysti tarkastella kaikkia edellä mainittuja vaatimuksia.  

Jätelain vaatimusten täyttyminen alueella

 1. Ensimmäisenä edellytyksenä on jätelaissa (37§ ja 35 §) todettu seuraavasti: ”Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.” Joensuun seudulla on pahvin ja kartongin kiinteistöittäinen keräys aloitettu Joensuun Kierrätys – Kuljetus Oy:n toimesta ja ohjeistuksella ainakin jo vuodesta 2003 lähtien sekä lasin ja metallin osalta Lassila-Tikanoja Oyj:n toimesta samoihin aikoihin. Muovin keräys on puolestaan aloitettu Joensuun Kierrätys – Kuljetus Oy:n toimesta vuonna 2017. Nykyään näitä kaikkia pakkausjakeita keräävät alueella useat yritykset. Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella toimivat ainakin seuraavat kuljetusyritykset kartonkipakkausten sekä lasi-, metalli ja muovipakkausten kuljetuksessa pakkaavalla jäteautolla: Joensuun Kierrätys–Kuljetus Oy, Kuljetusliike Kettunen Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Remeo Oy ja Urbaser Oy. Lisäksi lasi- ja metallipakkausten kuljetuksessa on operoinut myös kunnallinen jätehuoltoyhtiö Puhas Oy.   Yritysten tarjonta on alueella runsasta ja niiden välillä on aitoa kilpailua, mikä pitää asiakkaiden hinnat kohtuullisina. Tarjonta on tällä hetkellä kattavaa ja luotettavaa. Jätteen kuljetuspalveluita on tarjolla kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.  Jätehuoltoyhtiön mahdollinen kilpailutus supistaisi tarjontaa alueella, jolloin kattavuus ja luotettavuus kärsivät. Kilpailun katoaminen alueelta nostaa myös hintoja.  2. Toisena edellytyksenä jätelaissa (37 §) kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle on seuraava: ”Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.”  Kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta tukevat seuraavat seikat: Kiinteistön haltijan järjestelmässä jätteenkuljetuksessa ei tule kerralla isoja asiakkaiden vaihdoksia kuljetusyritykselle, joista aina seuraa suuri ongelma kuljetusten toiminnan kannalta. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa samaan kuormaan asuinkiinteistöjen kartonkipakkausten sekä lasi-, metalli ja muovipakkausten kanssa voidaan ottaa myös yritysten ja teollisuuden jätettä, mikä tehostaa kuljetuksia.Monilokeroautojen käyttö on mahdollista. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kilpailutuksissa kilpailutetaan yleensä vain yksi jätejae kerrallaan.Jäteyhtiön kilpailutus hävittää ylimääräisen kuljetuskapasiteetin alueelta. Se tuottaa ongelmia kriisitilanteiden hoidossa. Jätteiden kuljettaminen hoituu vaatimukset täyttävästi molemmissa kuljetusjärjestelmissä. Kiinteistön haltijan järjestämästä mallista ei aiheudu enempää haittaa ja vaaraa ympäristölle ja terveydelle kuin kunnan kilpailuttamasta kuljetuksesta, koska lakisääteiset ympäristövaatimukset eri toiminnoille täytyy olla samat kuljetusjärjestelmästä riippumatta.  3. Kolmantena edellytyksenä jätelaissa (37 §) kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle on seuraava: ”Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.” Kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta tukevat seuraavat seikat: Kotitalouksilla on mahdollisuus valita mieleisensä kuljetusyritys.Jos palvelu ei yrityksessä toimi halutulla tavalla, asiakas voi vaihtaa toiseen yritykseen.Päivystys toimii 24 tuntia/vrk. Jätehuoltoyhtiön kilpailuttamassa kuljetuksessa toimii vain normaali asiakaspalvelu, yleensä ma-pe klo 8–16. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kehittää alueen elinkeinotoimintaa ja mahdollistaa paremmin uudet innovaatiot alalle.Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa markkinat keskittyvät. Tämän seurauksena on kuljetusyrityksiä, jotka ovat joutuneet lopettamaan toimintansa. Urakka-alueiden pilkkominen pieniksi ei estä tätä kehitystä. Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa kuljettajien työsuhdeturva vaarantuu. Kilpailutus voi viedä yritykseltä liiketoiminnan, josta pahimmassa tapauksessa seuraa työpaikkojenkin lakkaaminen. Kuljettajien työsuhteet muuttuvat jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa pätkätöiksi, epävarmuus lisääntyy ja yrityksen on vaikea saada ammattitaitoista työvoimaa.Työntekijöiden ja yritysten verotulot vahvistavat alueen taloutta.Uuden jätelain mukainen jätteenkuljetusrekisteri turvaa viranomaisille tasavertaisen valvonnan molemmissa kuljetusjärjestelmissä.Uuden jätelain mukaan jätteenkuljetusyritysten tulee hakea toiminnalleen lupaa ELY-keskukselta jätehuoltorekisteriin liittymisellä. Tähän liittyvät esitettävät vakuusmaksuvelvoitteet. Uudet velvoitteet koskevat molempia kuljetusjärjestelmiä. Myös ympäristöluvat ja ympäristövalvonnan velvoitteet koskevat samalla tavalla molempia kuljetusjärjestelmiä.  

