Lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetuksesta sanomalehtien määräaikaista jakelutukea koskien

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta Valtioneuvoston asetuksesta sanomalehtien määräaikaista jakelutukea koskien. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi postilain muuttamiseksi ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus sanomalehtijakelun tukemisesta alueille, joilla ei ole saatavilla viisipäiväistä varhaisjakelua. Sanomalehtien jakelutuki on tarkoitus kohdentaa alueille, joilla ei ole kaupallisin perustein toimivaa varhaisjakeluverkkoa. Tuki toteutettaisiin kilpailutuksena. Asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset mm. sanomalehtijakelun tukemista koskevan tuen tarkoituksesta, tavoitteista, myöntämisperusteista sekä hakijoilta vaadittavista selvityksistä.

Luonnoksen mukaan avustuksen kohteena oleva jakelu olisi tehtävä varhaisjakeluna. SKAL pitää tarpeettomana uuden, tuetun jakelumallin luomista alueille, joissa lehtiä ei nytkään varhaisjakeluna jaeta. Todennäköisesti alihankkijana toimiville kuljetusyrityksille olisi vaikea löytää mahdollisesti lyhytaikaiseen yötyöhön paikallisia työntekijöitä. Päiväjakelussa kuljetusyritys voi yötyötä helpommin yhdistää jakeluun muita kuljetuksia.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Anssi Kujala                                                        Ari Herralatoimitusjohtaja                                                    edunvalvontajohtaja