Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö VN/17166/2022 8.6.2022

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Luonnoksessa valtioneuvoston asetusta ajokorteista ehdotetaan muutettavaksi ajokorttilakiin ehdotettujen (HE 70/2022 vp) muutosten johdosta. Ehdotetuilla muutoksilla päivitettäisiin asetuksen säännökset lakiehdotuksen mukaisiksi. Lisäksi ehdotetaan, että asetukseen tehtäisiin joitakin täsmennyksiä ja teknisluonteisia korjauksia.

Perustelumuistio

SKAL katsoo, että perusteluja ja ehdotettuja muutoksia koskevissa kohdissa olisi tarvetta avata muutosten syitä ja sisältöjä vähän enemmän. Muutosehdotukset ovat tosin aika erillisiä, mutta jonkinlainen koonti ehdotusten sisällöstä perustelumuistioon tulee lisätä.

Lisäksi toteuttamisvaihtoehtoja koskevassa kohdassa ensimmäinen kappale sisältää enemmänkin asetuksen ja muutosten säädösperustaa kuin toteuttamisvaihtoehtoja. Toisessa kappaleessa kyllä kerrotaan hyvin alaikäisen kuljettajan tunnusta koskevasta vaihtoehdosta.

Ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa opiskeleva henkilö

Luonnoksen mukaan ajokorttiasetuksen 32 §:n 1 momentista esitetään poistettavaksi nykyinen 4 kohta, joka koskee voimassa olevan ajokorttilain 5 §:n 6 momentissa tarkoitettua ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa opiskelevaa henkilöä. Perusteeksi on ilmoitettu, että se on tarpeeton, koska hallituksen esityksessä laiksi ajokorttilain muuttamiseksi (HE 70/2022 vp) ehdotetaan luovuttavaksi ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa opiskelevia koskevasta erityissäännöksestä.

SKAL on, samoin kuin Autoliikenteen Työnantajaliitto ry ja Logistiikkayritysten liitto ry, esittänyt eduskunnassa käsiteltävänä olevan ajokorttilain muuttamista koskevaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa olevat saisivat jatkossakin B- ja BE-luokan ajo-oikeuden 17-vuotiaana ilman mitään ajo-oikeuteen liitettäviä rajoituksia.

Tällöin ajokorttilain ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa olevia koskeva erityissäännös säilytettäisiin sisällöllisesti ennallaan, eikä ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa opiskeleviin henkilöihin sovellettaisi esitettyjä yleisiä alaikäisen kuljettajan ajo-oikeuden rajoituksia (kellonaika, matkustajamäärä) tai ajoneuvon merkitsemisvelvollisuutta.

Tästä johtuen myös SKAL esittää, että ajokorttiasetuksen 32 §:n 1 momentin 4 kohta säilytetään ennallaan ja vain kohdan numero ja mahdollisesti muuttuva ajokorttilain säännösviittaus muutetaan:

”3) ammatillisen oppilaitoksen antama todistus ajokorttilain xx §:ssä tarkoitetusta opiskelusta, jos tutkinto suoritetaan mainitussa lainkohdassa säädetyn ajokortin saamiseksi. ”

         

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Anssi Kujala                                             Ari Herralatoimitusjohtaja                                         edunvalvontajohtaja