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on paras vaihtoehto

 SKAL:n saamien tietojen mukaan kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on paras ja toimivin vaihtoehto alueella kartonkipakkausten sekä lasi-, metalli ja muovipakkausten kuljetuksessa. Se toimii hyvin, ja asiakkaat ovat palveluun tyytyväisiä. Yksityiskohtaiset perustelut ovat seuraavat: 1. Jäteyhtiön järjestämä kilpailutus ei alenna asukkaiden kustannuksia Laajojen tutkimusten mukaan jätteenkuljetuksen kilpailutus keskitetysti ei johda asukkaiden maksamien vuotuisten jätehuoltokustannusten laskuun. Kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa kuljetusyritykset perivät laskut ja vastaavat logistiikasta sekä asiakaspalvelusta omana työnään. Näin kunnallisen jätehuoltoyhtiön hallintokulut voidaan pitää pienenä. 2. Asukkailla oltava valinnanmahdollisuus – tämä turvaa palveluiden laadukkuuden   Useat tutkimukset osoittavat, että asukkaat kannattavat ehdottomasti suoriin sopimuksiin perustuvaa jätteenkuljetusmallia. Vuonna 2011 Innolink Research Oy:n tekemä valtakunnallinen kyselytutkimus osoitti, että sopimusperusteisen järjestelmän asiakkaista 85 % valitsisi saman järjestelmän, ja kunnan kilpailuttaman järjestelmän valitsisi vain 67 % sen asiakkaista. Sopimusperusteisen kuljetuksen asiakkaat olivat tyytyväisempiä jätehuollon toimivuuteen ja joustavuuteen kuin kunnan kilpailuttaman järjestelmän. Taloustutkimuksen Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2009 tekemän tutkimuksen mukaan alueilla, joissa on vaihdettu sopimusperusteisesta mallista kunnan kilpailuttamaan, asukkaista suurin osa haluaisi entisen mallin takaisin. Asukkaat olivat tyytymättömiä kunnan järjestämän palvelun joustamattomuuteen, lajittelumahdollisuuksien puuttumiseen sekä hintatasoon. Kuljetusjärjestelmän muutos ja urakoitsijoiden vaihdokset kilpailutusten välillä ovat saaneet aikaan suuria ongelmia jätehuollon toimivuudessa, kun uudet kuljetusyritykset eivät ole löytäneet ja tyhjentäneet kaikkia kohteita, ja toisia jäteastioita on saatettu tyhjentää tarpeettoman usein. Keskitetty kilpailuttaminen (julkisena hankintana) estää kotitalouksia hankkimasta haluamansa laadun mukaista jätteenkuljetusta. Keskitetyssä kilpailutuksessa asukkaat tai muutkaan kunnan vastuulla olevat toimijat eivät voi enää valita toista kuljetusyritystä, jos palveluun ei olla tyytyväisiä. Hyvin toimiva asiakkuussuhde kuljetusyrityksen kanssa saattaa päättyä kilpailuttamisen vuoksi vaikka kuntalaiset haluaisivat sitä jatkaa. Asukas on siis pakotettu tyytymään jätehuoltoyhtiön hänelle valitsemaan palvelun laatuun. Julkiset hankinnat eivät tässä tapauksessa edistä kilpailua, vaan ne lamauttavat jo toimivien markkinoiden toiminnan. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen malli antaa pysyvyyden sopimusympäristöön ja mahdollistaa aidon asiakas-yritys -suhteen.  3. Keskitetty kilpailutus ei johda ympäristöpäästöjen vähentymiseen Kahden jätteenkuljetusjärjestelmän välillä aiheutuvien päästöjen erot ovat erittäin pienet. Ramboll Finland Oy on tehnyt asiasta selvityksen Oulun seudulla. Siinä todettiin, että kiinteistön haltijan järjestämästä kuljetusjärjestelmästä siirtyminen kunnan kilpailuttamaan kuljetusjärjestelmään vähentäisi raskaan liikenteen suoritetta yhden jätejakeen kuljetuksessa ainoastaan 0,09 %. Tutkimuksen mukaan jätteenkuljetuksen osuus raskaan liikenteen suoritteesta oli 0,62 %, ja kokonaisliikennesuoritteesta vain 0,04 %. Näiden lukujen perusteella ei siis voi valita jätteenkuljetusjärjestelmää. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetusyritykset ovat suunnitelleet tehokkaat kuljetusreitit. Järkevää ja kannattavaa liiketoimintaa harjoittavat yritykset eivät tee hukka-ajoja.  Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen avulla voidaan myös tehostaa kuljetuksia. Useilla yrityksillä on käytössään monilokeropakkaajia, joilla voidaan kerätä useampaa jätejaetta samalla ajokerralla. Keskitetyssä kilpailutuksessa urakat tehdään lähes poikkeuksetta jätejakeittain, jolloin jokainen jätejae joudutaan ajamaan erikseen, mikä lisää ajosuoritetta.  4. Keskitetyllä kilpailutuksella on erittäin kielteiset yritysvaikutukset Kunnallinen kilpailutus voi olla erittäin haitallista jätteenkuljetusalan yritystoiminnalle.  Jos jokin yritys häviää kilpailutuksessa, se menettää mahdollisuuden yritystoiminnan harjoittamiseen. Mikään yritys ei voi odottaa 3-5 vuotta toimettomana kunnes seuraava kilpailutus tehdään. Jos paikallinen yritys häviää kilpailun, myös paikkakunnan kuljettajat voivat menettää työpaikkansa. Kunta menettää verotuloina sekä paikallisen yrityksen verot että työntekijöiden verot. Kokemuksemme perusteella voidaan osoittaa, että kunnan kilpailutus johtaa kilpailun keskittymiseen ja tarjonnan pienenemiseen. Kilpailu kilpailulta yhä pienempi määrä yrityksiä on tarjoamassa palveluita.  5. Vaikutukset työntekijöiden työsuhdeturvaan  Kilpailuttaminen johtaa yritystoiminnan epävarmuuteen ja heijastuu suoraan yritysten työntekijöiden työsuhdeturvaan. Yrityksen toiminnan kehittäminen myös estyy. Hävittyään kilpailutuksessa yritys joutuu pahimmassa tapauksessa lopettamaan toimintansa ja sanomaan irti pitkäaikaisissa työsuhteissa olleen henkilöstönsä. Julkisista hankinnoista seuraava sopimusten määräaikaisuus tuo epävarmuuden myös henkilöstöön ja lisää laajasti taloudellista epävarmuutta. 6. Ympäristövaatimukset ja lupavelvoitteet yhteneväiset molemmissa järjestelmissä Jätteenkuljetusrekisterin hoitaminen ja ylläpito ovat tärkeitä jätehuoltojaoston viranomaistehtäviä. Jätelautakunnan tehtävänä on valvoa jätteenkuljetusrekisterin avulla kiinteistöjen mukanaoloa jätehuollossa. Jätteenkuljetusrekisteriä koskevat tiedot tulee antaa viranomaiselle myös kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Kuljetusyritykset ilmoittavat jätteenkuljetusrekisteriin jätehuollon piirissä olevat kiinteistöt, jäteastioiden koon ja tyhjennysvälin jätejakeittain.  Uuden jätelain mukaan jätteenkuljetusyritysten tulee hakea toiminnalleen lupaa ELY-keskukselta jätehuoltorekisteriin liittymisellä. Tähän liittyvät suunnitellut vakuusmaksuvelvoitteet. Uudet velvoitteet koskevat molempia kuljetusjärjestelmiä. Myös ympäristöluvat ja ympäristövalvonnan velvoitteet koskevat samalla tavalla molempia kuljetusjärjestelmiä.  

Selvitys pakkausjätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen järjestämisestä

 Virkamiestyönä on laadittu hyvin suppea pakkausjätteiden kuljetusjärjestelmän tarkasteluraportti. Sen loppupäätelmissä jätelain ehtojen täyttymisestä on harjoitettu asenteellista lain tulkintaa. Virkamiesselvitys väittää virheellisesti hyvin ohuin asiaperustein, etteivät jätelain ehdot kiinteistönhaltijan järjestämälle pakkausjätteiden kuljetukselle täyty Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella. Lisäksi selvitys on vanhentunut ja se ei koske muovipakkausten kuljetusta. Selvityksissä on ylikorostettu kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen ongelmia. Nykyisen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen myönteisiä asioita ei ole huomioitu selvityksissä. Selvityksessä todetaan seuraavasti (sivu 9 toinen kappaleen alkua): ”Osassa taajamista kuljetuspalvelumarkkinat ovat puutteelliset, sillä niissä toimii vain yksi yritys, jolla siten on määräävä markkina-asema. Jos palvelua tarjoaa vain yksi yritys, ei kotitalouksilla ole tosiasiassa mahdollisuutta kilpailuttaa kuljetuspalvelun tarjoajaa.” Muistutan, että jos toiminta annetaan Puhas Oy:lle, niin silloin on aina tarjolla vain yksi toimija ja muilta toimijoita ei tule missään olosuhteessa tarjoamaan palvelua, koska se on silloin niiltä kiellettyä. Nyt kuitenkin alueella toimii 3 yksityistä yritystä. Jonkin yrityksen suuri markkinaosuus alueella ei ole este kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen valinnalle, jos tätä markkina-asemaa ei käytetä väärin hyväksi. Tällaista toimintaa ei ole havaittavissa alueella ja siitä ei ole myöskään tullut valituksia kilpailuviranomaisille. Tällaista ei tuoda esille tarkasteluraportissakaan, vaan päinvastoin todetaan, että tällaisia tilanteita ei ole tullut jätehuoltoviranomaisen tietoon (selvitys sivu 10 kappale 3). Asiasta on mainittu jätelain (646/2011) hallituksen esittelyssä seuraavasti (HE 199/2010 s 88): ”mahdollista määräävää markkina-asemaa ei saisi käyttää kilpailunrajoituslain vastaisesti hinnoittelussa hyväksi”.   Virkamiestyönä tehdyssä tarkasteluraportissa (sivu 10 ensimmäinen kappale) viitataan VATT:n (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus) ”tutkimukseen.” Se antaa virheellisen kuvan asiakashinnoista. Tutkimuksen kohdekunnat eivät olleet vertailukelpoisia keskenään. Lisäksi tutkimus koski vain sekajätteen kuljetusta, ei pakkausjätteiden kuljetusta. Lisäksi tämä VATT:n tutkimus oli muutenkin kiistanalainen. Tämä 40 % alennus koski 600 litrasen jäteastian hintaa, joka sisälsi kuljetus- että käsittelymaksun (ilman arvonlisäveroa). 240 litrasen sekajäteastian hinnasta on keskimäärin vain noin puolet jätteenkuljetuksen osuutta ja toinen puoli on jätteenkäsittelyn osuutta. 600 litrasen jäteastian hinnasta on keskimäärin vain noin kolmasosa jätteenkuljetuksen osuutta ja kaksi kolmasosaa on jätteenkäsittelyn osuutta. Asiakashinnoista 40 % alentaminen 600 litrasen jäteastian hinnasta on täysin virheellinen ja mahdoton, koska silloin yritykset joutuisivat kuljetuksen antamaan ilmaiseksi ja jopa maksamaan siitä lähes 10 %, jotta päästäisiin 40 % alennukseen. Selvityksessä (sivu 11 kappale 3) mainitaan seuraavasti: ”Jos kuljetus järjestetään kattavasti kunnan kilpailuttamana, päästään todennäköisesti taloudellisesti ja ympäristöllisesti tehokkaampaan toteutukseen kuin silloin, jos kiinteistöittäistä kuljetusta järjestävät useat eri kuljetusyritykset ja mahdollista kunnan täydentävää ekopistekeräystä kunnan kilpailuttama yritys.”  Selvitys perustuu tältä osalta tekijän omaan arvioon, ei todelliseen näyttöön.  Muistutan, että ekopisteissä jäteastiatyypit ovat usein erilaisia, jotka ei sovellu kiinteistökeräyksessä käytetyn pakkaavan jäteautolla tyhjennettäväksi.  Lisäksi Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy hoitaa omien pakkausjätepisteidensä tyhjennyksen.  Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetusyritykset ovat suunnitelleet tehokkaat kuljetusreitit. Näille yrityksille hukka-ajo on suoraan pois yrityksen tuotosta, joten sellaiseen ei ole yksityisillä yrityksillä varaa. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa lähes poikkeuksetta kilpailutetaan jokainen jätejae yksitellen, jolloin esim. nykyaikaisten monilokeropakkaja-autojen käyttö ei silloin onnistu. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa voidaan ottaa alueen yritysjätettä samaan kuormaan, jota ei voi tehdä kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Tällöin ajomäärät jopa lisääntyvät kunnan järjestämässä paukkausjätteen kuljetuksessa.  Selvityksessä (sivu 14 viimeisen kappaleen puolessavälissä) todetaan seuraavasti: ”Toisaalta kilpailutus luo uudelle yritykselle kanavan markkinoille pyrkimiseen.”  Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kilpailutuksessa ei ole tullut uusia yrityksiä markkinoille Suomessa, kuin ihan marginaalisesti.   Tällainen tulija on ollut yleensä alueen ulkopuolelta tullut kuntaurakoita haaliva yksi kansainvälinen toimija, jollaisesta Joensuunkin seudulla on kokemusta polttokelpoisen jätteen kuljetuksessa.  Sen sijaan todella runsaasti paikallisia pieniä toimijoita on joutunut lopettamaan toiminnan kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kilpailutuksen seurauksena.  Kilpailutuksissa olleet maininnat kilpailutusten järjestämisestä yhden auton alueina ovat olleet vain korulauseita, joilla ei ole ollut mitään merkitystä lopputuloksessa, vaikka tarkasteluraportissa toisin todetaan.   Kunnan järjestämässä jätteenkuljetukseen siirtyminen antaisi Puhas Oy:lle monopolin pakkausjätteiden kuljetukseen.  Muiden toimijoiden poistaminen markkinoilta olisi kartonkipakkausten sekä lasi-, metalli ja muovipakkausten kuljetukselle sekä asiakkaiden valinnanvapaudelle todella vahingollinen toimenpide. 

Yhteenveto

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry katsoo, että Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella ei ole esitetty kartonkipakkausten sekä lasi-, metalli ja muovipakkausten kuljetuksessa sellaisia jätelain 37 §:n edellyttämiä perusteluja, jotka estäisivät kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän valintaa. Alueella on tarjolla yksityisiä jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.    SKAL:n mielestä suora asiakkaan ja yrittäjän välinen sopimus mahdollistaa parhaiten pitkäaikaiset asiakassuhteet ja luo parhaat edellytykset tehokkaalle jätehuoltojärjestelmälle. Joensuun alueellisen jätelautakunnan tehtävänä on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut sekä taata hyvät toimintaedellytykset alueen yrityksille.  Kunnioittavasti Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                 Pekka Loukolatoimitusjohtaja               asiantuntija